Психология на управлението


Категория на документа: Психология


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ " НЕОФИТ РИЛСКИ "

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА " ПСИХОЛОГИЯ "

Изследване

По Психология на управлението

Изследване на тревожността и темперамента при разведените майки

Проверил: доц. д-р. Бойко Николов

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД...........................................................................................3
ГЛАВА ПЪРВА. ТРЕВОЖНОСТТА И ТИМПЕРАМЕНТА КАТО ФАКТОРИ В ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО ЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ.................................3
1.1Поведението кото психологически феномен...................................... 3
1.1.1.Същност и функции на поведението.Видове поведение....................3
1.1.2.Детерминация на поведението.Адекватност....................................4
1.1.3. Същност на непълните семейства. Основни видове........................5
1.2.Тревожността като психично състояние, детерминиращо личностното поведение.....................................................................................6
1.2.1.Теории за тревожността в психологическата наука..........................6
1.2.2.Същност, критерии и фактори на тревожността като психично състояние......................................................................................8
1.2.3.Видове тревожност..................................................................8
1.3.Дефиниция на термина темперамент ............................................ 9
1.3.1.според Трифон Трифонов..........................................................9
1.3.2.според Айзенк.........................................................................9
1.3.3. В.Небьилицин........................................................................9
1.4.Класификация на темперамента...................................................10
1.4.1.По Хипократ.........................................................................10
ГЛАВА ВТОРА. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДИЗАЙН................................12
2.1. Цел, предмет, задачи и хипотези на изследването...........................12
2.2. Методически инструментариум...................................................13
ГЛАВА ТРЕТА. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.
3.1. Анализ на резултатите от изследване на тревожността.....................15
3.2. Анализ на резултатите от изследване на темперамента........................18
ИЗВОДИ.....................................................................................20
ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.........................................................21

УВОД

ООН обяви 1994 година като "Година на семейството", но днес 10 години по-късно остават редица проблеми, свързани с него. Структурата на семейството като емоционална среда засяга не само въпроса за многочленно семейство, но и наличието на двамата родители. Първият и то най-сериозен симптом , че бракът е в криза е непрекъснато нарастващия процент на разводите не само у нас , но и във всички индустриално развити страни и САЩ.В наше време наистина прави впечатление голямото количество разводи, особено ако правим сравнение със статистическите данни от началото на ХХ век.Унгарският социолог на семейството В.Силаги в книгата си "Бъдещето на брака или браковете на бъдещето" издадена през1981г посочва ,че от началото на века ( ХХв)до сега (1981г) разводите в Унгария са се увеличили 26 пъти.С подобен ускорен темп се увеличават разводите и в другите страни и особено в страните с развита промишленост. Всеки развод е една малка или голяма трагедия , в която участвуват съпрузите , децата и близките. Разводът нанася поражение не само върху връзката между двама души, а е всъщност несполука и по отношение на начина на живот, изграден върху тази връзка.Ето защо разводът е голямо сътресение върху индивида и често предизвиква душевни травми върху индивида, които трудно се лекуват. Разводът се отнася към един от най-силните източници на стрес и тревожност. След развода повечето хора изпитват огромна емоционална и душевна криза, от която не е толкова просто да се излезе самостоятелно. Трудните ситуации вкъщи, лошите взаимоотношения в семейството се отразяват отрицателно на нашето настроение, работата, здравето. Като правило разводът се преживява от съпрузите, като загуба на отношенията, като тяхната символична смърт, загуба на обичайния начин на живот, стереотипите и нормите, свързани със социалния статус и начина на живот до развода.

1.1.Поведението като психологически феномен

1.1.1 .Същност и функции на поведението. Видове поведение

Поведението е един от най-значимите индикатори на личността. Чрез осъществяваните действия, движения, операции се разкрива спецификата на темпераментовите особености и характерологични черти, интересите, потребностите и претенциите, равнището на развитие на професионалните способности на човека. Чрез него можем да преценим активността, с която дадена личност преследва целите си, нейната енергичност и издръжливост, която проявява при преодоляване на житейските трудности. Затова поведението се явява много важен източник за вътрешния свят на човека.

До днес, обаче, не съществува общоприето схващане за квинтесенцията на поведението. К.Платонов включва в поведението само "външно изразена дейност, без да се взема под внимание субективният компонент "(17, с.158). М.Вебер приема, че то е действие, което има определен смисъл за човека.(17,с.122) Най-често, обаче, поведението се дефинира като присъща на живите организми форма на взаимодействие с външната среда и, според Бандура, можем да го използваме като термин "...за обозначаване на цялата активност на човека, която е реална, може да бъде наблюдавана и измервана и включва двигателни, познавателни и физиологични отговори "(7,с.65)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психология на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.