Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността.


Категория на документа: ПсихологияВласт-награда - начин за манипулиране поведението на зависимия чрез разширяване на достъпа до необходимите му ресурси или чрез предоставяне на допълнителни блага.

Постигане на ефективно подчинение на зависимия, чрез контрол върху неговото съзнание, което цели:
- Зависимият да бъде убеден, че осигурителят се грижи за неговите интереси;
- Зависимият не е в състояниие да се грижи сам за себе си;
- Зависимият трябва да бъде благодарен за грижите, които осигурителят полага за него и тази благодарност трябва да се изрази в изпълнение на действия, които осигурителят очаква от него.

Характеристики на икономически зависимата личност - пасивност, ниско равнище на претенции, несигурност и неувереност в собствените сили и възможности, търсене на външна помощ и подкрепа, готовност за икономии и лишения, неефективни поведенчески стратегии, насочени към осигуряване на минимално приемливо равнище на материалното благосъстояние, идеала за добрия работодател и т.н. Зависимата личност е убедена в собствената си безпомощност, формира нагласа за получаване на социални помощи, има безусловна лоялност към осигурителя и страх да не загуби неговата подкрепа.

Характеристики на икономически независимата личност - увереност в себе си и в своите способности за постигане на икономически успехи, висока самооценка и готовност за поемане на големи икономически рискове, деловитост и предприемчивост, настойчивост за постигане на успешна професионална реализация, готовност за нова работа в зависимост от икономическата ситуация, сигурност и контрол над икономическите затруднения.

Отрицателни последици в отношенията с икономическата власт
За осигурителя
За зависимия
Ниска привързаност към фирмата
Ограничаване на неговите права и свободи
Слаба трудова мотивация
Риск от отказ на осигурителя да изпълнява своите задължения
Неконкурентно-способен персонал
Сключване на неформални договорености, които са изгодни само за осигурителя
Формиране на завишени очаквания у зависимия
Ограничена възможност на зависимия да защити своите права


Икономическа уязвимост на зависимия - разчитайки единствено на външна подкрепа за набавяне на необходимите блага, зависимият формира пасивни стратегии в своето икономическо поведение. Той се отказва от отговорността за своите действия, не предприема самостоятелни опити за постигане на своите икономически цели и очаква, че осигурителят ще се погрижи за неговото благосъстояние.

Икономическа пасивност - води до ограничаване на личностни качества, които субектът може да предложи в процеса на икономически обмен с другите хора. В случай на прекратяване на отношенията на зависимост, личността се оказва безпомощна и социално некомпетентна.

Социално-икономическа зависимост - отношения между икономическите субекти във връзка с обмена на икономически ресурси. Подчинена позиция на нискоресурсния субект по отношение на високоресурсния. Висока потребност на зависимия от ресурсите, които са под контрола на осигурителя.

Социален паразитизъм - икономическият субект задоволява своите потребности за сметка на другите. Злоупотреба със своето превъзходство, физическа сила, интелектуално предимство, предприемчивост, което се осъществява насилствено (принудително преразпределение на материалните блага в своя полза).

Разлики между

Социално-икономическа зависимост
Социален паразитизъм
По своите носители
Слаби
Силни
Начини за получаване на материални блага
Приемане на доброволно предоставени блага
Насилствено отнемане
Насоки на своето деструктивно влияние
Зависимите се приспособяват пасивно към новите икономически условия
Паразитиращите представляват заплаха за обществото и се явяват като сериозна разрушителна сила на законно установения ред
Икономическа адаптация
Зависимите очакват социални помощи от държавата или други високо ресурсни икономически субекти
Зависимите са насочени към институционално забранени средства

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.