Превенция на престъпността и агресията


Категория на документа: Психология


Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Гр. Благоевград

Превенция на престъпността и агресията

Приел: Доц. д-р Р. Манчева
Дата: 17.12.2013г.

В последните години все по-голямо значение заема проблема за агресивното поведение и свързаната с него престъпност сред младежката възраст. Агресивното поведение е постоянен спътник на училищния живот.Почти ежедневие са жестоките сбивания между ученици , грубото отношение към преподавателите и родителите.

Проблемът за агресията при подрастващите във всичките и форми е изключително важен и актуален,първо заради все по-бързото разпространяване на агресията като модел и дори норма на поведение сред децата и юнощите ,но и поради отражението ,което оказва както в индивидуланото развитие на подрастващите,така и за цялото общество.
Основните случаи на престъпни действия на непълнолетни са хулигански прояви, побои, кражби и грабежи, както и напоследък зачестилите отнемания на моторно превозно средство и управлението му без шофьорска книжка.
Младежката престъпност показва сложно развитие.във всички страни младежката престъпност започва възходящото си движение от относително ниски нива.Младежите проявяват активност в всички сфери на престъпната дейност,като в повечето от тях имат доминиращо участие.Младежите проявяват много висока активност в сферата на престъпленията против собствеността-кражби и грабежи и против половата неприкосновеност-изнасилване
Сходно е и състоянието в ГПЧЕ "Йордан Радичков". От началото на учебната година са регистрирани 15 случая на сбивания между ученици , преподавателите често стават обект на вербална агресия или изобщо бива игнорирана фигурата им от страна на учениците.По - голямата част от сбиванията са регистрирани в класовете от 9ти до 12-ти. Също така са регистрирани няколко случая на заведени в ДПС за кражби и хулигански прояви.

Въз основа на тези факти е неоспорима необходимостта от провеждането на съпътстваща групова превантивна дейност в ГПЧЕ "Йордан Радичков" и по- специално в групата от 9-ти до 12-ти клас, за да се намалят агресивните прояви и престъпността сред учениците.

* Основната цел на превантивната програма е преодоляване на престъпните действия и агресията сред подрастващите на възраст 15-19 години в ГПЧЕ "Йордан Радичков" гр. Видин чрез:

- Беседа по проблема;

- Изясняване на водещите причини за престъпността сред подрастващите;

- Среща с лицата, които са имали престъпно поведение;

- Среща с лицата, върху които е оказано престъпно поведение и агресивни прояви (побоища, грабежи, унижения);

- Изясняване на последствията от престъпното поведение на младежите;

- Групови игри, които поставят в различни роли подрастващите за да може да се отграничи проблема за престъпността;

* Подцели на превантивната програма са:

- Учениците да добият умения за работа в екип

- Формиране у учениците на чувствителност към различията и нагласи за толерантно отношение и приемане на различията

- Формиране у учениците умения за противопоставяне в конфликтна ситуация при общуване

- Постигане на социална зрялост при младежите

* Целевата група, спрямо която ще бъде насочена превантивната дейност за ограничаване на престъпността и агресията са учениците от 9-ти до 12-ти клас на ГПЧЕ "Йордан Радичков" гр. Видин

Първия етап

* Беседа с целева група

Провеждане на беседа с целева група от различни възрасти ученици с помоща на психолог, социален работник и полицаи, който се сблъскват ежедневно с проблема за престъпността. Споделяне на опита на специалистите, дискусия по темата и също така лични преживявания по темата.

Целта на беседата е ,чрез срещата със специалисти от различни области, които имат опит със съответния проблем да бъде поставен директно въпроса за престъпните прояви и последиците от тях, да се разбере обхватността и най-вече различните форми на престъпност сред младежите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенция на престъпността и агресията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.