Психични разстройства с начало в детска възраст


Категория на документа: ПсихологияОт особена важност е родителският тренинг - обучението на родителите за справяне с негативните поведения на децата, развиването на позитивни отношения, изграждането на подходящи поведения и т.н. Версии на родителския тренинг са и някои структурирани про¬грами: програмата на Webster-Stratton (1995), програмата на социалния обучителен център в Oregon (фокусирана върху агресивността и липсата на сътрудничество) и други. 2/3 от де¬цата под 10-годишна възраст, чиито родители участват в родителски тренинг, се подобряват. При останалите деца се смята, че неуспехът е свързан с проблеми на самите родители или с по-тежка коморбидност при децата (нелекува- на хиперактивност, езикови разстройства, изо¬ставане в развитието).

Също така се прилагат и фамилно-терапев¬тични и мултисистемни интервенции. Индивиду¬ални интервенции с детето са подходящи при по-големи деца при добро интелектуално функ¬циониране (обучение в социални умения, когни¬тивно-поведенческа психотерапия).

Възможностите за прилагане на медикамен¬тозно лечение при поведенческото разстрой¬ство традиционно се смятат за ограничени. Оче¬видно, то е необходимо при съчетание с други разстройства, при хилерактивно разстройство, при тревожно разстройство.

За психофармакологична интервенция за намаляване на агресивното поведение у деца е използван с променлив успех литиев карбонат, както и карбамазепин. Може да има добър от¬говор на валпроати, но се съобщава, че някои форми на агресивност (проактивната, "хищни- ческата" агресивност) са трайно резистентни на лечение. Невролептиците, включително и новите атипични невролептици, могат да повлияят агресивното поведение. Поради възможни странич¬ни явления и нежелани усложнения (тардивна дискенизия) се препоръчва те да се използват само при много тежки случаи на поведенческо разстройство и за кратки периоди.

Превенция

Голямото разпространение на разстройство¬то, развитийната му характеристика и отраже¬нието му върху обществото налагат планира¬нето на лревенционни програми в контекста на общественото здраве. Превантивните програми са адресирани към ранното детство и включват родителите, като се идентифицират високо рис¬ковите семейства.

По-късно освен в семейството превантивните усилия трябва да продължат в детската градина и в училищния контекст.

Ранната диагноза на отклоненията в езико¬вото развитие и на хиперактивността, както и тяхното лечение имат превантивно значение за бъдещото развитие на поведението и неговите разстройства.

Емоционални разстройства при деца и юноши Обикновено се смята, че заедно с поведен¬ческите разстройства те обхващат голям про¬цент от децата с клинично значими симптоми. Те включват основно тревожни, страхови и депре¬сивни клинични състояния, които имат различна етиология и по принцип са обратими и преходни. Съществува очевидна връзка между емоционал¬ните разстройства с начало в детска възраст и невротичните състояния при възрастните.

Емоционалните разстройства в детска и юно-шеска възраст имат сложна картина. Най-често те съчетават тревожни симптоми с нарушения в адаптацията. Най-силно е засегнато училищното функциониране, като при наличието на клинична значимост на разстройството се наблюдава учи-лищен неуспех, понижаване на постиженията и нарушаване на социалната интеграция с дълго¬срочни последствия. Стеснителността, страховете и неспособността за пълноценно участие на детето в социални ситуации често са съчетани с преживяване за непълноценност. Много от клиничните симптоми се приемат за типични за нормалното развитие на децата, поради което често търсенето на помощ и диагностицирането е провокирано едва от проявите на проблемите в училищното функциониране и нарушената адаптация. Травматични събития често преципитират началото на разстройството, но не бива да се интерпретират като основна причина. Неглижи- рането на сериозността на състоянието води до неговото хронифициране.

Класификация Емоционалните разстройства са детска кли¬нична категория от МКБ-10. Тя включва раз¬стройство с тревога от раздяла, фобийно тре¬вожно разстройство, разстройство със социална тревожност, разстройство със съперничество със сиблинги. Други тревожни състояния, които се срещат при деца и юноши, могат да се диагностицират в общия раздел и според общите критерии за невротичните, соматоформните и свързаните със стрес разстройства. Освен генерализирана¬та тревожност, агорафобията, обсесивно-ком- пулсивното разстройство и паническите атаки тук попадат и някои реактивни състояния като посттравматичното стресово разстройство при деца, разстройства в адаптацията.

В ОБМИХ/ няма отделна категория емоцио- нални разстройства при деца. Разстройствата при децата, свързани с тревожност, се разглеждат в общия раздел на тревожните разстройства Като специфично за детството е посочено само разстройството с т.нар. тревожност от раздяла (сепарационна тревожност).

Разпространение Емоционалните разстройства се диагности, цират относително късно поради общата законо¬мерност при децата да се търси помощ предим- но за екстернализирани симптоми или агресивни поведения, които в тази група разстройства са редки.

Изследванията на деца от 4-годишна възраст до края на юношеството показват, че 8-12% от тях страдат от поне едно тревожно разстройство, а редица изследвания показват и голямата честота на субклинични тревожни симптоми при деца и юноши.

Специфичните за детството тревожни раз¬стройства са с пик около 7-годишна възраст, паническото разстройство е рядко преди 12-годишна възраст, а обсесивно-компулсивните раз¬стройства нарастват към юношеството. Смята се, че момичетата по-често страдат от тревож¬ни разстройства, което е особено подчертано в юношеска възраст.

Клинични прояви При децата се наблюдават страхове, които имат голяма честота и специфика в отделните възрастови периоди. В бебешка възраст се по¬явява страхът от загуба на близост и физически контакт с майката. На 6-8-месечна възраст се появяват срамежливост и страх от непознати. При децата на 12-18-месечна възраст се поя¬вява сепарационната тревожност. Между 2 и 5 години са характерни страхове от гръмотевици, огън, вода, тъмнина, от животни. По-късно, след 7-годишна възраст, се появяват по-сложни стра¬хове като страхът от смъртта, страхът от чудови¬ща и духове, страхът от тежки болести, от при¬родни бедствия, както и от травматични събития (да бъдеш наранен). След 12-годишна възраст специфичните страхове са свързани със страх от неуспех, страх да бъдеш отхвърлен.

Психопатологичните прояви са свързани с необичайно персистиране на страховете, с поя-

Лечение

Ефективната оценка и ефективното лечение изискват мултимодален подход. Необходимо е в терапевтичната стратегия да се включат учи¬лището, семейството и личният лекар. Важно е обучението на родителите за същността на тревожността и съветването на семейните членове как да подпомогнат детето. Препоръчват се поведенческа терапия, когнитивно-поведенческа терапия, разработени са специфични програми. Могат да са подходящи и фамилните интервен¬ции, родителският тренинг. Ранните терапев¬тични интервенции са важни за превенция на усложненията и на развитието на симптомите в по-късна възраст. Психотерапевтичните усилия трябва да са продължителни.

Психофармакологичното лечение на емоционалните и тревожни разстройства при деца крие трудности. Независимо от големия опит за лечение на тревожността при възрастни със БвРИ, при децата няма достатъчно контролирани изследва-ния. Това изисква назначаването на лечението с подобен медикамент да бъде извършено от детски психиатър и детето да бъде внимателно проследя¬вано. Опитът с други медикаменти - бета-блокери, трициклични антидепресани и бензодиазепини - също е недостатъчен и противоречив.

Разстройства в социалното функциониране с начало, типично за детството или юношеството Това е категория от МКБ-10, която обединява хетерогенна група разстройства. Тези разстрой¬ства не се съпровождат с когнитивни дефицити и се смята, че при тях значение имат фактори, свързани с депривация, с неадекватност на средата. За разлика от другите разстройства в детско-юношеска възраст при тези има известна несигурност на диагностичните критерии.

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психични разстройства с начало в детска възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.