Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността.


Категория на документа: Психология


Психолого-икономически теории за безработицата и бедността

Безработицата като сложен психолого-икономически феномен:
- Включва се в икономическите, технологическите и социални механизми при функциониране на обществото, както и в индивидуалния жизнен път на отделната личност;
- Възниква в резултат от принудително или доброволно прекъсване на връзките между личността и нейните възможности за трудова заетост;
- Влошаване на социалния статус, материалното положение и психическото благополучие на личността;
- Повишени изисквания към адаптационните възможности на индивида и неговото социално обкръжение;
- Обединява депривационни психологически ефекти и процеси за саморегулация, самоорганизация, и преодоляване на възникналата тежка икономическа ситуация.

Институционален подход - разглежда трудовата заетост като социален институт със свои собствени правила, които предписват необходими норми на поведение. Осигуряването на доходи и средства за съществуване е пряко следствие или функция от включването в институцията на трудовата заетост. Преобладава схващането, че лошата и непрестижна работа е за предпочитане пред безработицата. Когато човек е безработен и няма лични доходи, ще настъпят негативни промени във всички сфери на неговата жизнена дейност.

"Лоша" безработица - когато разходите се повишават, а изгодите се съкращават.

"Добра" безработица - когато съотношението между разходите и изгодите остава на същото равнище или се изменя в благоприятна за субекта насока.

Безработният в сферата на социалната политика - пасивен, зависим, ориентиран към миналото субект, очакващ отговорността за неговото положение да се поеме от социалните и държавни институции и организации.

Нова теория за безработния - активен, инициативен и ориентиран към бъдещето субект, стремящ се да осмисли икономическите събития и да влияе по някакъв начин върху тях. Отговорност за пасивното положение на безработните носят социалните и държавни институции.

Аргументи в подкрепа на тази теория:
- Организационни - социалните служби регистрират и подпомагат безработицата;
- Социалнонормативни - социално конструиране на нормативно приетата роля на безработен. Субектът следва да се самообвинява за своето тежко материално състояние, да изразява признателност и благодарност към тези, които го подпомагат, да води скромен начин на живот;
- Финансови - загуба на обичайния семеен доход и липса на парични средства за текущо потребление. Бързо намаляване на равнищто на претенции, формиране на занижено потребление, липса на сигурност, предизвиква стрес и отрицателни афективни преживявания.

Рискови фактори свързани с безработицата:
- Лошо финансово положение в семейството;
- Липса на контрол и достатъчно грижи за децата от страна на родителите;
- Ниско равнище на претенциите;
- Занижена самооценка;
- Агресивно поведение;
- Училищни проблеми;
- Трудности в общуването;
- Различни психични заболявания;
- Употреба на алкохол и наркотици;
- Криминални прояви;
- Раздразнителност и емоционална неустойчивост;
- Нервно напрежение и конфликти в общуването;
- Срив в съпружеските и родителските отношения в семейството.

Когнитивно-мотивационен подход - акцентира върху личностните аспекти на безработицата. Личността се интерпретира като оценяващ и действащ субект, който сам избира активната или пасивна форма на поведение в трудна житейска ситуация.

Биографичен подход - безработицата се разглежда като съставна част от кариерата и жизнения път на личността, зависеща преди всичко от нейните адаптивни възможности и ситуативните фактори на средата.

Ъндъркласа - най-нисшите и бедни слоеве на обществото, тези за които се предполага, че се намират на "социалното дъно". Тези социално слаби индивиди, които са безработни от дълго време, нямат специалност или квалификация и са изхвърлени от пазара на труда. За тази култура са характерни ниското равнище на потребление, социалната и икономическа пасивност, ограниченост и безотговорност, зависимост и безпомощност ("Заучена безпомощност").

Характеристики на ъндъркласата:
- Икономическа зависимост (от държавата или благотворителните организации);
- Доброволно или принудително изключване от пазара на труда;
- Демонстрирано несъответствие на доминиращите културно-нормативни условия на живот в съвременното общество;

Типове стратифицирани системи за анализ на ъндъркласата:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.