Психични разстройства с начало в детска възраст


Категория на документа: Психология


Съвременни класификации

Поведенческото разстройство може да бъде концептуализирано като категориална (за кли¬нични цели) диагноза или дименсионална диа¬гноза с качествени различия от нормалното по¬ведение.

Съвременните класификации се стремят да избегнат морални или социални оценки и по¬ставят акцента върху обективните поведенчес¬ки симптоми. И в двете класификации се отчита продължителността на симптомите и тяхната ин¬тензивност.

В МКБ-10 не се отчита възрастта на началото на проявите на поведенческите проблеми. Ос¬новни категории са: поведенческо разстройство социализиран или несоциапизиран тип (под по¬нятието социализиран се разбира участието на Детето в приятелска, вкл. девиантна група с други деца), поведенческо разстройство, ограничено в семейството, разстройство с противопоставяне и предизвикателство.

която се характеризира с агресивно,

DSM-IV различава субтип с начало в детство-то - проявите започват преди 10-годишна въз¬раст и субтип с начало в юношеството. Тук т.нар. опозиционно поведение е отделна категория, често предшественик на поведенческото раз¬стройство.

Епидемиология Първото подробно епидемиологично изслед¬ване в Европа на Майкъл Рътър през 70-те го¬дини показва честота от 4,2% сред 10-11-го¬дишни деца, като момчетата са много повече. Репродукцията на това изследване в по-бедни райони показва значително по-голяма честота. Изследването в края на 80-те години, известно като Ontario Child Health Study, показва честота от 8,25% при момчетата и 2-8% при момичетата. Всички изследвания изтъкват силна корелация между семейното функциониране и поведенче¬ските разстройства. Рискови фактори са фамилна дисфункция, психична болест на родител, нисък социо-икономически статус, криминалност при бащата, майчина депресия, родителски противо¬речия, отглеждане на детето в институция.

Изследванията още показват, че децата с тру¬ден темперамент често се отглеждат от хора с трудности в контрола на импулсите, като взаимо¬отношенията се формират около порочния кръг на контрол, наказание и проблемно поведение.

В ранното детство момчетата по-често от мо-мичетата манифестират поведенчески разстрой¬ства, но в юношеството броят на момичетата на¬раства значимо.

Клинична картина Повечето изследвания показват, че изра¬зеното непослушание на малкото дете спрямо възрастните е ключов прекурсор за развитие на пълната картина на разстройството в бъдеще. Основен ранен симптом е агресивността. Някои автори разграничават проявите на реактивната от проактивната агресия. Реактивната агресия е дефанзивен, експлозивен, импулсивен и не¬контролиран отговор на преживяна провокация, съчетан с гняв или страх. При проактивната аг¬ресия е налице стремеж към постигане на его¬истична цел без придружаваща емоция.

Клинично при по-големите деца диссоциал- ното и агресивно поведение надхвърля рамките на предизвикателството и непослушанието, макар че често е предшествано от тях. При несо- циализираното разстройство на поведението са нарушени взаимоотношенията с връстници¬те, детето е изолирано и без приятели. По от¬ношение на възрастните се наблюдават враж¬дебност и противопоставяне. Наблюдава се склонност към неконтролиран гняв, жестокост към хора и животни, побойничество, разруши¬телни действия. При социализираното раз¬стройство детето има приятели, които могат да бъдат и извън делинквентата група. Поведение¬то към възрастните е агресивно и противопоста¬вящо се. Агресивното и диссоциално поведение е трайна характеристика. Емоционалните нару¬шения са редки.

Мъжки пол, наличие на хиперкинетични симп¬томи и изразени агресивни прояви обикновено са характерни за поведенческото разстройство с начало в детството. По-рядко агресията при¬дружава поведенческото разстройство, когато то започва в юношеството. В тази група броят на момичетата е по-висок и по-малко семейства показват история на антисоциално поведение.

Много клинични особености на децата и юно¬шите с разстройство на поведението са свър-зани с други техни характеристики, които Т. Е. Moffitt обобщава в три основни невро-психоло- гични дефицита: по-нисък интелект, езиков дефи¬цит, недостатъчен контрол върху екзекутивните функции. Налице е затруднена антиципация на последствията, планирането, понижена е себе- рефлексията, нарушено е поддържането на це¬ленасочени усилия, затруднено е отлагането на действията. Съвременните изследвания доказ¬ват, че резултатите от оценката на тези функции може да прогнозират развитието и изхода на разстройството.

Децата с нисък фрустрационен праг, както и тези, които имат тенденция да реагират с агре¬сия на фрустрация, се оказват бързо изключени от групата на връстниците. Нарастващото мала- даптивно поведение засилва цикъла на отхвър¬ляне.

Децата с езикови и обучителни трудности до¬пълнително имат и академични провали, чести

фрустрации и постепенно засилващо се лощ) поведение, което създава условия и за по-често свързване с връстници с подобни характеристики

Диагноза и диференциална диагноза Диагнозата предполага диагностична оценка на детето в интеракционния контекст. Поведен- ческото разстройство е свързано с нарушения в семейните отношения и тези с връстниците. Не¬обходимо е много внимателно анализиране на тези системи, както и проучването на поведения които са рискови - участие в побоища, латерни на нападане на другите и отговор при нападение Важно е да се проучи детската сензитивносткьм чувствата и преживяванията на другите и особе¬но на близките семейни членове.

Поставянето на диагнозата изисква продъл¬жително активно сътрудничество с родителите и участието на мултидисциплинарен екип. Много важно е да се събере достатъчно информация за развитието и настоящото функциониране на де¬тето от достоверни източници. Оценяват се тем¬пераментът и личността на детето, социалните умения, училищните постижения и отношенията с връстниците. Извършва се психологична оцен¬ка на интелектуалното ниво, езиковото развитие, уменията за четене и писане. Добрата прогноза на състоянието е свързана с постигането на поне средни нива на тези възможности и умения.

Цялостното оценяване и събиране на данни от различни източници спомага за идентифициране¬то на разстройството и коморбидните състояния - най-често те са хиперкинетични разстройства, специфични разстройства на развитието и обучи¬телни трудности, тревожни разстройства, а в по- късна възраст - афективни разстройства, злоупо¬треба с вещества, висок суициден риск. Децата с хиперактивност и поведенчески разстройства са най-честата комбинация (в 45-70% от случаите).

Всяко разстройство, което включва пове¬денчески симптоми, трябва да бъде обсъдено диференциалнодиагностично. Епизоди на пове¬денчески нарушения могат да бъдат свързани с афективни разстройства, а при данни за наличие на психосоциални стресори и неблагоприятни събития - с адаптационни реакции.

Протичане и прогноза Децата с ранно начало на разстройството имат темпераментови и психологични профили,

Други изследвания показват, че това разви¬тие може да бъде повлияно от социалния опит, което аргументира необходимостта от ефектив¬но лечение като превантивна мярка. Във всички олучаи поведенческото разстройство, съчетано I училищен неуспех, е предикция за затруднено социално функциониране и честа безработица в зряла възраст.

Психиатрични разстройства в по-късна въз¬раст, които са свързани с детското поведенче¬ско разстройство, са алкохолната злоупотреба, зависимостите, асоциалното личностово раз¬стройство. От своя страна, злоупотребата с ве¬щества се смята за важен предиктор на потен¬циалната ескалация на агресивността и риска от насилие.

Лечение

Често родителите неглижират ранните пове¬денчески прояви у детето, които се възприемат като нормални особености. Това води, от една страна, до отлагане на срещата с професиона¬листи, а от друга - до налагането на детето на санкции от родителите и от техните заместници. Често и търсенето на помощ се преценява от де¬тето като начин за наказание.

Терапевтичните интервенции са ефикасни, когато са проведени достатъчно рано и са мул- тимодални.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психични разстройства с начало в детска възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.