Предмет, обект и цели на професионалната психодиагностика


Категория на документа: Психология


 Тема № 1
Предмет, обект и цели на професионалната психодиагностика

В края на миналото и началото на нашето столетие все по-настойчиво се поставя въпроса за ефикасността на човешкия фактор в рамките на производствените отношения. Установява се, че ефективността от дейността е следствие от два компонента, от знания за самата дейност и умението тя да се извършва, и личностния потенциал на човекът, който прави това реалност.За разлика от средата на миналото столетие, в настоящето все по-често се поставя въпроса за индивидуалността в работата, а всяко работно място се разглежда като система, в която има други участници.
Взаимозависимостта на всички работници, определят груповата ефективност на производственото звено. Подобни идеи променят изцяло подхода към анализа на професиите. Когато един човек кандидатства за работа, той се ориентира към избор на такава работна позиция, която подчертава неговите личностни и професионални интереси. Когато има разминавания между тях:
Личността се стреми да компенсира липсата на своите професионални умения, чрез допълнителна образованост;
Желанието за реализиране на професиони знания, много често се разминават с очакваните резултати от дейността.
Техните ангажименти се разграничават и в няколко допълнителни области:
Специалистите започват да изследват уменията на вече назначените работници, за работа в екип, за приспособеност към динамична професионална среда, както и лоялност към организацията;
Създават предпоставки за формиране на групова сполтеност на всеки член от организацията (ТИЙМ БИЛДИНГ);
Динамиката на професионалната ефективност се свързва с допълнителни възможности за професионална квалификация, което се свързва с личностовия потенциал (изследванията на интелектуалните способности са критерии за възприемане на нови знания, както и гъвкавостта на мисленето, което е предпоставка за прилагането им в различни ситуации).
Създаването на научно обосновено заключение относно пригодността на даден човек за определена позиция
Динамично започват да се равиват психометричните анализи, чрез които се създават психологични инструменти, чрез които обикновено се измерва личностния материал
Въвежда се процедура, чрез която процесът на избор на кандидат за работна позиция, включва два етапа:
Провеждане на интервю
Психодиагностично изследване
Задачите на ППД, конкретно се свързват с изследването на професионално психична пригодност и процесът, чрез който това се осществява.
В съвремените условия на ППД е призвана:
Да подпомага всеки производствен процес, чрез реализиране на процедура на професионалния подбор;
Подготовка на професионално подготвени кадри, които да взимат активно участие в тази процедура
Ранно-диагностициране (през периода на пуберитета-юнушеската възраст) на професионална ориентация на младия човек и подпомагане в избора на професията
Конструиране на психологически въпросници, които конкретно изследват (потребности; мотиви; ценности) към реализиране на трудовата дейност.
В общия контекс на процедурата свързана с избор на професия или работна позиция се анализират 3 основни съдържателни характеристики:
Професионално ориентиране при учениците
Професионален подбор за заемане на работна позиция
Критериите за реализиране на 3-те характеристики се изготвят в зависимост от съдържанието на поставените от психодиагностика цели.
Професионалната пригодност е 1-ят основен критерии по който се оценява готовността на даден човек да изпълнява дадена длъжност или професия.В своето съдържание понятието включва оценка за наличието на характеристики, които са свързани с изпълнението на дадена професия. Те включват:
Мотивационно писмо - способността и мотивацията на личносттаза усвояване на дадена професия и израстването в нея
Професионална подготовка, включваща наличието на знания, умения и способности, които обезпечават реализирането на дейността.
Наличие на придобито професионално образование, което конкретизира изпълнението на дейността
Наличие на устойчиви професионални нагласи за удовлетворение от самия труд и оценка на резултатите от него.Установено е, че съществува връзка м/у овладяването на професията и удовлетвореността на човека от нея.Формален признак за това е проверката на придобите умения или доказаното от специалнистите ниво на подготовка за нея.
Най-често се срещат 4 основни степени на професионална пригодност.
Пригодност към професии или група от професии- свързва се с група от противопоказания към трудова активност. Установено е дори тогава, че дори когато човек има група от придобити знания, но поради физиологични дадености не може да се формира умение, то тогава неговата пригодност е принижена.
Професионална пригодност - временна или непреодолима за конкретна ................. свръзка е с това, че дори и професионално подготвен по медицински или психични харектеристики, подобен човек трудно се справя с поставени му бързи за изпълнение професионални задачи.В подобни случаи процедурата на професионален подбор е насочена:
В избор на такова обучение в професия,което да съответства на неговото заболяване.
Съответствие на мотивите за придобиване на професионални знания и придобиване на професионална дейност.
Това са х-ки, които показват, че човек съзнателно избира дадена професия, след което оценява адекватно своите възможности.Човек получава знания в такива професии, в които смята, че ще успее, а няма да преживее разочарование. Тази професионална пригодност за първи път се проявява в горната училищна възраст, в която ученикът разбира какво би правил с удоволствие и в какво би вложил най-много усилия.
Призванието е най-висшата форма на професионална пригодност. То включва в себе си наличие на знания, умения и компетентности, които в съответствие с личностния материал покриват изискванията на потенциала. То прави човека уверен в това, което върши и изпитващ удовлетворение от резултата.
Психичната пригодност е ориентирана към връзката м/у личността и професионалната дейност. Всяка една трудова дейност носи в себе си действия, които извършва човека, системи от отношения, в които влиза със средствата на труда, както и резултатите от крайният ефект , които извършва.В професионалната психодиагностика компетенциите се възприемат като стандарт на дейността и са ориентирани към личностния фактор в нея. Те включват:
Стилове на поведение, които работникът използва в рамките на своята длъжност.
Елементи на поведението, които са особено значими за дадена длъжност.
Стандарти на поведение, които определят ефетивността на професионалните ангажименти относно получените резултати.Това определя необходимостта, характеристиките на поведението на личността ( нейните действия и постъпки) конкретно да бъдат свързани с ефикасността. Те са по-различни от това, което се определя като професионален опит необходимостта, характеристиките на поведението на личността ( нейните действия и постъпки) конкретно да бъдат свързани с ефикасността.В най-общ план психичната пригодност включва 2 критерия за оценка на нейната личност:
Общи критерии
Специални критерии
Общите се отнасят до ........... за извършване на трудова дейност въобще, докато специфичните включват до изискванията на личностния потенциал изобщо.Общите критерии за психична пригодност вклщчват:
Диагностика на интелектуалният потенциал
Емоционалната и социална интелигентност
Доброто ниво на тяхното наличие показва способността за обучение; способността за извършване на сложни абстрактнолигически операции
Способността за адаптация и саморегулация на личността - към изследването на интелектуалният потенциал могат да се включат и критерии като :
Наблюдателност
Бързо и точно взимане на решениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет, обект и цели на професионалната психодиагностика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.