Психологически анализ на властта в политическата дейност


Категория на документа: Психология


Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Философски факултет

Реферат
Психологически анализ на властта в политическата дейност.Основни теоретични концепции за властта.

Проверил:доц.д-р И.Иванов

Психологически анализ на властта в политическата дейност.Основни теоретични концепции за властта.

Властта е силно влияние, изразено в право и възможност за разпореждане и контрол, подчиняване на волята(Определение в Большая советская энциклопедия). Осъществяването на властта става по различни начини - някои са демократични, а други авторитарни. Властта е мярка за способността на човек да контролира средата около себе си, включително и поведението на другите същества. Терминът власт е често използван като сила, възприемана като законна от социалната структура.

" Властта е една от категориите,които много често се използват като обяснителен модел на процесите и явленията,които протичат в обществото или между отделните социални групи и общности"/И.Иванов,Политическа психология,Велико Търново,2012,с.70/,констатира доц.И.Иванов.Има три подхода към анализа на характеристиките на властта:философски,социологически и психологически.

При философския подход акцент е поставен върху атрибутивен характер на властта-като притежание,улеснявайки достигането на определена цел.Социологическият подход представя властта като господство.Психологическият подход се основава на обяснението на същността на властта от позицията на бихейвиоризма и психоанализата.

Според Бертран Ръсел властта остават висшият стремеж на човечеството,както и неговото възнаграждение,заедно със славата.Макс Вебер казва,че "Властта е възможност за налагане на нечия воля върху поведението на други индивиди."Колкото по-голяма е способността да се наложи дадена воля,както да се постигне целта,толкова по-голяма е властта. Неговите идеи се свързват със социологическия подход към анализа на властта.Властта се свързва с разбирането на й като господство ,което осигурява изпълняването на заповеди.

Джон Гълбрайт има три вида власт:
1)Принуждаваща;
2)Компенсаторна;
3)Условна;

Принуждаващата власт се постига чрез способността да се налага друг,противоположен на предпочитанията на индивида или групата избор.Така собствените предпочитания се изоставят.

Компенсаторната власт се печели като се прилага положително възнаграждение,нещо ценно за индивида.Най-често в днешния свят е паричното възнаграждение.

Условната власт действа чрез промяна на мисленето на индивидите.Убежденията,образоваността изглежда е естествено,правилно и кара индивида да се подчини на чуждата воля.Подчинението не се осъзнава. Зад тези три инструмента на власт Гълбрайт открива три източника на властта - личността (индивидуалността ) , собственост(плюс доходи) и организация.

Индивидуалността или качествата на водача са качества на ума,изказа,морална убеденост или други личностни черти,които правят достъпни един или повече от инструментите за упражняване на властта. Индивидуалността се асоциира предимно с условна власт - със способността да убеждаваш или да внушаваш доверие.

Родоначалник на философския подход към анализа на властта е Томас Хобс.Авторът определя властта на човека като "..средствата ,с които той разполага ,за да добие в бъдеще някое явно благо."/Д.Иванов - Властта , С.,1985,с.15/.Всеки индивид се стреми да увеличи властта си,и затова самият човешки живот може да се определи като непрекъснат стремеж към власт.

Еже Вятър дефинира властта като възможност на едно лице да оказва ефективно въздействие върху поведението на други индивиди ,с които то се намира във властови отношения.

Доц.д-р И.Иванов пише : "Психологическият подход към анализа на властта се свързва основно с две теоретични концепции:бихейвиоризма и психоанализата.Бихейвиоризмът като концепция за властта се отличава с подход,при който властта като понятие се характеризира с една универсалност и с висока степен на обобщеност."(И.Иванов,Политическа психология,Велико Търново 2012,с.44) Бихейвиоризмът е метод в психологията, основаващ се на предпоставката, че поведението може да бъде изследвано и обяснено научно без да се познават вътрешните умствени състояния. Бихевиористите смятат, че Психологията е наука за поведението. Изучават причинно- следствените връзки: "Ако..., то ...", стимул - реакция. Бихевиоризмът е свързан с методите на наблюдение и експеримент. Чрез бихевиоризма могат да бъдат излекувани неврози, фобии, страхове, заеквания, паразитни фрази, като човекът се поставя в определени условия, близки до страховете му.
Психоанализата е психологична теория, анализ и терапия, развита от австрийския медик и невролог Зигмунд Фройд и продължена от други (Лакан и т.н.). Психоанализата е и термин от психологията и психотерапията. Тя представлява един от методите на психотерапия, който започва да намира популярност и широко разпространение в началото на ХХ век.
Психоанализата има три основни приложения според Мур (1968):
1. метод за изследване на ума;
2. систематизиран набор от теории за човешкото поведение;
3. метод за лечение на психологически или емоционални заболявания
Днес от психоанализата са произлезли много школи и течения, често в противоречие едно с друго, основани от критици и последователи на Фройд. Най-видните от тях са:
-Школа на К. Г. Юнг, дала основите на аналитичната психология
-Школа на Алфред Адлер, дала основите на индивидуалната психология
-Школа на Фройдомарксизмът, чиито най-значими фигури са Вилхелм Райх, Зигфрид Бернфелд, Ерих Фром, Ото Фенихел и други.
Политиката е дейност по разпределение и контрол на властта в обществото. Властта представялва асиметрия на човешката свобода. За да бъде оправдана една власт трябва да защити своите цели и източници.
Има три начина човек да придобие власт:
1. Харизматична власт - постигната заради лично качество на личността.
2. Инструментална власт - постига се посредством пари, собственост. Колкото повече материлани средства притежава човек, с толкова повече външна свобода разполага.
3. Организационен ресурс - човек притежава власт, защото заема позиция в дадена организация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически анализ на властта в политическата дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.