Програма за организирано подобряване


Категория на документа: Психология


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОКС - Магистър - ФВС в средната образователна степен на СОУ ПРОГРАМА Програма за организирано подобряване на физическата и двигателна възможност на 15-16 год.-момичета

Изготвил: С.Георгиева Фак.номер:1239

Проверил: Проф.Д.Давидов Програмата която ще разгледаме е целенасочена към подобряване на физическите и двигателните възможности на 15-16 годишни-момичета. Задачите които са заложени в тази програма е предназначена за тези които нежелаят да се занимават целенасочено със спорт. Основно средсто в програмата е разнообразни упражнения за общо въздействив, за развиване на основните двигателни качества, за възстановителните процеси, закалителните процеси, масажа, самомазсажа и други. Целта на тези упражнения е усъваршенстване на физическите и функционалните възможности на организма. В частност-повишаване и укрепване на опорно-двигателните системи, сърдечната система, подобряване на телесната маса(проблемна в тази възраст). Тяхната ефективност се определя от дозировката, приложена съобразно индивидуалните особености на занимаващите се. Разработената програма позволява да сепровеждат организирани и самостоятелни тренировачни занимания. Разкрива се възможност за задълбочено и самостоятелно конструиране на тренировки, за оценка и самооценка на здравето и на физическата годност, за обтимизиране на функционалното натоварване. За изпълнението на тази програма не са необходими специални съоражения, само ниска греда или пейка. Те могат да се изпълняват на открито, в двора на училището, в парка, в зала, вкъщи. Движението е необходимо за развитието, усъваршенстването и съществуването на човека. Работата на вътрешните органи осигурява жизнените потребности на организма, а двигателният апарат - структорното и функционалното състочние на всички органи и системи.Физическата подготовка е основния елемент за запазване на здравето, добро самочувствие, намалява риска от здравословни проблеми. Един от основните проблеми в тази възраст е незаинтересоваността към физическа активност. Физическата годност е най-важния компонент на здравето. Нейното подобряване усъваршенства структората и функциите на всички органи и системи, превръща се в предпоставка за но-висока степен на здраве. В програмата е предложена тестова батерия от пет теста за оценка на физическата годност: 1.Интензивно ходене 2км. 2.Наклон на пред от седеж 3.Скок на дължина от място с два крака 4.Коремни преси 5.Охраненост(индекс на телесната маса -ИТМ) 1.Интензивно ходене 2 км.
Тестът се изпълнява на равен, терен. Ходенето се извършва възможно най-бързо за изследвания, но с еднакво темпо през цялото пазстояние. Ходенето е ритмично упражнение. Ритъмът се определя от цикличността на движенията и от съчетаването им с дишането. Акцента трябжа да се поставя върху издишването. То трябва да се извършва на 4-5 крачки през устата, а вдишването- на 3-4 крачки през носа. Между тях не трябва има пауза(задържане на въздуха). Оценката се определя по времето, за което е изминато разстоянието от 2 км. Точност на измерването - до 0,1 мин. В никакъв случай не трябва да се пристъправа направо към изпълнение на теста. Необходимо е общо разгряване на цялото тяло, специално на долните крайници, с упражнения в различен ритъм и темп, упражнения за разтягане и преодоляване на разстояние от 200-300 м. с различна интензивност, ритъм и темп на ходене.
2. Наклон напред от седеж
Теста се изпълнява в закрито помещение със специално подготвен уред, чийто размери са:дължина-50 см., ширина-45 см., височина-32 см. Горният плот е с дължина 75 см. и е разграфен на сантиметри. Първите 25 см. от плота са издадени към изпълняващия теста. Изследвания сяда на пода с лице към уреда и с обтегнати в коленете крака, като ходилата са опрени(стъпили) върху отвесната част на уреда. От това изходно положение ръцете, с длани върху горната разграфена плоскост, се плъзгат напред бавно, без тласъци. Целта е да се достигне възможно по-далечна точка, в която да се задържи 2-3 сек. По време на изпълнението на теста коленете не трябва да се сгъват, а главата е наведена напред между ръцете. Оценката се определя от достигнатото със срените пръсти на ръцете означение в скалата. Изпълнява се два пъти, като се отчита по-доброто постижение. Преди изпълнението трябва много добре да се разгреят всички стави и мускули чрез упражнения с голяма амплитуда. Специално внимание следва да се обърне на тазобедрените стави.
3.Скок дължина от място с два крака
Тестът се изпълнява на равна площадка с нехлъзгаво покритие и начертана линия за отскачане. От изходно положение стоеж, ръцете горе, зад линията за отскачане се изпълнява пружиниращо сгъване в коленете и мах със ръцете през напред,долу до назад. При връщане към изходното положение се отскача енергично напред и нагоре. По резултатното изпълнение изисква пълен синхрон между сгъването на краката, маховото движение на ръцете и отскачането. Оценката се извършва по преодоляното разстояние,измерено от задната част на линията за отскачане до най-близкият белег,оставен при приземяването. Допускат се два опита,като се отчита по-доброто постижение. Препоръчва се общо разгравяне на тялото и изпълнение на динамични упражнения за долните крайници,разтягане и подскоци на един и на два крака.
4.Коремни преси
Тестът се изпълнява върху мека повърхност (кече,постелка,трева). Изходна позиция тилен лек,краката са сгънати в коленете под прав ъгъл (ходилата са стъпили върху терена). Провеждащият теста притиска ходилата на изследвания върху пода; Ръцете са с длани върху бедрата. От това изходно положение се изпълняват три серии по пет коремни преси. При първата серия ръцете се плъзгат по бедрата,докато дланите достигнат капачките на коленете. При втората серия ръцете са сгънати в лакатните стави пред тялото. На всяка коремна преса лактите докосват бедрата. При третата серия ушните миди са хванати с пръсти. И тук при всяка коремна преса лактите достигат бедрата. Коремните преси в сериите се изпълняват без спиране,а между сериите се допуска до 5 секунди пауза. Оценката се извършва по броя на правилно изпълнените коремни преси. Не се отчитат опитите,когато не се достигат капачките на коляното,двата лакътя не докосват бедрата или ръцете не са захванали ушната мида. При този тест не се допуска втори опит. Необходимо е предварително общо разгряване и по-спеиално на мускулатурата на гърдите,корема и гърба.

5.Охраненост (Индекс на телесна маса - ИТМ )

Индексът на охраненост ( Индекса на телесна маса) се изчислява,като се раздели теглото на ръста. Ръстът в право положение се измерва по следният начин : Изследваният,без обувки,застава изправен до стената,като опира в нея петите,седалището,гърба и тилната част на главата. Перпендикулярно на стената измерващият поставя линия върху главата му. Отчита се разстоянието от пода до точката,в която линията опира до стената. Измерването се извършва два пъти годишно.
Телесното тегло се измерва края на всеки месец.

Тайната на благоприятното влияние на системното практикуване на физически упражнения е физическото натоварване. То има обем и интензивност. Обемът се изразява в брой упражнения,повторение или продължителност на отделното изпълнение,времетраене на заниманието. Интензивността се определя от скоростта,от усилието,което се влага при изпълнението,и от паузата между отделните изпълнения. Физическото натоварване в заниманието трябва да предизвика затопляне на ръцете и на лицето учестяването на дишането и леко запотяване. Редувността е задължително условие за успеха. Трябва да се провеждат по три тренировки седмично,най-добре през ден. Прекъсването им за повече от две седмици води до почти напълно загубване на постигнатите резултати. Програмата се реализира с различни по характер упражнения - за общо въздействие,циклични,махови,дихателни,за разтягане,силови,за гъвгавост,за кординация,разнообразни отсечки и серии. Упражненията са подредени с оглед и използването им в отделните части на тренировачното занимание-подготвителна,натоварваща,успокоителна.

Подготвителна част (8-10 мин)

Повишаване на жизнените функции,придобиване на нагласа за предстоящата работа,упражнения за общо въздействие.Мобилизиращи и концентриращи упражнения:
Упр. 12,15,17,4,6,10,8,18,19,24,35

Основна част (25-30мин)

Усъвършенстване на техниката. Подобраване на общата издръжливост. Покриване на нормативи за физическа годност. Повишен обем и интензивност. Повишаване на равномерният темп.

Упр. 37,23,18,22,38,36

Успокоителна част (8-10мин)

Понижаване на функциите на организма. Понижена интензивност. Удължена пауза между упражненията.

Упр. 45,42,39,47

Методически указания Упражненията да се изпълняват както са подредени, дозировката на упражненията и качественото им изпълнение се следи от учителя по физическо възпитание. Спазване на интензивността в различните етапи на тренировката.Необходимо е рдовно да се следят данните от проведените тестове преди това. Анализ на урока Наблюдава се активно участие в урока, за развиването, затвърждаването, и усъваршенстването на зададените двигателни задачи. Въпреки безпогрешното изпълнение на упражненията физическите показатели на трениращите сочат за ниска интензивност, видимо подценяване на задачите. Налага се учителя да обърне по- голямо внимание на изоставащите, да се наблегне на разясняването на поставените задачи,допуснати са пропуски при специалните упражнения, няма творчески подход от страна на преподавателя,липсата на унагледяване на специалните упражнения(демонстрация). Необходимо е да се обърне внимание на активността на учениците за по-продължителното им натоварване.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програма за организирано подобряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.