Предмет и задачи на юридическата психология


Категория на документа: Психология


1. Предмет и задачи на Юридическата психология

Изучаването на противоположното поведение, следствената, съдебната и пенитенциарната дейност определят разбиранията за предмета на ЮП. Провежданите експериментални изследвания усилват дискусиите относно предмета на ЮП и това е индикатор за развитието на тази дисциплина. Психологическите дисциплини се делят на фундаментални и приложни.

ЮП изъчава закономерностите и механизмите на психологическата активност на хората и сферата на регулиране на правното отношение.

Това определение локализира предмета на ЮП и изключва възможностите за правен редукционизъм и антипсихологизъм. Това е от съществено значение, когато една млада психологическа дисциплина се утвърждава в правни територии, които имат много богато предимство.

При дефинирането на предмета на ЮП има опити за представянето й чрез умозрителни коментари по юридически въпроси т.е. прави се опит за прилагане на данните от общата психология към правните явления. На лице е и друга тенденция, при която има отказ от предварително теоритично осмисляне на предметната област на научно - приложната дисциплина. Този подход е израз на краен позитивизъм, при които се разкъсва връзката между теорията и емпиричните изследвания. За това всички опити за дискусии относно предмета на ЮП се обявяват за безпочвени.
1. Прави се опит за дефиниране на предмета на ЮП чрез концепциите за правосъзнанието и нормативно - правната регулация. В съответствие с тях правото се разглежда като нещо универсално, което е свързано с природата на човека и е общо за всички хора.
2. Правото е нещо постоянно, тъй като човек е тъждествен сам за себе си.
3. Правото е лесно познаваемо, тъй като то се разпространява сред всички хора независимо от степента на тяхното духовно развитие.
Задачи:
Изследване на личността с девиантно поведение
1. Изучават се взаимовръзките на криминалния потенциал със социалнопсихологическите и индивидуално психологически особености на личността;
2. Факторът в социален и психологически план, които стимулира престъпната дейност;
3. Съотношението на биологичното и социалното при формирането на личностно - психологическите особености на правонарушителя;
4. Взаимодействие на индивидуално - психологическите особености със ситуация, при която е извършено конкретно престъпно деяние.
Приложно - психологически задачи
1. Проучване на психологически механизми на разпитите, очните ставки, опознаванията, обиските - свидетелят не греши и не лъже при даване на показания, свидетелят не греши, но лъже при даване на показания, свидетелят не лъже, но греши при даване на показания, свидетелят греши и лъже при даване на показания;
2. Психологическото изследване на поведението на обвиняемите, потърпевшите и свидетелите. Изграждането на типологии за тях, които да подпомагат реализацията на процесуалните действия;
3. Психологически анализ на ролевите интеракции и комуникации по време на публични съдебни процеси;
4. Психологически особености на допустимостта при прилагането на средство за въздействие върху заподозрените и обвиняеми лица;
5. Задачите на съдебно - психологическата експертиза по делата с непълнолетни, диагностиката на състоянието на афекта, безпомощно състояние и психологическите особености на лицата участващи в тежки престъпления.
Психологическа интерпретация на немотивираните убийства, грабежи, хулигански актове и терористични акции - обикновено проучванията на тези деяния се разкрива дезинтеграцията на личността, наличието на множество психически травми локализирани в детството.
Психологическа интерпретация на феномените на груповата престъпност
1. Изследване на психологията на младежките престъпни групи;
2. Проучване на закономерностите за развитието и консумирането на груповите норми и ценности на системата за лидерство и вътрешно - групови санкции;
3. Психология на организираната престъпност, норми, лидерство, ритуали;
4. Изучаване на груповите и затворнически общности в пенитенциарните заведения.
Пенитенциарно - психологически задачи
1. Психологически изследвания на лидерализацията на режимите на третиране в различните видове пенитенциарни заведения;
2. Внедряване на моделите за динамична сигурност и на съпътстващите го комуникативни модели;
3. Усъвършенстване на подходите и приомите за корекционна работа в когнитивно - бихевиоралните форми;
4. Професиографиране и психографиране за нуждите на подбора на персонал;
5. Засилване на изследванията за превенция на професионалните реформации при различните категории пенитенциарен персонал.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет и задачи на юридическата психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.