Политически аспект на правата на човека


Категория на документа: Психология


Непрякото участие на гражданите се осъществява чрез избраните представители във всички равнища на държавната власт.
Що се отнася до формирането на политическите партии и присъединяването на граждани към тях, според чл. 2 от Закона за политическите партии тези организации са доброволни сдружения на лица с избирателни права в Република България. Те съдействат
за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини, предвидени от закона. Според гл.2, чл.10 (1) от Закона за политическите партии такава се учредява по инициатива най-малко на 50 български граждани с избирателни права, които създават инициативен комитет. Така че всеки български гражданин, който приема устава на партията, може да членува в нея, при условие
че не участва в други политически обеденения. Съгласно чл. 11 (1) всеки български гражданин с избирателни права може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет, до провеждането на учредителното събрание (2). С декларацията
по ал. 1 гражданинът изразява личната си воля за членство в политическата партия и декларира, че приема основните принципи и цели на политическата партия от учредителната декларация и че не членува в друга политическа партия (3). Декларация по ал. 1 подписват и членовете на инициативния комитет.
Един от акцентите при изпълнението на политическите права е свободата на
изразяване, която е сред основните гаранции, залегнали в конституцията на Република България. Така според чл. 38 никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения
за свои или чужди убеждения.
Според чл. 39 (1) всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин
(2). Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

Чл.40. (1) регламентира, че печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цезура. (2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или са налице призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността. Според чл. 41(1) всеки има право да търси, получава и разпространява информация.
Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. (2) Гражданите имат право на информация от държавните органи и учреждения по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна тайна или друга защитена от закона тайна, или не засяга чужди права.
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи е отразена в гл. 1, част 10 гарантира, че всеки има право да се изразяват свободно. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от границите. Това значи - да се изразява свободно, без страх от санкции, да се ограничи влиянието на държавата в медиите и да се предоставят повече възможности за независими информационни източници, като например частни канали, вестници и онлайн ресурси

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически аспект на правата на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.