Организационна психология


Категория на документа: Психология


1. Същност и значение на "хронометрията' за психологическата практика при подбор на кадри и измерване на реакция-отговор, като следствие от взето управленско решение.

(По-подробно описание на хронометрията има в Методическото указание)

Предназначението на хронометричните методики е свързано с регистриране времевите параметри на две или повече външни събития, т.е. с измерване на времевата продължителност между конкретното информационно въздействие и съответния отговор. Чрез получените резултати е напълно възможно да се интерпретират и определени личностни черти или психични състояния, явяващи се съществени вътрешни детерминанти за реализиращото се в конкретната дейностна ситуация личностно поведение.

Принципната схема на методиката за измерване времето на реакция (реакцията е съзнателен отговор на сетивно въздействие, когато то е придобило смисъла на сигнална функция) е елементарна. Чрез специализирани технически средства се осигурява възможността за реагиране на времето от момента на определено въздействие до началото на отговора, който обикновено е във вида на двигателно или речево действие. Защитата на тази концепция се извежда от обективността на "събитията" в материалния и социалния живот и най-вече от факта, че всяко личностно поведение се преживява строго индивидуално от самите реагиращи под формата на различни усещания, възприятия, мисли, чувства и с волеви усилия индивиди. Времето на реакция се свързва с всички познавателни психични процеси и чрез продължителността на тяхната реализация информира за степента на развитие и проявление на някои от техните качествени особености.

При подбор на кадри, най-ефективни са апаратурните установки, позволяващи да се измерва не само общото време за решаване на константен брой задачи, но и индивидуалното време за всяка реакция от реализирания масив реакции.Тези показатели са много ценни, защото на тяхна основа се изгражда графиката за работоспособността, разглеждана като скоростна характеристика за протичане на онези психични процеси, които са най-ярко провокирани от условията на конкретната ситуация.

Измервайки и изучавайки времето на реакция, психологията най-общо се интересува от скрития период на сложните, специфично човешки целенасочени форми на поведение, разглеждано като строго личностен отговор на даденото въздействие. Обективното времевъздействие от физиологически аспект обхваща интервала от време между началото на осъществилото се въздействие от пусковия сигнал върху съответния анализатор до пренасянето му до съответните корови участъци. Психичното латентно време се свързва с осмислянето на тази информация с цел разкриване съществените връзки и закономерности и вземане на оптимално управленческо решение за изпълнителски отговор.

2. Същност и измервателни възможности на метода "Кратковременни експозиционни въздействия" за измерване скоростта и точността на зрителното възприятие( иконическа памет)

( общата х-ка вземете от въпрос №3)

Измерва:

- Бързината, обема и точността, респективно чувствителността на визуалното възприятие, както и изследването и диагностицирането на функциите и свойствата на повишеното наблюдение

- Динамиката и еластичността на кратковременната памет и повишено внимание

- Качествата на паметта, представата, фантазията, мисленето, решаване на конкретни задачи, рефлекса, способността за ориентация и приспособяване

3. Същност и измервателни възможности на тахистоскопичния метод. Фактори гарантиращи възможността за измерване характеристиките на когнитивните процеси.

Понятието "тахистоскоп" е възникнало от гръцката дума "тахистос" (много бърз) и "скопиа" (гледам).

Той е психологически метод за експериментални изследвания на визуалната аперцепция (волевото съсредоточаване на вниманието с възпроизвеждане на минимални въздействия) и диагностициране на нейните количествени и качествени показатели. Принципът на работата е подаване на оптични въздействия при прецизен контрол чрез кратковременни експозиции, с помощта на апарата "Тахистоскоп".

На екрана за много кратко време, последователно и с определени паузи между отделните експозиции се експонират тестовите задачи, които изследваните лица трябва да възприемат и възпроизвеждат в своите протоколи. В протокола на всяко изследвано лице има начертани 20 номерирани квадратчета, като всеки от тях е разделен на общо 16 малки квадратчета. Тестовата задача, която се експонира на екрана, има същата квадратна мрежа с тази разлика, че в някои от квадратчетата има нанесени 4 точки, свързани помежду си с три линии. Задачата на ИЛ е да запомнят разположението на точките в малките квадратчета и начина на свързването им с три линии. Броят на точките и линиите за всички задачи е постоянен, но разположението им е винаги различно.

Параметрите, които могат да се въвеждат от експериментатора за всяко изследвано лице са:

- време на експозиция;

- време на предизвестие;

- време за решаване на задачата;

- вид на задачата;

- общ брой на задачите.

Тахистоскопа е предназначен за определяне на параметрите на визуалната перцепция и аперцепция, т.с. за определяне бързината, обема и точността, респективно чувствителността на визуалното възприятие, както и изследването и диагностицирането на функциите и свойствата на повишеното наблюдение.

Също така може да се използва и при изследване на еластичността и динамиката на кратковременната памет и повишеното внимание. Успешно се прилага и при изследване на качествата на паметта, представата, фантазията, мисленето, решаването на конкретни задачи, рефлекса, способността за ориентация и приспособяването.

Извън рамките на експерименталната психология и психологическите изследвания, тахистоскопията се използва най-много в практическата диагностична психология. В психология на труда, тахистоскопичните опити са неделима част от съставянето на психологично-диагностични пособия, предназначени за определяне и изследване на психическата пригодност за работа при професии с повишени изисквания за внимание и наблюдение. Такива са машиностроителите, шофьорите, диспечерите, операторските професии в изчислителните дейности и т.н.

Фактори: експозиционното време е много кратко и образа е непълен.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.