Психология на помагащото поведение


Категория на документа: Психология
В А Р Н Е Н С К И С В О Б О Д Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т

ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Курсова задача

ДИСЦИПЛИНА :

"психология на помагащото поведение"

Задание :

СТРУКТУРИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ С ЦЕЛ :

1. Опишете собствения си опит в рамките на два последователни дни: На кого помогнахте (какъв Ви е той/ тя)? За какво му помогнахте? Как разбрахте, че има нужда от помощ? Как му помогнахте?

2. Опишете опита от един ден на някой Ваш познат/а (като използвате умението си да наблюдавате и доколкото хората край Вас споделят преживяванията си): Имало ли е ситуация той/ тя да забележи, че някой има нужда от помощ, но да не реагира? На кого не е помогнал/а? Каква помощ е била нужна? Защо не е помогнал/а?

ИЗГОТВИЛ :

Наблюдението като метод на педагогическа диагностика представлява целенасочен, планиран и добре организиран процес на получаване на информация за реално съществуващи и протичащи във времето и пространството явления, процеси и резултати с педагогически характер. Наблюдението е метод, който изисква ясно и точно определяна на параметрите на наблюдаваното явление или процес. Наблюдателят трябва да знае какво точно ще наблюдава, колко време му е необходимо, какви средства ще използва. Получените данни се използват по-нататък за тяхното описание, обяснение и прогнозиране. Най-общо наблюдението може да се разграничи в следните видове:

- самонаблюдение и външно (чуждо) наблюдение

- наивно, всекидневно и научно

- епизодично, частично и цялостно (пълно)

- пряко, непостредствено, и косвено, опосредствено

- единично и групово

- структурирано и неструктурирано

- наблюдение в естествени и изкуствени лабораторни условия

- активно и пасивно

- включено наблюдение - открито и скрито

- описателно и регистриращо

- краткотрайно и продължително

1. Самонаблюдението, наречено още интроспекция, служи за насочване и възприемане на собствените преживявания, усещания, възприятия, както и за регистрация (писмено или в паметта) на различни прояви, действия, настроения, въобще състояния на поведението. То е един от важните елементи на оценката на собствената личност, като същевременно е и предпоставка за разбиране на другите.

2. Наивното, всекидневно, нецеленасочено наблюдение няма предварително определени цел и обект, а по-скоро е предизвикано от всичко, което е пред нас. То може да бъде еднократно, епизодично, а също така и продължително. Обикновено резултатите от такова наблюдение се съхраняват за малко в краткотрайната памет.

3. Научното наблюдение се провежда с определена цел, то се планира, подготвя, организира и провежда от специално подготвени "наблюдатели", които спазват всички основни изисквания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психология на помагащото поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.