Патология при език и реч


Категория на документа: Психология


Eзик и реч - характеристика, патология
Езикът е соц явление к възниква в трудовата д-ст на хората. Езикът е главно средство за човешкото общуване.
Речта е практическото използване на езика с цел общуване. Речта е форма на съществуване на съзнанието (мисли, чувства).
Когато човек се роди, заварва готов език. За усвояване и изп на речта е необходим речеводвигателния апарат, к липсва у висши жив.
Психологията на речта се различава от езикознанието, к изучава само езика.
Лингвистика изследва строежа на езика, а в псих той се изучава от гл точка на развитие на речта. Психолигвистика - прави психолог анализ на граматич компненти на Е:
-фонология - отнася се до най-малката единица на звуковете, т.нар.фонема.
-синтаксис - правилата за комбиниране на думите в изречение
-семантика - правилата, к ръководят значението на думите.
Развитие на речта.
Фонетичен период до 2 г - детето не е усвоило звуковия облик на думите.
Грамат период до 3 - детето не е усвоило закономерностите на изказване
Семантичен период след 3 г. - детето не е усвоило понятийното съдържание на думите.

до 2 г детето трябва да казва думи, дори и да не са много ясни
до 3 г да разменя думи с майката, неговите близки и те да го разбират
до 4 г да го разбират хора извън семейството
на 5 г да използва граматически правилни изречения
на 6 -7 г не би трябвало да има трудности със звукопроизношението.

Видове реч.
Външна - устна и писмена реч. Устната е по-конкретна, ситуативна, писмената по-подробна и разгърната, писмена трябна да спазва граматични правила, не разчита на интонациея и мимика. Устната реч е монологична и диалогична (по-стеснена, по-реактивна и по-организирана, често се използват щампи и шаблони).
Вътрешна реч -форма на работа на мисълта. Насоч към събеседник или към себе си.
Свойства на речта.
Съдържателност - обем и значение на изказани чувства и мисли. Разбираемост - гениалността/краткостта. Изразителност - емоц насит. Въздейственост - влияние.
Разстройства на речта.
Наруш на артикул - липса говор (анартрия), размазан (дизартрия), загуба глас (афония).
Нарушения на речта - афазия. Не може да осъществява реч (моторна афазия) или да разбира реч (сензорна афазия). По-подробно в невропатологията.
Олигофазия - рязко обедняване на словесен запас. Брадифазия - забавяне на речта.
Логорея - речта е ускорена, непрекъсната и многословна.
Парафазия - вербална (замества се дума) и литерална (замества се сричка).
У ДЕЦАТА - разл наруш на речта. Забавеното проговаряне понякога нормална фамилна особеност. Но може при умствено изост.
Дисласия - неправилно изговаряне на звуци или звукосъчетания. До 4-5 г норм.
Ринолалия - носов оттенък на изговора.
Дислексия - неспособност за четене и разбиране на прочетеното. Повече момчета.
Дисграфия - нарушение в овладяването на писмената реч. Често комб дислексия.
Алалии - липса на реч или недостатъчно развита реч. Най-тежки вродени и първични алалии. При тях изобщо не се развива речта след 3 г въпреки срвн добро интелектуално ниво. Алалията - поражение на главния мозък, родови травми, недохран в първите месеци. Моторна (недоразвитие на речта) и сензорна (недоразвитие на разб на речта).
Криптофазия - създаване на собств език, криптография - на собств писменост.
Мутизъм - пълно мълчание. Важен симп на кататонно разстройство, може и при реактивни състояния.
Заекване - затруднено преминаване от едни към др звукосъчетания.
При СПЕЦИФИЧНИТЕ р-ва - качествени отклонения в реч, език, четене, писане.
Експресивно езиково р-во - дисфазия. От най-ранно детство. Не на място предлози, местоимения, глаголи, пропускат окончания и представки. Структура на изречения нарушена. Компенсира се с жестове, мимика или хиперактивност и невнимание.
Разстройство на рецептивната реч (афазия на развитието на Вернике) - затруднено разбиране на езика плюс неправилно изговаряне звуци и думи. Деца над 1 г не могат да посочат членовете на сем ако се назоват по име, а на 2 г не могат да изпълнят прости словесни инструкции. По-късно се затрудняват в разбиране на интонац, жестове. Част от деца плахи чувств неадаптивни.
Придобита афазия с епилепсия - загуба на резептивни и експресивни език възможности след като отнач са се развивали норм. Обикновено на 3-7 г след епилептични симптоми. Повече от половината се възстановяват напълно.
Езиково р-во, детерминирано от средата. Изоставане на речта под влияние лошо отнош към дете или ограничени език контакти (глухи, умствено изост родители).

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Патология при език и реч 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.