Психология


Категория на документа: Психология


От многфакторният личностен въпросник - РР1 са налице данни за стремеж към доверие и откровено взаимодействие с околните, считан с високо ниво на самокритичност. Високата оценка от тази скала разкрива степента на искреност, проявена по време на работа с въпросника. По-скоро интроверт, отколкото екстраверт. Високи оценки се наблюдават и на следните скали: невротичност, депресивност, реактивна агресивност. Наличието на високо оценка за депресивност съответства на наличието на признаци за депресивен синдром в емоционално състояние, поведение, отношение към себе си и към околната среда, което е явна причина от изолираността й след като е родила. Това се дължи на факта, че всички членове на семейството работят.

От приложеният тест за личностна акцентуация се отчита тенденция към акцентуация в посока на тревожен тип характер, но и на емотивен и циклотимен тип темперамент. Някои ситуации предполагат силни емоционални изживявания, а в други случаи по-уравновесени емоционални изживявания. По-специфично преживяване на някои жизнени събития. Обострено чувство за дълг и любов към растенията и животните. Работата й е била свързана главно с растения до този момент.

Приложеният тест на Айзенк сочи, че най-висока е оценката за невротичност, като тя е над средното ниво, но не и в завишеното. Като характеристики тук са неспокойствие, тревожност, подтиснатост, емоционална-лабилност, лесно раним, склонен към положителни негативни преживявания, бурни реакции, конфликтност, неустойчив, променлив. Тук се появява препокриване с многофакторния личностен въпросник, като се приобщава към интровертите.

Изключителни волеви способности и последователност в реализирането на поставяните цели, за което свидетелстват професионалните й успехи и положението на фирмата.

Потребностно-мотивационен блок:

Мария демонстрира желание за успех не само в професионален аспект, но и в личен. Има ясна жизнена концепция, чувство за справедливост, устойчив морал, самокритичност.

На тази основа се очертават следните базисни личностни характеристики: прин- ципност, последователност, организираност, постоянство, честност. Проявява стремеж към познание, стремеж към самостоятелност. Начинът й на живот се определя от професионалната и личностната й реализация. В този период социалните й контакти са сведени до минимум. Обкръжаващата й среда е предимно от семейството. Не липсват странични занимания и интереси - освен подготовка за държавен изпит, Мария обича да реди пъзели.

Самовъзприемане, отношение към минало, настояще, бъдеще:

Мария е изключително критична към себе си и обкръжаващата я среда. Тя е особено критична към себе си по отношение на новороденото си дете. Има положително отношение към себе си и семейството като цяло. Привързаността й към семейството в някои случаи е прекалена. Отчита се неразбирателство с най-малката сестра - най-вероятно конфликт в силата на двата характера.

Има положително отношение към бъдещето.

Взаимовръзки и взаимоотношения. Начин на живот:

Мария е затворена, няма активен социален живот, близки приятелски отношения поддържа с ограничен кръг от хора - само в семейния кръг. Трудно се адаптира към промени. Интровертната й нагласа и другите набелязани по-горе черти определят до голяма степен уязвимост, дълго преживяване на конфликти и проблеми, трудно преживяване на загуби и неуспехи, обидчивост, но и склонност към товарене със "свръх вина".

Изолираност или социална интеграция на човека, семейството му:

Мария има положително отношение към семейството, поддържа топли отношения с близките си, празниците прекарва с цялото си семейството. В Павликени няма приятелски кръг.

Злоупотреби, зависимости, проблеми с институциите: Мария не употребява алкохол и цигари. Няма склонност към наркотични вещества и зависимости.

Обобщение:

Мария е личност с подчертана интровертивност и устойчиви морални ценности, което я прави последователен, критичен към себе си и околните човек, честен и точен в отношенията си с другите, съблюдаващ утвърдените социални норми.

Прогноза:

Стремежът прецизно да отгледа синът си, може да задълбочи социалната изолираност и да се окаже порочен кръг, който да експресира проблемите в общуването. Периода, в който е я застрашава от изява на депресия, предразположеност към изява на фрустрационни реакции от страна на неодобрено поведение от родителите.

Препоръчителни интервенции:

Психологическо консултиране. Работа в посока на завишаване на самооценката, преодоляване на стеснителността. Приложение на когнитивни и поведенчески психотерапевтични подходи.

??

??

??

??

2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.