Психологическа характеристика на мотивите, като елемент от психическата страна на правонарушението


Категория на документа: Психология


Мотивите са едни сложен психически процес, който по правило протича продължителен период от време и се изрзява в две насоки:
1. Отделните деяния може да имат повече от един мотив, за това най-често се говори за мотиви на деянието , които се намират във взаимна връзка и обусловеност. Те са една система от еднородни елементи - отделни мотиви. Те се намират в една система на съподчинение, в положение на субординационни връзки. Могат да се разделят на решаващи мотиви и на второстепенни, подчинени или допълнителни. Особено значение има това във връзка с установяването на основния мотив, който играе роля на решаващ подтикващ фактор.
2. На второ място, сложността на психически процес, се изразява в това, че всеки един мотив, влизащ в системата от мотиви на определено деяние, може да премине през разливни стадии на развитие.

Стадии на проявлението на мотивите.

Стадиите, през които може да премине отделният мотив, са:
ВЛЕЧЕНИЕ, СТРЕМЕЖ, ЖЕЛАНИЕ И ИСКАНЕ.

Влечението е този стадий от развитието на мотива, който е свързан най-непосредствено с чувствата за удоволствие и неудоволствие и на тази основа е подтикващ фактор към поддържане на определено състояние или към освобождавне от него при липса на ясна представа за целта.То е изходен момент в процеса н формиране на следващите стадии от развитието на мотива.

Стремежът се характеризира с по-голяма степен на осъзнатост, отколкото влечението, която осъзнатост включва известна, макар и смътна представа за целта, свързана със задоволяването на определена потребност.

Желанието е този стадий, който като подтикващ фактор за задоволяване на определена потребност, включва ясна представа за целта. При него степента на осъзнатост е много по-голяма отколкото при първите две.

Искането се характеризирa с най-голяма степен на осъзнатост. То е най-висшата фаза в развитието на мотива. При него освен ясната представа за целта се прибавя и представата за начина, средствата и дори условията за нейното постигане.Самата цел е много ясно очертана.

Стадиите през които трябва да премине развитието на коонкретния мотив нямат задължителен характер. Не е задължително развитието на конкретния мотив да стане като се премине последователно през четирите стадия. Мотива може да се формира направо като желание или искане. За влеччението или стремежа е характерно, че те не са достатъчни за да произтече деянието като цялостно структурно образувание. Когато само те са на лице, няма мотив на деяние, тъй като то не може да произтече.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Проф. д-р Георги Бойчев, "Психология на неправомерното поведение" , Университетски издателство " Св. Климент Охридски" 2006г. , ISBN-10: 954-632-077-3 , ISBN-13: 978-954-632-077-3
2.Проф. д-р Иван Ненов, ново издание - к.ю.н. Александър Стойнов "Наказателно право на Република България", обща част, книга първа, Издателство "Софи- Р" , 1992г.
3.Проф. д-р Борислав Йотов, "Наказателно право - обща част" , Университетско издателство " Св. Климент Охридски" 2002г., ISBN 954-07-1732- X
4.Интернет

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологическа характеристика на мотивите, като елемент от психическата страна на правонарушението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.