Психологични аспекти на актабилирането


Категория на документа: ПсихологияПосочените съществени отлики на действието позволяват да се изведе следното негово определение: Действието е многоетажна смислово и знаково структурирана цялост от движения, в която се осъществява връзката между обективното и субективното значение на нещата и чрез която се извършва преобразуването в обективния и субективния, практическия и идеалния, материалния и духовния свят на отделния субект.

Всичко горепосочено представя действието като закономерно необходим метаконструкт в образователната дейност. Неговото съдържание и функции не могат да се изземат нито от знанието, нито от ценността, тъй като те не са във възможност да преодоляват, липсва им процесуалност, а и имат различна физиологична основа. Вече е доказано, че действието се ръководи от специално ангажирана част на мозъка в предфронталния лоб, където физиолозите са открили така наречените "клетки на волята". Този факт те допълват с твърдението, че волята "...хармонизира функционирането на целия мозък" (Р.Elliot). Но като закономерен продукт на единното триделно съзнание действията са с отворени валенции и към знанието, и към ценността: "...в живото движение присъстват както битийни характеристики, така и характеристики, които е прието да наричаме психологически, субективни. С други думи, в него в неразвита и затова трудно разчленима форма присъстват значението и смисълът" (А.В.Запорожец).

Генезисът на действието показва, че първо се формира движението и после се построява действието с неговите ценностни и познавателни компоненти в по-горните етажи. Доказателство за това е, че ако не са изградени механизми за корекции в по-долните етажи на действието, това води до неговия срив и така не се позволява работна ефективност на оценностяването и познаването. Следователно първо трябва да се формират устойчиви по-ниски етажи на действието от съответните движения и едва тогава да се разчита на работна ефективност на смисъла и значението в действието. Оттук, образователната дейност е невъзможна без водещата роля на действието като неин метаконструкт. Но първенството на действието като метаконструкт на образователната дейност е относително, защото действането, оценностяването и познаването са закономерно обвързани.

Действието преобразува двойно участниците в образованието: веднъж, неврофизиологично и втори път - духовно. Ето защо действието е фундаментален конструкт в образователния процес, изпълняващ ролята на мощен инструмент за преобразуване на човешката природа и дух.

Актабилната дейност. Терминът произлиза от латинските термини actio (акцио) - едно от значенията на който е "действие" и habilitas (хабилитас) - означаващ "способност, годност, ловкост". Появата му е следствие от факта, че: 1) уникалната природа на действието изисква в процеса на формирането му да бъдат съобразени неговата филогенетична и онтогенетична история, логическата структура на научното познание за него и качеството на психиката на образоващите се; 2) метаконструктивните измерения на действието извикват на живот съответстващ им вид образователна дейност със свои закони, принципи и правила, със специфични съдържателни и инструментални измерения на методите, процедурите, похватите. Засега такива инструментални достижения на педагогиката, като "метода на проектите", принципа "повторение без повторение", правилото за "показ на действието преди разясняването му" и др., разпиляват енергията си във възпитателната и обучаващата дейности. Едно от последствията е продължаващата дискриминация на действието в педагогиката и образователната практика. Така в теорията за образованието се детерминира актабилната дейност, която заедно с възпитателната и обучаващата дейности, сътворява образователната дейност.

Актабилната дейност се отличава със свои съществени признаци: 1) тя е вид образователна дейност (вид организирана социализираща дейност, осъществява се в необходимото единство на по-опитен и по-малко опитен субект и участва в постигането на обща цел заедно с възпитателната и обучаващата дейност - формирането на цялостен, интегрален, единен субект в името на културата и самия него); 2) осъществява се в диалектичното единство на субект-субектната и субект-обектната структури (в условията на диалектичното единство на общуване и преобразуване); 3) рационално формира ловки действия в актабилиращия се.

Така вече обособените родов и видови съществени признаци на актабилната дейност дават основание за следното нейно определение: Актабилната дейност е вид образователна дейност, организирано единство от дейностите на субекта и субект-обекта в нея, чрез която в субект-обекта се формират дължими действия.

Както и останалите видове образователни дейности, актабилната дейност също се осъществява на няколко бинарно структурирани етапи: 1) актабилиращият показва действието-образец, а актабилиращият се наблюдава изпълнението му. За този етап Я.А.Коменски е посочил правило, сам нарекъл го златно правило: "...всичко, доколкото може, да се предоставя за възприемане от сетивата, а именно:видимото - за възприемане от зрението, което може да се чуе - от слуха, което може да се помирише - от обонянието, което може да се вкуси - от вкуса, достъпното за осезание - по пътя на осезанието. Ако някои предмети могат наведнъж да се възприемат от няколко сетива, то нека наведнъж се схванат от няколко сетива". Изключително важно е показът от актабилиращия да се осъществява перфектно от технологична гледна точка. Изследванията доказват, че допуснатата грешка от показващия педагог се мултиплицира и в актабилиращите се, даже и веднага да се поправи (Г.Мавров). Квинтилиян, например разказва, че учителят по музика Тимотей изисквал от учениците, които вече били привикнали да свирят лошо, двойно заплащане, защото с тях имал двойна работа: от една страна, да ги отучи от това, на което лошо са се научили, а от друга - да ги научи да свирят по-добре. Много важно също е колко добре са организирани актабилиращите се за наблюдаването, тъй като те трябва да усвоят ориентировъчната основа на действието, изразяваща се в проследяването на единната структурна цялост, представена от образа на действието и образа на средата на действието. Показът на действието-образец трябва да се осъществи в "бърз" и "забавен кадър", за да може впоследствие, на втория етап на актабилната дейност, да се създадат условия за по-леко осъществяване на първите три фази от формирането на ловкото действие: установяване на водещото равнище (а), определяне на двигателния състав на движението (б) и разкриване на адекватните корекции за всички детайли и компоненти на движението, характера и степента на точност, изисквани от тези корекции, и номенклатура, отговаряща на фоновите равнища (в). На този етап, по израза на И.М.Сеченов, в актабилиращия се става "натрупване на образеца на действието", явяващ се "мярка на изображението"; 2) актабилиращият реализира разясняване на действието, а актабилиращият се - схващане на същността му. Всеки показ на действие трябва да се съпроводи с разяснение. От една страна, то се съотнася с философията или смисъла на действието. От друга страна разяснението се съотнася с независимите и зависимите характеристики на действието, с времевите и пространствените измерения на динамиката му, със ситуацията, в която трябва да се впише. Без разясняване актабилиращият не би могъл да постави задачата към актабилиращия се, за да формира у него съответните волеви движения. Чрез разясняването се формират включително адекватните на актабилната технология термини-понятия. Педагогическото майсторство изисква разясняването да се извърши веднага след показа, без отсрочка, при това с необходимата прецизност. Г.Мавров, изследвайки трудовите действия и умения, отбелязва, че от трите начина за усвояването им - обяснение с показ, обяснение преди показ и показ преди обяснение, с най-високо качество и за най-кратко време трудовите действия се формират при използване на показ преди обяснение. Тези изводи могат да се съотнесат и с останалите действия. Разясняването обуславя субект-обектът на актабилирането да схване ориентировъчната основа на действието, т.е. логическите и динамичните връзки между образа на действието и образа на средата за изпълнението му; 3) изискване от актабилиращия за изпълнение на действието, кореспондиращо с подражаване от актабилиращия се на образеца за действане. Изискването на актабилиращия се изразява в поставянето на задача, ориентирана към изпълнителната част на действието. От своя страна актабилиращият се привежда своите волеви движения в съответствие с действието-образец, за да постигне, по израза на И.М.Сеченов, "тъждественост между мярката и нейното подобие". На този етап актабилиращият се трябва да "усети" действието "отвътре", да "опита" кои сензорни корекции управляват движенията в него. Красноречиво смисъла на този етап разкрива древна китайска поговорка: "Аз чувам и забравям. Аз виждам и запомням. Аз правя и разбирам." Днес тя е и експериментално потвърдена: в паметта на човека се запечатват (при равни други условия) до 90 % от това, което се прави, до 50 % от това, което се вижда, и само 10 % от това, което той слуша" (Р.М.Грановская); 4) актабилиращият проверява изпълнението на действието по зададените на актабилиращия се критерии за изпълнение, а актабилиращият се самостоятелно изпълнява в условията на повторения и пренос усвояваното действие. Изключително важно е тук да отбележим казаното от Н.А.Бернштейн за природата на повторенията при формиране на движението/действието: "Диалектиката на развитието на навика се състои именно в това, че където има развитие, там, означава, всяко следващо изпълнение е по-добро от предишното, т.е. не го повтаря; ето защо упражнението е в същността си повторение без повторение. Разгадаването на този на пръв поглед парадокс е в това, че упражнението представлява в същността си не повторение и утъпкване на движението, а неговото построяване". На този етап се реализира контролната част от формирането на действието. Същевременно се появява автоматизацията, която представлява скок в качеството на двигателния акт при актабилиращия се в границите на четвъртата фаза от първия период на формиране на ловкото действие. Тук се реализира и вторият период с трите му фази: стабилизация, сработване на фоновите и водещото равнище и стандартизация. "Usus est magister optimus" - "Опитът е най-добрият учител", казва древна латинска сентенция. С обич, търпение и такт субектът на актабилирането е необходимо да осъществява контрол и оценка на изпълняваното действие, да подпомага преноса му, за да бъде усвоено от актабилиращия се на висотата, позволяваща появата на полезните навични компоненти в умението.

Добре усвоеното, ловкото действие не само осигурява откриването на света, то създава условия за откриване на собствените възможности. Образователното действие подпомага не само физическото, но и духовното усъвършенстване на образоващите се: "Трудът е възпряна страст (...); с пълно право може да се каже за труда: той образува и образова. Самоосмислянето на работещото съзнание съдържа всички онези моменти, които изграждат практическото образование: отдалечаване от непосредствеността на страстта, от себичната потребност и частен интерес и подчиняването на всеобщото" (Х.-Г.Гадамер).

"Всички неща са противоречиви в самите себе си" (Хегел), нещата в образователния свят също. Диалектичното противоречиво единство на възпитателната, обучаващата и актабилната дейности поражда образователната дейност. Това е дейността, чрез която става "въздигането в хуманност" (Хердер) и за която Х.-Г. Гадамер пише: "Защото в образование се таи преди всичко "образ". Понятието за форма остава твърде далеч зад онази тайнствена двойнственост, с която думата "образ" пази в себе си подобието и образеца".

Образователната дейност е вид научно осъществявана социализираща дейност, диалектично единство от дейностите възпитание, обучение и актабилиране, чрез която се формира система от образователни компетенции в образоващия се субект.

Образователната компетенция е постигната в резултат на образоване способност на много високо равнище да се формират и упражняват в единство добре структурирани познание, ценностен ангажимент и ефективни действия, оптимално и по необходимост проявяващо себе си в конкретна приложна изява чрез адекватни умения.

Образователното умение е заредено с историческа споделеност, наследствено и социално обусловено двигателно субектно построение, което представлява динамично структурирана цялост от актове за оценя-ване, познаване и действане, формирано в резултат на продължително образователно упражняване и по необходимост проявяващо се чрез уникалността (освен функция на наследствеността, още функция на ценностите, изявяваща се в оригиналността на сътворения чрез умението продукт), правилността (функция на знанието, обуславяща технологичната мяра във времето и пространството) и автоматизираността (функция на развиващото се действие, водеща до неговото генетично състояние навик и обуславяща бързината, лекотата и прецизността на изпълнението) на ситуираните действия в дейността.

Познаването на психологичните аспекти на видовете образователна дейност обуславя познаването н психологичните аспекти на самата образователна дейност. От посочените по-горе определения относно нея и съставляващата я образователна компетенция с основния ù градивен компонент - умението, става очевидно, че тя е сложно човешко достижение, което продължава да се изследва и творчески усвоява.

 От равнище А до равнище С действието е построено от движения, разположени в кинематичното мускулно измерение: равнище А е свързано с моториката на туловището и сегментите му, равнище В - със синергията на локомоторните мускули на тялото, а равнище С е равнище на ясно изразените целеви движения в обособено пространствено поле, отличаващо се с определена топология и метрика, с вариативност и пластичност на координационното функциониране или с качествено ново равнище на сензорен синтез. На равнище D - равнище на предметното действие, и равнище Е - равнище на условното (символното) действие, се включват вече оценъчните и познавателните компоненти на съзнанието, но и тогава в действието се съхраняват под формата на фонови равнища А, В и С равнища.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологични аспекти на актабилирането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.