Психологически профил


Категория на документа: Психология


 ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Изследваното лице е от женски пол, на 46 години. За изготвяне на психопрофила е използвана батерия от пет субтеста: Тест за интелигентност на Рейвън; Тест за измерване на независимите личностни характеристики на Айзенк; Тест за измерване на социалната желателност; Тест на Бъс - Дюрки за измерване на агресивността и Тест за измерване на самооценката на Лири.

Нивото на интелектуален статус според проведения тест на Рейвън е изключително високо- 58 верни отговора от 60 въпроса. Това показва, че изследваното лице притежава способности за систематично, логично мислене, добри възможности за установяване на причинно- следствени връзки и закономерности между предмети и явления. Присъщият тип мислене предполага справяне със задачи, които изискват аналитичност и съобразителност.

Според теста за измерване на независимите личностни характеристики на Айзенк е интровертна личност- несоциабилен и затворен; не е импулсивен; трудно взема решение за действие; стереотипен, толерантен към монотонността и промяната на стереотипите го разстройват; с понижен жизнен тонус; нечувствителен към положителни, но чувствителен към негативни стимулации и похвали; критичен към аргументите и изискванията на другите; мотивацията е на изключително високо равнище и винаги мобилизира максимум усилията си и използва капацитета на паметта си в най-висока възможна степен.

Изследваната личност е емоционално стабилна, не податлива на стрес, спокойна и невъзмутима, няма наличност на невротичен тип поведение според показания резултат при отговорите- 5 от 13,23.

Ниско ниво на психотизъм, има трезва оценка за себе си и мястото си в света, емоционално устойчива, стабилна в поведението и в начина си на живот и професиална дейност личност.

Л-скалата е над "нормата"-13 от 10,42, което означава, че теста не е обективен, но това може да е свързано със социалната желателност и потребността на личността от социално одобрение.

В теста за потребност от социално одобрение - показва, че има 2 точки и попада в групата на хора с ниска социална желателност. Изследваното лице не се интересува от мнението и оценката на другите, държи да има собствено мнение по всички въпроси, изключително критично към мнението и аргументите на другите, не подлежи на манипулация, трудно осъществява контакт с непознати.

Общата агресивност на лицето е 40,4%, но има три високи показателя - вербална и индиректна агресивност и опозиционно поведение. Когато е налице вербална агресия, лицето разчита на силата на аргумента, но когато логическите аргументи нямат последователност, то преминава към обидни квалификации и нагрубявания. Индиректната агресивност- 5 от 9 показва, че изследваното лице често манипулира другите за да достигне до своите цели; отлага агресивното си намерение във времето, но по друго време и начин тя ще се прояви. Опозиционното поведение - 3 от 5 показва, че тази личност често влиза в спорове и обича да налага своето мнение. Л-скалата е под "нормата", което ни сочи ,че отговорите са обективни.

По теста за самооценката - лицето не е склонно да подценява или надценява своите възможности - R = 0,45, което е под 0,5, а това говори за синхронно Аз, т.е. в случая лицето не счита за нужна промяна на самия себе си от гледна точка на плановете си за реализация в близък и средносрочен план, самооценката го удовлетворява, т.е. лицето си е себедостатъчно. Изследваната личност има реална самооценка, добро самопознание, открито говори за своите стремежи и споделя своите възгледи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически профил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.