Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността.


Категория на документа: Психология


- Социално-класова (неприлична бедност) - разглежда тази група по отношение на другите във връзка с размера и структурата на доходите, личното материално благосъстояние на нейните членове, степента на организираност и участието в основни структури на обществото;
- Ъндъркласата се разглежда като социален слой със своя собствена културно-нормативна система. "Културата на бедността" се възприема като самостоятелна величина и се смята за отличителна черта на ъндъркласата и основен фактор за съхранение и възпроизвеждане на бедността.

Бедност - липса от материални блага, необходими за подържане на физиологично съществуване (храна, дрехи, подслон). Върху бедните слоеве от населението се оказва икономически и силен психологически натиск, това води до понижаване на тяхната самооценка и блокиране на мотивацията за постижения, парализиране на волята и формиране на фаталистично отношение към живота. Бедността е причина за формиране на зависима личност, която се отличава със занижено равнище на претенции, ограничен потенциал от социални навици и "заучена безпомощност".

Негативни нагласи към бедността:
- Бедността представлява реално икономическо бреме за обществото;
- Социално слабите не полагат достатъчно усилия, за да преодолеят сами икономическите затруднения;
- Бедните привикват към икономическата си зависимост от обществото;
- Формира се "ъндъркласа", която разчита единствено на социални помощи и програми.

Абсолютна бедност - липса на материални ресурси, необходими за преживяване. Условие за крайна икономическа недостатъчност.

Относителна бедност - равнището на потребление на хората, отчитайки приетите в дадено общество средни стандарти за потребление. По-неизгодно положение на субекта в социалния контакт.

Теория за каузалните атрибуции - изучава системните отклонения при търсене на причини за обяснение на собственото поведение или поведението на другите хора, взаимовръзката между ситуационните и личностни променливи. Хората се стремят да приписват причини за различни житейски събития или на вътрешни психологически характеристики (способности, мотивация, личностни качества), или на външни обстоятелства (жизнени сили, особености на ситуацията, късмет). Отговорността за успеха по-често се приписва на вътрешни, стабилни причини, докато неуспехите се свързват с действието на ситуационните фактори.

Причинни атрибуции за бедността:
- Индивидуалистично обяснение - отговорността за бедността е свързана с качествата и поведението на самия индивид. Личностна неадекватност или особености на характера (мързел или слаба воля). Физиологични зависимости (пиянство, наркотици). Различни човешки недостатъци;
- Ситуационна - бедността като социално-икономическо явление възниква от несъвършенствата на икономическата, социалната и политическата система. Отговорността за съществуването на бедността принадлежи на обществото;
- Субкултурна - бедността формира индивиди с уникални личностни характеристики (зависими, с фаталистично отношение към живота, с чувство за непълноценност, с ниско равнище на претенции). Субкултурата на бедността перманентно възпроизвежда икономическа недостатъчност от поколение в поколение.
- Фаталистична - търси причините за бедността в неконтролираните от субекта фактори. Акцент върху лошия шанс, превратностите на съдбата, лошото стечение на обстоятелствата, болестите или липсата на индивидуални способности и възможности. Отговорност за бедността не носи нито конкретния индивид, нито социалната система, а някакви външни сили или фаталната съдба.

Изводи за бедността (вследствие на изследвания в областта на индивидуалистичното и ситуативното обяснение):
- Както икономическия успех, така и материалните затруднения представляват лична отговорност на всеки отделен индивид;
- Индивидуализирайки икономическите и социалните проблеми, ценностната система ще съдържа поситивни нагласи за икономически успех, като проява на трудолюбие, спестовност, усърдие и дисциплина;
- Вината за икономическата депривация е в самия субект, бедността трябва да се възприема като наказание за липсата на позитивни личностни качества;
- След като индивидът е виновен за своето тежко материално положение, не е необходимо да се ревизира съществуващата пазарна система за разпределение на материалните блага.

Резултати от изследвания

Нагласи за икономическа зависимост или независимост

Проведеното изследване (септември - декември 2005г.) има за цел да проучи характеристиките и съдържанието на нагласите за икономическа зависимост или независимост.

Обект на изследване са общо 784 лица, от които 381 мъже и 403 жени.

Вследствие на проведеното изследване се установява, че:
- Жените са по-склонни да заявяват нагласи, отнасящи се към икономическата зависимост;
- Изследваните лица, които нямат сключен брак или са разведени, показват значимо по-високи стойности по отношение на нагласите към икономическа зависимост в сравнение с женените;
- Лицата с основно образование показват по-благоприятни нагласи към икономическата зависимост, в сравнение с изследваните лица със средно и висше образование;
- Лицата с месечен доход до 150лв и лицата с доход от 150 до 300лв, демонстрират ясно изразени нагласи към икономическа зависимост.
- Лицата с доход от 600 до 1000лв, както и тези с доход над 1000лв, заявяват своето благосклонно отношение към икономическата независимост;
- С увеличаване на възрастта, личността се ориентира към нагласи, свързани с икономическа зависимост;
- Студентите и представителите на дребния бизнес, заявяват нагласи за икономическа независимост, докато служителите, пенсионерите и безработните демонстрират положителни нагласи към икономическата зависимост.

Причинни атрибуции за бедността

Проведеното изследване (февруари - юни 2005г.) има за цел да установи специфичните причинни атрибуции за бедността в нашата обществена система и тяхната зависимост от постигнатия икономически успех или равнището на материалното благосъстояние.

Обект на изследване са общо 573 лица, от които 275 мъже и 298 жени. 116 представители на дребния бизнес, 124 студенти, 118 служители, 112 пенсионери и 103 безработни.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.