Пенитенциарна психология


Категория на документа: Психология2. Системност на наблюдението - трябва да се осъществява постоянно, за да се установят търсените връзки между наблюдаваните фактори и .................

3. представителност на наблюдението- следва да се наблюдава определено количество лица и да се реализират определен брой наблюдения, за да бъде материалът достатъчен за по нататъшен анализ и интерпретация. Недостатъците на наблюденията се свеждат до следното:

- не винаги могат да се отделят случайните факти от закономерните

- тълкуването на получените данни може да бъде субективно

- пречка за наблюдението са социално нежеланите и фасадни ефекти в поведението на лишените от свобода

- методът на включеното наблюдение не може да се прилага в местата за лишаване от свобода.

Експеримент

1. психологически експеримент - той предполага да се създаде модел на психологическо явление с помощта, на който изследователя да изучава психологическите закономерности. При това той се намесва активно в психологическите явления и ги предизвиква.

2. лабораторен експеримент - той е свързан със създаване на изкуствена среда за наблюдение и проучване определени аспекти от активността на лишените от свобода. Използва се психологическа апаратура, променят се условията и се следи как те влияят на изучавания психологически процес. Лабораторните методи получават приложения при професионалния подбор, консултиране и разпределение на лишените от свобода по производствени обекти и жилищни помещения.

3. естествен експеримент -той се характеризира с това, че при него и личността и групата се изучават присъщите за тях природни условия. Само отделни компоненти от тях се подлагат на изменения от страна на изследователя. Този тип експеримент има много широко приложение в местата за лишаване от свобода.

Анкета

Анкетен метод - той се използва за проучване по предварително разработени въпроси относно интересите, мненията, очакванията и нагласите на лишените от свобода с цел получаване на определени количества данни. Чрез него се обхваща голяма група лишени от свобода и се получават резултати в максимално кратки срокове. Тези данни обаче имат своите субективни нюанси. Задължителен е ........., за да се отсеят най - информираните въпроси, да се групират по - добре, да се изменят формулировките и начина, по който трябва да се отговаря. Има два вида анкети - блиц анкета и разгърната стандартна анкета.

1. В блиц анкетата има основно закрити въпроси (затворени). Първите два въпроса се използват за загряване на респондента и за неговото допълнително въвеждане в дадената тема. Това налага те да бъдат достатъчно опростени. Последващите въпроси се редуват, като по - сложния по съдържание се комбинира с по - опростен, така респондента получава малки паузи (когато блиц анкетата с лишените от свобода, а те по принцип са с по ниско образование и имат затруднения с писмения текст). Закритите въпроси в блиц анкетата следва да притежават балансирана скала на отговори (++ , +, 0, - --). В края на блиц анкетата се поставят паспортните или демографските въпроси. Те от своя страна трябва да кореспондират с тематичното и съдържание, а от друга страна следователно да не пораждат в лишения от свобода съмнение относно декларираната анонимност. Този тип въпроси при една блиц анкета не могат да бъдат повече от три.

2. Разгърната анкета съдържа 35 - 40 въпроса, като броя на паспортните въпроси може да бъде от 5 до 9. Активното внимание е в интервала 25 - 30 мин. Разгърната анкета съдържа три типа въпроса: закрити, полуоткрити и открити. В началото се поставят от три до четири въпроса, с които респондента се въвежда и настройва за работа с тематичното съдържание на анкетата. Една разгърната анкета не може да съдържа повече от 5 открити въпроса.

3 тема

Анализ на резултатите от трудовата дейност, социометрия и методът на обобщените независими характеристики

Анализ на резултатите от трудовата дейност - по резултатите от труда може да се съди как е протекъл трудовия процес, каква е динамиката на отношението на осъдения към него. Извършената работа дава възможност да се правят изводи за уменията, за интересите и наклонностите му. Анализа на практическите, писмените и графическите работи на осъдените включени в процеса на обучение могат да разкрият особеностите на усвояването на поднесения материал.

Социометрия - тя дава възможност да се изготви снимка за структурата на неформалните междуличностни взаимоотношения. Чрез метода се получава количеството и типа избори от едни членове на групата за други. Този метод позволява да се:

- разкрият реакциите на осъдените един към друг в определените условия

- да се определи социометричния статус на лишените от свобода

- да се изучи положението на осъдения в групата

- да се уточни функционалната роля на малките групи в голямата
Предимствата на социометрията се състоят в следното:
-Относителна простота на процедурата
-Обективност
Трудностите при социометрията се състоят в следното:

-Затруднява се избора на действени критерии
-Констатациите са постфактумСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пенитенциарна психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.