Пенитенциарна психология


Категория на документа: Психология


ПЕНИТЕНЦИАРНА ПСИХОЛОГИЯ
1 Тема
Предмет на пенитенциарната психология

Пенитенциарната психология е отрасъл на Юридическата психология и изучава закономерностите на функционирането на човешката психика в условията на пенитенциарна изолация и разработване на психологически ефективни подходи, методи и средства за осъществяване на общо пенитенциарното третиране и специализирано терапевтично-корекционни средства.

*барокамери - на 48 часа започват да халюцинират / Александър Стамболийски въвежда 2 дни работа = 3 дни присъда

*общо пенитенциарно третиране - производствени дейности, спортни и културно - информационни дейности

*Софийски затвор 970 души, Бургаски затвор 41 000 души

*специализирано третиране - диагностика, обучение и образователни дейности, здравни грижи, професионални курсове

В условие на пенитенциарна изолация личността се намира в особено правно положение поради ограничаването на нейните права, а всякакви ограничения и забрани пораждат активен стремеж за тяхното нарушаване и максимално мобилизират човешката изобретателност и находчивост. Изолацията от обществото е свързана с принудително изменение на начина на живот и включва на осъдения в нови за него социални процеси и в организираната по особен начин дейност. Породените от изолацията специални роли, условия, интеракции и дейности, своеобразно влияят върху личността на лишен от свобода и присъщите за нея психологични структури. Те нямат аналог в нито една сфера на обществената практика.

*хазартни игри, специфичен жаргон, татуировки, начин на комуникация, доказване на статуса, хомосексуализъм.

Пенитенциарната п-я обслужва дейността по изпълнение на присъдата - лишаване от свобода, която е насочена към приобщаването на лишените от свобода към ценностите и моделите на законосъобразното поведение. Пенитенциарната психология изучава личността на правонарушителя в условия на повече или по - малко строги депривации на основните потребности от общуване, секс, движение при пълна регламентираност на работния ден, хранене, свободно време и отношение с администрацията. Пенитенциарната психология изучава затворнически групи и общности, както и проблемите на взаимодействие на персонала с лишените от свобода. Психологическата специфика на изпълнението на наказанието, лишаване от свобода се определя от следните три фактора - изолация, принудително съжителство, тотален контрол. Описаните фактори предизвикват следните ефекти: холерически синдром, спад в активността, монотония, емоционален паралич, личностен и поведенчески регрес. Феномените на затворническата структура са част от предмета на пенитенциарната психология.Предмета на пенитенциарната психология включва следните особености:

1. Личността на осъдения

2. Общностите и групите на осъдените

3. Личността и екипите на служителите изпълняващи наказанията

4. Психологическите особености на основните средства за корекция и ресоциализация

5. Психологическо проучване на интеракциите на персонала и лишените от свобода

Литература по темата:

-Маджаров 1997 г. Юридическа п-я (51-52 стр.) и (213-218 стр.)

-Речник по Психология "Наука и изкуство" 1987 г. (150 стр.)

-проф. Т. Минев 2004 г. "Основи на пенитенциарната, социално - възпитателна работа и пробационната дейност", В. Търново (85-86 стр.)

-Ив. Григоров Юридическа п-я (16, 20, 21 стр.)

-Затворно дело1992 г. Маджаров и Куртев "Подходи проблеми при изследване на личността на правонарушителя в криминологията и основни отрасли на Юридическата п-я".

2 тема

Методи в Пенитенциарната психология

Наблюдение - психологическите явления се изучават в такива условия в каквито те възникват и се проявяват без намесата на изследователи. Предмет на наблюдението могат да бъдат: външното поведение на осъдения, неговите действия и постъпки в различни ситуации.

Изискванията към наблюдението:

1. Целенасоченост - тази негова характеристика показва точно какво се наблюдава. Трябва да съществува план и единица за наблюдение (идентифициране на лидерите примерно)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пенитенциарна психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.