Особености в развитието на деца с умнствена изостаналост (интелектуална недостатъчност). Обучение.


Категория на документа: Психология


- Аграматизъм - пропускат предлози, неправилно съгласуват по род и число, формите за единствено и множествено число се употребяват неправилно;
- Недовършени изречения - много често децата с умствена недостатъчност построяват изречения с една дума, речта е неразбираема , смисълът на казаното може да се разбере само в контекста на изказването;
- Фрагментарни изречения - те са резултат от не добре оформената граматическа структура.
Успоредно с развитието на познавателното им развитие се развива и устната им реч и се развиват уменията им за конструиране на точни и правилни прости изречения.

Основни, цели и задачи в обучението и възпитанието на деца с умствена недостатъчност
Целта на обучението при деца с лека степен на умствена изостаналост е осъществяването на преход от знанията на житейска основа към учебно научните познания.
Академичните умения, както и практическите умения и навици се усвояват или в условията на помощното училище или в процеса на интеграция в масовото училище. Като това се случва предимно в часовете, където се провежда непосредствена работа с децата по адаптирани учебни програми за помощното училище или по индивидуални програми, ако става въпрос за интегрирано обучение. В тях акцент се поставя върху следното:
* Усвояване на такива академични умения, които имат отношение към цялостното израстване и формиране на значими личности, изграждането на социални и практически добродетели;
* Усвояване на полезни умения, свързани със самообслужването, ориентацията и общуването;
* Усвояване на правилата и нормите на поведение в класа, семейството, детския колектив и общуването като цяло;
* Формиране на навици за работа с обикновени, прости инструменти и прибори - нож, вилица, линия, химикалка, пергел, игла и др.;
* Запознаване с основните параметри на игровите, учебните, битовите и трудовите дейности;
* Усвояване на достъпни и полезни учебни и трудови действия;
* Екологично и патриотично възпитание.
В обучението на деца с интелектуална недостатъчност се обръща специално внимание на създаването на условия за правилна организация на:
- ученето и труда;
- спазване на необходимата последователност при изпълнението на учебните и трудовите операции;
- умения за планиране;
- стремеж към положителни резултати и други.
Това са дейности, които са водещи при всички учебни предмети, които формират определени академични, практически или социални умения.
Възпитанието на деца с умствена изостаналост е изцяло насочено към усвояване на определени социални умения и навици, необходими за социализацията, които постепенно се усложняват. Като цяло обучението и възпитанието на децата с умствена изостаналост са насочени към корекция и компенсация на нарушенията в познавателната дейност на тези деца.

Използвана литература
Международна класификация на болестите десета ревизия
Караджова, К. Детерминанти на интегрираното обучение при деца с интелектуална недостатъчност. УИ "Св. Климент Охридски" С.,2010
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености в развитието на деца с умнствена изостаналост (интелектуална недостатъчност). Обучение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.