Психодиагностика на развитието


Категория на документа: Психология


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ

по

Психодиагностика на развитието

на тема:

Психодиагностика на ученицици от 5-ти клас.
Обща социална самооценка и локус на контрола.

Изготвил: Проверил: Специалност: Психология и психопатология на развитието
Факултетен номер:

Варна, 2014 година
Съдържание:

I.Цел на изследването.
II.Задачи.
III.Хипотези.
IV. Процедури и методи на експеримента.
V. Резултати.
VI.Анализ

I.Цел на изследването:

Като цел може да се посочи регистриране на социалната самооценка на ученици от пети клас, събиране на данни за локуса им на контрол, както и установяване на зависимост между двете променливи.

II.Задачи :
- избор на подходящи инструменти за измерване на изследваниte лица - провеждане на процедурата по тестването
- обработка на резултати
- формулиране на изводи

III.Хипотези:
Предполага се корелация между локуса на контрол и самооценката, в частност социалната самооценка.

IV. Процедури и методи на експеримента:

1.Обект на това изследване са 5 лица, на възраст 12 години, 5-ти клас от 1 СОУ, Владиславово, гр.Варна.

Разясненията към тях ще бъдат, че ще попълват въпросници за измерване на стрес без правилни или неправилни отговори. Съответно на всеки ще бъдат прочетени и указанията за отделните тестове.

2. Методи на това изследване - попълване на три стандартизирани и адаптирани въпросника за измерване на:

- Тест за социална самооценка по Въпросник на Лоусън, Маршал и Макграт ;

- Тест за социална самооценка по Скалата на Хеър с възможности за получаване на информация за Обща самооценка, Самооценка сред връсниците, Самооценка в домашна обстановка и Самооценка в училищна среда (самооценка в специфични области на общуване);
- Тест на Новицки и Стриклънд (Скала за локализация на контрола при деца на възраст от 8 до 13години);
- установяване на зависимост между самооценката (социалната самооценка) и локуса на контрола у изследваните лица.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психодиагностика на развитието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.