Промоция на психично здраве. Предизвикателства при опазване на психичното здраве


Категория на документа: Психология


ТЕМА: Промоция на психично здраве. Предизвикателства при опазване на психичното здраве.
Важно условие за социалната стабилност и за прогнозируемоста на процесите протичащи в обществото е психичното здраве на хората. Например, потребителската философия в обществото не способства за хармонизация на личностното развитие и изграждане на психическо равновесие в социума. За това здравословния начин на живот трябва да стане потребност на човека по време на живота му. Държавата трябва да се грижи и да поема основните разходи по създаване и внедряване на програми от грижи за повишаване на психичното здраве на нацията. Тези програми трябва да изградят нови възгледи по въпросите на възпитанието, образованието, организацията на професионалната дейност, комуникацията със средствата за масова информация и др.
Психическото здраве е съответствие на интеллектуалното и емоционално развитие на човека с хронологичната му възраст. Има 3 взаимосвързани, но не съвпадащи си една с друга възрасти:
- хронологична (паспортна) възраст;
- физическа (биологична) възраст;
- психологическа възраст - как се чувства човек; този аспект на възрастта е свързан със самосъзнанието и с представата за времето. Психологичната възраст влияе на физическата възраст. В зрелостта психологическата възраст в голяма степен зависи от индивидуалните особенноси на личността, от спецификата на жизнените цели и тяхната реализация. В зрелостта са възможни три варианта на съотношени между психологичната и хронологична възраст:

- адекватност;

- забавяне на психологичната възраст по отношение на хронологичната - може да се наблюдава в следните случаи напр. зрели по паспортна възраст хора, но с инфантилни черти; социално значима жизненна цел (напр. образование, женитба) не постигната; при симбиотични отношения между майка и единствено дете;

- психологическата възраст изпреварва хронологичната зрялост - обикновенно това е свързано от една страна с неблагоприятни житейски събития като напр. загуба на близък човек, тежка болест, природни и социални катастрофи и от друга страна с преждевремено остаряване на личността.
Любовта и творческите достижения могат да доведат до "психологическа младост".
Времевата перспектива се разширява с възрастта. В зрелостта субективното усещане за протичане на времето може да се ускорява и забавя, променя се и ценноста на времето, увеличава се значението на "личното време" т.к. се осъзнава лимитираността на човешкия живот и реализирането на възможностите.
Психичното здраве предполага високо ниво на интеграция на личността, способност за адекватна самооценка, достатъчна екстравертираност в съчетание с интравертираност, което осигурява самопознание и, накрая, възможност за "установяване на добри отношения" със себе си, с другите и с Бог.
Здравната промоция е процес на осигуряване на хората на възможности за контрол и подобряване на тяхното здраве. Фундаментални условия и основи на здравето са мирът, домът, образованието, храната, приходите, балансираната екосистема, устойчивите природни източници. Признаването на здравето и опазването му като най-важна социална инвестиция е важно т.к. доброто здраве е основен ресурс за социално, икономическо и индивидуално развитие и е важен аспект за качеството на живот. Промоция на здравето, съдействие за здраве, укрепване на здравето (от англ. рromotion - спомагане, съдействие, поддръжка, подкрепяне, поощряване, повишаване, произвеждане) е процес, който дава възможност на индивидите и обществото да засилят контрола върху определящите здравето фактори и по този начин да укрепят здравето. В медицината е приет термина промоция на здравето. Според определението на Б.Борисов (1999г.) "промоция на здравето е създаването на възможности (шансове) на хората да подобрят здравето си чрез саморегулиране на своето здравно поведение".
Различават се следните видове здраве:
Рис.1

Основополагащи принципи на промоцията на здравето са: 1. хората са участници в укрепване на процеса на здравето, а не негов обект; 2. процеса започва и завършва в местната общност; 3. промоцията на здравето има отношение към всички сектори на обществото и средата и изисква тяхното участие; 4. отчитат се както основните, така и най-непосредствените фактори, влияещи на здравето, оптимизира се баланса между индивида и средата.
През 1986г. в Отава Канада се провежда първата международна конференция по здравна промоция и е приета Отавската харта, която "прокламира промоция на здравето като нов тип социално здравна политика с основен принцип висока лична и обществена отговорност за здравето". Определят се пет пункта, които взаимодействат помежду си и определят комплексната стратегия за здравна промоция (health promotion): 1. Изграждане на обществена социална политика укрепваща здравето; 2. Създаване на околна среда укрепваща здравето; 3. Засилване на общественото участие (активност) в здравното дело; 4. Самоусъвършенстване (развитие на лични умения, знания и възможности) на хората за укрепване на здравето им; 5. Преорентиране на здравните служби в посока към интерсекторно сътрудничество.
Основната философия на промоцията на здравето е принципът че личността и социалната група са главен ресурс на здравето. Здравната дейност приоритетно се фокусира към следните направления:
- От болния към здравия човек с акцент върху позитивното здраве;
- От професионалната изолация на медицинските работници към интерсекторно сътрудничество и мултипрофесионален подход;
- От "право на здраве" към "отговорност за здравето";
- От "здраве за хората" към "здраве чрез хората".
Изхождайки от това, промоцията на психичното здраве разглежда личността и социалната група като основни ресурси на психичното здраве. На преден план се поставя здравната мотивация, здравнато поведение и здравословния начин на живот.
До концепцията за промоция на здравето СЗО стига през 80-те години на 20-ти век когато резултати от епидемиологично проучване показват какъв принос и тежест имат главните фактори на здравето:
- Медицинко обслужване - 10%;
- Биологични (генетични) фактори - 20%;
- Природно-географски (екологични) фактори - 20%;
- Стил и начин на живот и социални фактори на здравето - 50%.

Рис.2

Природно-географските фактори действат чрез социалните фактори и стила и начина на живот - напр. студа и глада не действат еднакво на здравия и болния.

Социални фактори на здравето
"Обществено здраве" - на ниво
група и население
"Индивидуално здраве"
-Материално и духовно производство (наука, религия, изкуство, политика и др);
-Комуникации и човешки обединения (общности и групи);
-Социални отношения възникнали в процеса на комуникациите (език, медии, транспорт) вкл. и с институции;
-Личността като социологична система.

-Личностни фактори (личностови особенности);
-Фактори от семейно-битовата среда;
-Фактори от професионално-трудовата среда;
-Фактори от обществено-битовата среда;
-Фактори свързани с дейността на здравните служби.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Промоция на психично здраве. Предизвикателства при опазване на психичното здраве 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.