Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността.


Категория на документа: Психология
Реферат

на тема:

Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността

Настоящият реферат има за цел да представи алтернативен начин за научаване на нов материал. В конкретният случай, нов материал се явяват лекциите по Психология на икономическата власт.

Като първо и най-важно условие, целият текст трябва да бъде прочетен внимателно. В процеса на четене, най-важните точки (или поне тези, които читателят сметне за такива) трябва да бъдат подчертани.

Като второ условие, повторно прочитане на текста, акцентирайки се върху подчертаните полета и синтезирано извеждане на определения, под формата на отделни точки или абзаци в текста. Синтеза на информацията може да бъде, както директно копиране на оргиналния текст, така и перифразиране по подразбиране.

Като трето условие, прочитане на вече синтезирания текст, при което се предполага, че в съзнанието ще изплуват примери и пояснения от оргиналният текст.

Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост

Зависимост - някакъв обект е възприеман като жизнено необходим за удовлетворяване потребностите на субекта. Степента на зависимост е правопропорционална на субективната значимост на този обект за индивида, т.е. колкото по-голямо е желанието за удовлетворяване на потребността, толкова по-голяма е зависимостта. Отношенията на зависимост осигуряват и на двете страни, това, което желаят: осигурителят получава власт, а зависимият - необходимите му ресурси.

Зависими могат да бъдат - индивиди, големи и малки социални групи, организации, региони, държави.

Зависимост при конкретен обект - икономическа, социална, политическа, емоционална, физическа.

Осигурители (доставчици на необходимите ресурси) - работодатели, благотворителни организации, транснационални корпорации и др.

Социална зависимост - възниква, когато за отделния субект, задоволяването на определени цели е недостижимо и в този процес се включват големи и малки групи или организации и заедно се стремят да задоволят целите.

Икономическа зависимост - удовлетворяване на жизнено важни потребности у индивида, посредством природното и социално обкръжение. Икономическата зависимост предполага, че осигурителят въздейства върху поведението и личността на зависимия. Осигурителят цели да формира морални задължения към себе си у зависимия.

Основни компоненти на икономическа зависимост:
- Зависимият изпитва висока степен на потребност от някакъв обект (материални блага или ресурси);
- Осигурителят притежава тези блага или ресурси и контролира достъпа до тях;
- Ако зависимият не разполага с необходимите за осигурителя ресурси, това го прави заменим;
- Зависимият е заинтересован от осигурителя в много по-висока степен, отколкото обратното;
- Конролирайки условията за предоставяне на необходимите за зависимия ресурси, осигурителят получава властови преимущества;
- Всичко изброено до тук, формира у зависимия зависими поведенчески стратегии.

Причини за поява на икономическа зависимост:
- Външни (характеристики на социалната среда) - изкуствено ограничаване на достъпа до различни ресурси (създаване на бариери) от социалните, икономически и политически институции; съкращаване на количеството алтернативи за реализация на интересите или получаване на важни блага и ресурси. Убедеността на зависимия, че за неговото благополучие са отговорни другите, го обрича на пасивно очакване и непракъсната зависимост;
- Вътрешни (характеристики на самите субекти) - нетрудоспособността на зависимия, неговата конкретна жизнена ситуация (временна загуба на работното място, тежко семейно положение, грижа за малки деца), индивидуални характеристики, които ограничават неговата успешна реализация на трудовия пазар (ниско равнище на квалификация, личностни особености, равнище на интелектуално развитие). Тези причини дават основание, зависимият да бъде определен като ниско-ресурсен субект.

Власт - способността на един субект да принуждава други субекти към действия в негова полза, които те не биха извършили доброволно.

Социална власт - въздействие върху личността на субекта, което дава възможност у него да се съхрани илюзията, че съществува избор между негативни и позитивни алтернативи. Осъществяването на социална власт предполага въздействие върху поведението и съзнанието на зависимия.

Социално манипулиране на зависимия:
- Зависимият е принуден да осъществява действия в полза на осигурителя и да отказва такива, които са в несъответствие с интересите на осигурителя;
- Формиране на нагласи и ценности у зависимия, свързани с проява на благодарност към осигурителя, изразяване на лоялност към него, изменение на убежденията, представите, желанията и възприятията.

Власт-принуда - заплаха за прекратяване на достъпа до необходимите на зависимия ресурси, в следствие от неговия избор на поведение - лошо и много лошо. Тази разноводност на властта се използва, когато осигурителят прецени, че съществуват нелоялни към него участници в процеса на взаимодействие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.