Очна ставка


Категория на документа: Психология


а) опредлеяне времето на започване на очната ставка. То трябва да бъде съобразено с кръга от обстоятелства, които ще бъдат изяснявани и си особеностите на личността на участниците в очната ставка (личностни характеристики, физически недостатъци, свободно време).

При всички случаи когато се определя времето на започване на очната ставка трябва да се избира време, което да не създава трудности, нито за участниците, нито за органите на досъдебното производство. Не бива да се допуска ситуация, когато пред кабинета на разследващия орган се срещат и комуникират призованите за очната ставка лица.

б) определяне на продължителността на очната ставка
решаващи в тази връзка са три обстоятелства: интензивността и характерът на противоречието; кръгът от факти и обстоятелства, които предстоят да се изясняват чрез очната ставка; психофизиологичното и интелектуално състояние на участниците в очната ставка към момента на провеждането й.
Не бива да се допуска необосновано дълга продължителност на очната ставка и тя да прераства в повторен разпит или да се изясняват допълнителен кръг от въпроси. При такава ситуация се създават условия за допускане на грешки. Има вероятност вместо да се разреши, противоречието да се задълбочи или да се създадат нови противоречия.

3) определяне на мястото за извършване на очната ставка
Мястото на провеждане на очната ставка е важно с оглед създаването на благоприятни условия за провеждането й. Най-често срещаната хипотеза е извършване на очната ставка в кабинета на разследващия орган. В този случай се създава необходимия респект и превантивно влияние върху достоверността на получаваните показания (обяснения). Трябва да се вземат мерки очната ставка да не бъде прекъсвана от инцидентни намеси на трети лица - влизане на други лица в кабинета, телефонни позвънявания и други подобни. Възможно е очната ставка да се извърши и на територията на местопрестъплението. Това би улеснило процесите на възпроизвеждане на информацията от участниците.

4) Определяне на предметното съдържание на въпросите, които ще бъдат задавани в хода на очната ставка.
По силата на чл. 143, ал. 3 от НПК участниците в очната ставка могат взаимно да си задават въпроси; това е допълнителна тактическа възможност на разследващия орган, така да насочи хода на очната ставка, че участниците сами да го подпомогнат в изясняване на противоречието.

Предвид правилността на методическата последователност на задаване на въпросите, трябва да се има предвид, че е необосновано едновременното задаване на два и повече въпроса (блок от въпроси). Тактически целесъобразно е да се задават въпроси на тези от участниците, които:

-не биха се отклонили от предмета на очната ставка
-могат да дадат сравнително по-богата и достоверна информация относно изясняваното противоречие.

Друга тактическа възможност за определяне на реда на задаваните въпроси е да се следва фактическата (времева) и/или логическата последователност от показанията (обясненията), при която са констатирани противоречията, съобразно изясняваните епизоди от събирането на престъплението.

Тактически способи:

В следствената и съдебна практика при очната ставка често се използват следните тактически способи:
1) предявяване на веществени доказателства; използване на система от веществени доказателства;
2) задаване на система (но не блок) от въпроси;
3) детайлизация на задаваните въпроси;
4) стимулиране и използване положителните качества на участниците;
5) конкретизация на задаваните въпроси;
6) да не се провокира допълнителна конфронтация между участниците в очната ставка;

Извършване на очната ставка:

При извършването на очната ставка най-напред лицата, които участват се запитват познават ли се и в какви отношения се намират (чл. 143, ал. 2 от НПК). След това се преминава към изясняване на обстоятелствата, за които има съществено противоречие. В хода на извършване на очната ставка доминират три основни тактически прийома - задаване на система от въпроси, детайлизация на задаваните въпроси и предивяване на доказателства.

Получените в хода на очната ставка показания трябва да бъдат оценявани преди всичко в конектста на подлежащото на изясняване противоречие, но не бива да се изпуска от внимание и съответствието им с останалите доказателства по делото. Те се извършват като непрекъснат мисловно-логически процес, както по време, така и след приключване на очната ставка и трябва да се оцени в съвкупността с останалите събрани доказателства по делото. Основните задачи на проверката и оценката са:

- да се открият, установят причините за противоречията и дали и в каква степен те са преодолени, изяснени;
- да се установи има ли признаци на депозиране на неистински, недостоверни показания/обяснения и какви са мотивите за това.

Необходимо е разследващият орган да реагира незабавно на поведението на участниците и да анализира и съпоставя бързо и ефективно получената информация, като не пренебрегва и влиянието на невербалните форми на комуникация - мимики, жестове, осанка.

В резултат на оценката е възможно да се измени тактическата организация на очната ставка и да се предприемат други тактически решения съобразно ново-възникналата следствена ситуация.

Използвана литература:

Радостин Беленски - "Криминалистика", 2009, Ciela
Гаврилов А., "Очная ставка", Волгоград, 1978
Дулов А., "Судебная психология", Минск 1975
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Очна ставка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.