Психологическа характеристика на мотивите, като елемент от психическата страна на правонарушението


Категория на документа: Психология


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Юридически факултет

Д О К Л А Д

на тема:
"Психологическа характеристика на мотивите, като елемент от психическата страна на правонарушението.Определение на понятието за мотиви. Мотиви и потребности. Стадии на проявлението на мотивите. "

ИЗГОТВИЛ:

Христина Тонева Христова

Специалност : Право
гр.София Курс: III
2013г. Група: 6022, ф.н. 11160087

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Психологическа характеристика на мотивите, като елемент от психическата страна на правонарушението.
2.Определение на понятието за мотиви.
3.Мотиви и потребности.
4. Стадии на проявлението на мотивите.

Психологическа характеристика на мотивите, като елемент от психическата страна на правонарушението.

Първият елемент от психическата страна на деянието са мотивите. Правната литература изледва този въпрос от гледна точка главно на Наказателното право, тоест не кое да е деяние, а престъпното деяние. Разбираемо е от гледна точка на важността на този въпрос, но мотива има голямо значение и във връзка с други противоправни деяния - главно в административноправните и трудовоправните нарушения.

Мотивите имат съществено значение за характеризирането на деянието в общност и на правонарушението като деяние в частност. Те са граничният, периферният, началният елемент на психическата страна на деянието. По този начин самото деяние граничи с потребностите на човека, а потребността от своя страна е първичният и основен фактор за произтичането на всяко човешко поведение. Без нея няма деяние. Потребностите на човека са обективната основа на всяко негово деяние.

Според някои автори потребностите се включват в съдържанието на деянието, при което те съставят два етапа от неговото развитие:

1.Първи- възникване в човека на съответни потребности

2.Втори- осъзнаване от него на тези потребности

Потребностие зависят от материалните и духовни ценности на обществото, като се развиват и разнообразяват изторически. Те обаче са винаги два типа - материални потребности и духовни потребности.

За удовлетворяването им човек винаги действа съзнателно, докато при животните удовлетворяването на естествените потребности става с помощта на определени инстинктивни движения и условни рефлекси. При човека потребностите се осъзнават, придобиват характер на осъзнати потребности, които кореспондират с определени обекти, свързани с възможността за удовлеворяване на възникналите потребности.

Определение на понятието за мотиви.

Мотивите са елементът, който като периферен влиза в най-непосредствена връзка с човешките потребности. Чрез тях психическата страна на деянието, като негов основен градивен елемент, осъществява най-непосредствената връзка с елементи от други структурни образувания, а именно с потребностите и обектите за тяхното удовлетворяване.

Мотиви и потребности.

Мотивите са граничен елемент на психическата страна на деянието. Чрез деянието най-непосредствено се определя обективната обусловеност на психическата страна на деянието като цялосто структурно образувание. Обективната обусловеност на мотивите се намира в човешките потребности, но мотивите сами по себе си не пораждат съответни потребности. Всяка потребност може да породи различни мотиви в различни лица.Това завииси от характерните особености на всяка личност, нейното отношение към средата, в която той съществува, към обществото и отделните негови членове. От съществено значение са мирогледът, нравствените възгледи, културата, възпитанието на всяко конкретно лице. Специално при формирането на мотивите на деянията, т.н. правонарушения , важно влияние оказва и правосъзнанието на лицето.

Мотивите имат качествена определеност на самостоятелен елемент от психическата страна на деянието. Те са този психически процес, който има качествена характеристика на фактор, подтикващ човека към задоволяване на определени потребности, чрез набавянето на конкретна цел и евентуален избор на начините, средствата и условията ( място, време и обстановка) за нейносто постигане.

Мотивите са онзи психически процес, който заема положението на начален елемент от психическата страна на деянието. Той е двигател, стимул, фактор, насочващ и определящ направлението и съдържанието на останалите елементи от психическата страна на деянието. Той е непосредствено свързан с целта на деянието.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологическа характеристика на мотивите, като елемент от психическата страна на правонарушението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.