Периодизация на ранното детство


Категория на документа: Психология



1. Периодизация на ранното детство

Според проф. Генчо Пирьов детството продължава от раждането до около 20-тата година, като обхваща следните периоди: ранна възраст; предучилищна; училищна и младежка възраст.
Ранното детство обхваща периода от раждането на детето до три годишна възраст. Включват се три основни периода:
1. Период на новороденото (от раждането до първия месец)
2. Кърмаческа възраст (младенческа) - от първия месец до една годишна възраст
3. Ранна детска възраст (яслена) - от една до 3 години
В някои литературни източници се включва и вътреутробното (преднаталното) развитие на детето. Периодът между 2 и 3 години се причислява от някои учени към предучилищния период.
Периодът на РД е изключително важен за развитието на човека, защото детето се развива активно във физическо, интелектуално, социално отношение. Това е период на първо приспособяване на организма към средата; на първи впечатления за света; на първите преживявания. Най-големите придобивки на периода са прохождането и проговарянето. Поставят се основите на изграждане на личността. Това, което детето усвои през РД, не е ново, но представлява основа на целия му по-нататъшен живот.

2. Обект, предмет, цел и задачи на ПРД

ПРД е наука за възпитанието на децата в яслена възраст. Дисциплината ПРД е сравнително нова в нашата страна. Тя се оформя като самостоятелна наука у нас през 60-те години на 20 век, когато в България се създава широка мрежа от детски заведения (ясли). Първата ясла у нас е създадена през 1900 г.. В нея се приемат деца сираци. По-късно се преобразува в ясла за деца на бедни работещи родители. През 1924 г. Варненският митрополит Симеон организира благотворителна кампания и създава безплатен дом за бедни деца, който съществува до 9.09.1944 г., а от 1948 г. се брои за първата детска градина в града.
Принос за оформянето на ПРД като самостоятелна наука имат Василка Манова-Томова, Юлия Митева, Райна Драгошинова, Анастасия Атанасова и др. Отначало дисциплината се нарича Детска педагогика. Това название е неточно, тъй като периодът на детската възраст обхваща по-дълъг период от живота на човека и надхвърля границите на ранната възраст.
Обект на ПРД е възпитанието, елементарните форми на обучение и развитие на децата от ранна възраст.
Предмет на ПРД са закономерностите във възпитанието, елементарните форми на обучение и развитие на децата от ранна възраст.
Задачи на ПРД
1) да проучи възникването и развитието на идеята за обществено възпитание на децата от ранна възраст;
2) да разкрие характеристиката на педагогическия процес в детските ясли;
3) да изясни особеностите на възпитанието на децата от ранна възраст;
4) да изясни специфичните особености на елементарните форми на обучение в детскатае ясла;
5) да посочи приемствеността между детската ясла (ДЯ) и детската градина (ДГ);

3. Връзка на ПРД с други науки

1) Предучилищната педагогика - ПРД взаимства идеи от нея, като ги изменя съобразно спецификите на възрастта.
2) Теория на възпитанието - идеи за трудовото, нравственото, физическото, естетическото възпитание.
3) Възрастовата психология
4) Анатомия и физиология на детето

4. Особености на периода ранно детство

I Период на новороденото (0-1 м.)
Грижите на възрастния са насочени към задоволяване потребностите на децата и създаване на подходящи условия за развитието им. През този период започва и възитанието на детето, което се свързва с установяване на часове (режим) на хранене (не трябва да се спазват прекалено стриктно и да се буди детето, за да се нахрани, т.е. съобразяваме се с потребностите му). Спазват се хигиенни условия, за да се чувстват децата комфортно. Основната цел през този период е запазване здравето на детето и безболезнено приспособяване към средата.
II Кърмаческа възраст (1-12 м.)
След третия месец периодът на бодърстване се увеличава. Появява се т. нар. "комплекс на оживлението", който се изразява в търсене на контакт и емоционално общуване с възрастните. Детето отриегира на външните дразнители, проявява се интелекта. Емоционалното общуване оказва влияние на познавателното развитие на детето. Децата, които общуват с възрастните, по-целенасочено обследват предметите, по-дълго време могат да се занимават с една и съща играчка. Най-съществено влияние върху развитието на детето оказва общуването, което се осъществява от втория месец. Ако общуването е недостатъчно, децата изостават значително в развитието си (интееклктуално, емоционално, социално).
Възрастният осъществява контакта на детето с околния свят. То се придвижва с помощта на възрастния в пространството. По този начин се запознава с предметите и обектите, натрупва сетивен опит. Възрастният е източник на слухови впечатления. Основна форма на общуване на детето с възрастния постепенно става съвместната дейност, когато активността на децата се стимулира от действията с възрастния. Детето понякога само предизвиква възрастния за общуване (чрез плач. поглед към играчката). Възрастният осигурява предметите, играчките, с които съвместно се занимава с децата - манипулативна игра. Към 5-6-месечна възраст децата започват да стоят седнали, а след това започват да лазят. В края на кърмаческата възраст някои от децата прохождат, други стоят прави с помощта на опора. Появяват се първите зъбчета.

III Ранна яслена възраст (1-3- г.)
Основните постижения на ЯВ са прохождането и проговорването. През ЯВ се осъществява интензивно физическо развитие на децата. Налице е висока двигателна активност, но недостатъчна координация в движенията, несигурна походка, често падат, трудно преодоляват препятствия. Детето все още не е в състояние да прескача нисък предмет. Движенията на ръцете започват да стават по-точни (опити да държи прибори за хранене).
В края 1- началото 2 г. детето започва да произнася набор от думи и изрази. Почти всички деца разбират някои изрази и думи, но не винаги могат да ги произнасят. В края на ранната детска възраст детето вече прозинася повече думи и се опитва да съставя по-сложни изречения от повече думи. Наблюдават се две групи деца - едните проговарят по-рано; другите мълчат до 2-3 г., но в определен момент настигат и дори изпреварват другите деца в речевото си развитие.
Въображението на децата се развива по-интензивно. Вниманието е по-волево (играят по-дълго с една играчка). Децата търсят общуване с възрастния (извор на игрова култура), а не с другарчетата. Представите им стават по-богати. Децата в тази възраст имат по-богати усещания. Паметта се развива, увеличава се обемът й.
Налице са наченки на трудово развитие. Децата извършват елементарни трудови оперрации (обличане, подреждане на играчките). Има наченки на естетическо възпитание - усет към красотата в облеклото. В ЯВ децата започват да правят опити да спазват някои от приетите норми и правила на поведение (нравствено възпитание) , но все още имат трудности, тъй като съществува противоерчие между желание и правило.

5. Цел и задачи на възпитанието през ранното детство

Цел на възпитанието през ранното детство - да се създадат условия за физическо, умствено, нравствено, естетическо, трудово възпитание на децата от ранна възраст.
Задачите на възпитанието произтичат от целта:
1) опазване здравето на децата, чиито органни системи са все още несъвършенни;
2) повишаване устойчивостта на имунната система на децата;



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Периодизация на ранното детство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.