Психологически профил на девиантни лица


Категория на документа: Психология


Психологически профил на деца с девиантно поведeние

В психодиагностичната практика с деца и подрастващи информация за видовете девиантно поведение може да бъде получена чрез изследването на различни тестове или батерии от такива.едни от най-разспространените комбинации от тестове в диагностичната практика са факторният въпросник на Р.Кетел(FPI),проективния фон на В.Иранкова,Гисен тест (Gieben -Beckmann & Richter).
В наше проучване сред децата и подрастващи с девиации в поведението,които живеят и учат във възпитателно училище интернат,бяха приложени посоченте методики и получен профил на девиантното дете от тази популация.
Когато се твърди,че девиантните деца страдат от остър емоционален дефицит на положителни емоции,защото отрицателните емоции имат изобилие особено в битието си на "лоши деца".Емоционалната сфера на евиантните деца е силно деформирана по посока на негативните преживявания.Изследванията с Многофакторния личностен въпросник ЕР1 показват високи стойности по скалите на емоционална стабилност-лабилност и стеснителност,която е ревалентна на личностната тревожност.При девиантните деца източникът на тревожността е вътрешният конфликт,свързан с неправилния образ на собствената личност.В психологията е известно положението,че съществува връзка между способността за приспособяване към действителността и компактността на образа за себе си.Когато обараза е некомпактен,вътрешно противоречив,това намалява силата на Аз-а и по-голяма податливост към емоционалните стимули.
Резултатите от изследването показват,че при девиантните деца доминарат негативните емоции-гняв и страх.
Дoминираща
модалност
Вид на изследването

входно
етапно
изходно
средна стойност
радост
18 %
25 %
30%
24%
гняв
43 %
32 %
39 %
38 %
страх
39 %
43 %
31 %
36 %
Таблица1.Разпределение на видовете емоционални преживявания на девиантние деца при етапите на психологическо изследване

Графика 1.Вид и интезитет на емоционалните преживявания на двеиантните деца по модалности
Преживяванията на отрицателните емоции гняв и страх,които определят основния фон при девиантните деца, са резултат от социалните,психологическите,културните и икономическите условия,при които протича техния живот.А тези условия най-често са свързани с ежедневна фустрация,оскърбление,прекъсване на ситуацията на интерес и радост,измама,принуждение да се извърши нещо против волята.Появява се чувсто на опасност,приближаващо нещастие и безнадежност.Доминирането на тези емоционални състояния силно деформира емоцианалната сфера,нарушава самоконтрола и саморегулацията на личността,тласка децата към постъпки,действия и поведение,които носят лична и обществена вреда.
Личностни особености на деца с девиации в поведението
Определянето и осъществяването на психокорекционна дейност с девиантни деца изисква задълбочено проучване и познание техните психологически особености.За изледването на личностните особености е използван Многофакторния личностен въпросник ЕР1.Прилаганият многомерен личностен въпросник е изграден на принципа на скали,с които се измерват отделни страни на личността.Скалите са използвани предварително и самостоятелно,така че всяка от тях е валидизирана независимо от другите.Обединяването им в общ въпросник е извършено на основата теоретични съображения за това какви страни на личността подлежат на оценка,която има практическо значение.Въпросникът съдържа следните скали:скала N-невротичност,скала Sa-спонтанна агресивност,скала D-депресия,скала Ir-раздразнителност,скала F-общителност,скала B-уравновесеност,скала Ra-реактивна агресивност,скала Sh-стеснителност,скала L-откритост,скала EI-екстраверсия-интроверия,скала Е1-емоционална лабилност,скала MF-мъжественост-женственост.Диагностицираните личностни качества са в широк обхват от динамиката на нервните процеси през скрити импулси и особености на емоционалната сфера до общи особености на саморегулацията и междуличностното поведение.
С теста ЕР1 са изследвани 100 деца от възпитателното училище интернат,от които 72 момчета и 28 момичета.Получените резултати са съпоставяни със стандартните балове.На тази база е получен обобщеният личностен профил на девиантните деца.

фактори по ЕP1
N
Sa
D
Ir
F
B
R a
Sh
L
El
E1
MF
ср. аритм. стойност на стандартни баловеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически профил на девиантни лица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.