Психология на управлението


Категория на документа: Психология


Ф,С,Х,М
ИЛ 11
12,80%
56,20%
21,60%
9,40%
С,Ф,Х,М
ИЛ 12
12,20%
25,20%
16,30%
46,30%
М,С,Ф,Х
ИЛ 13
43,30%
13,50%
11,80%
31,40%
Х,М,С,Ф
ИЛ 14
41,33%
11,55%
38,16%
8,96%
Х,Ф,С,М
ИЛ 15
54,20%
9,10%
33,21%
3,49%
Х,Ф,С,М
ИЛ 16
41,25%
22,25%
21,20%
15,30%
Х,С,Ф,М


От получените в таблица 4 резултати, следва да отбележа, че по- голяма част от изследваните лица са предимно с холеричен и сангвистичен тип темперамент, а флегматичен и меланхоличен са значително по- малко т.е 4 от изследваните лица. При двама от изследваните получените стойности между холеричен и сангвистичен тип темперамент са еднакви.

Ръководейки се от убеждението, че няма човек с "чист" тип висша нервна дейност, и че не е възможно поведението на личността да се определя от един единствен вид темперамент, изследвам структурата на темперамента, т.е. последователността в подредбата на отделните темпераменти в зависимост от "силата" на тяхната изразеност..- таблица 5.

Темпераментовата структура на изследваните лица №1 и №10 има силна изразеност на флегматичния и сангвистичен тип темперамент, при доминиране на флегматичният тип /ФСХМ./. Според мен, изследваното лице ще реализира бавно вземане на решение. Предположенията ми са такива, тъй като, както споменах вече, флегматикът се характеризира с бавни и авторитетни движения. Същевременно меланхоликът е плах и неуверен в себе си, трудно взимащ самостоятелни решения. И при двата типа темперамент имаме слаба подвижност на нервните процеси, ниска степен на реактивност и активност, малък темп на реакциите, висока ригидност. Изследвано лице №2 и №12 имат силна изразеност на меланхоличен и флегматичен тип темперамент МФСХ, което показва ,че индивидите са изключително чувствителни, неуверени в себе си, стеснителни. Изследваните лица №3 ,4, 7,8,13,14,15 имат силна изразеност на холеричния темперамент и средна изразеност на флегматичния и меланхоличния темперамент, които са с равни стойности. Както споменах в анализа за темпераментовата структура, тези резултати са доста интересни. И макар, че структурата на темперамента започва с холерична изразеност /ХФМС/, силните позиции на флегматик и меланхолик ще оказват своето влияние в поведението на тази личност.

След съпоставяне на получените данни от резултатите от теста на Спилбъргър за тревожността се забелязва, че ИЛ, които имат по-високи стойности по скалата на тревожност проявяват холеричен и меланхоличен тип темперамент, което потвърждава хипотеза номер 2 , но отхвърля хипотеза номер 1. Данните получени от теста за ИЛ, които имат по-ниско ниво на тревожност, проявяват сангвистичен тип темперамент потвърждава хипотеза номер 4, и отхвърля хипотеза номер 3.

ИЗВОДИ:

Проведеното изследване разкри наличието на корелационна зависимост между вида и степента на изразеност на ситуативната и личностна тревожност и на типовете темперамент. От по-горе изложената теория стана ясно, тревожността се отразява върху нивото на всички типове темперамент. Това е сериозна предпоставка за изпадане на високо тревожните в състояние на емоционален стрес. Това е така, защото ако например тревожността, разглеждана като личностна характеристика, е резултат от депривация, т.е. лишаване от майчинските грижи още от ранна възраст и проявяваща се в отрицателни психични състояния, то при по-усложнени ситуации може да се стигне до пълно въздържане от импулсивни реакции.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психология на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.