Психология на управлението


Категория на документа: Психология3. Да осигурим обективност на изследването чрез спазване на следните стандартни процедури: еднаквост на условията на експеримента, на инструктажа, на реда на поднасяне на материала, точно фиксиране на резултатите.

4. Да осъществим първична обработка на резултатите веднага след изследването и да отстраним тези от тях, които не са валидни.

5. Да обмислим целесъобразна стратегия за анализ на резултатите от експеримента.

За целта на провежданото изследване формулирахме и следните ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ:

1. Да изследваме степента на тревожност.

2. Да изследваме типа темперамент.

3. Да се оцени и обобщи връзката между тревожност и темперамент.

Конкретизирането на целта на изследването ще осъществим чрез следната ГЛАВНА ХИПОТЕЗА:Предполагам, че има връзка между тревожността и темперамента при разведените майки.

Определяме и следните РАБОТНИ ХИПОТЕЗИ:
1. Предполагам, че разведените майки с по-висока степен на тревожност имат и флегматичен тип темперамент.
2. Предполагам, че разведените майки с по-висока степен на тревожност имат меланхоличен тип темперамент.
3. Предполагам, че разведените майки с по-ниска степен на тревожност имат холеричен тип темперамент
4. Предполагам, че разведените майки с по-ниска степен на тревожност имат сангвистичен тип темперамент.

Методически инструментариум

Обект на нашето изследване са 16 разведени майки на възраст от 29 до 41 години. Всички изследвани са жени.

В това изследване използвахме следните методики:

А. Въпросник за оценка на тревожността на Ч. Спилбъргър.

Това е въпросник за изследване изразеността на ситуативната и личностна тревожнос като ниска, средна или висока. Въпросникът съдържа 40 айтема, диференцирани в две скали: ситуативна тревожност и личностна тревожност. Скалата за изследване на ситуативна тревожност включва 20 твърдения, които предпологат избор на една от посочените четери степени на изразеност: 1.Съвсем не. 2. В известна степен. 3. В значителна степен.4. Напълно. Скалата за изследване на личностна тревожност също включва 20 твърдения, които предполагат избор на една от посочените четири степени на изразеност: 1. Почти никога. 2. Понякога. 3. Често. 4. Почти винаги.

Оценката на резултатите се извършва въз основа на посочената от лицето степен на изразеност за всяко състояние.

Б. Въпросник за определяне на типа темперамент "Формула темперамент" А. Белов

Това е въпросник за изследване на типа темперамент. Въпросникът включва 80 айтема, които предполагат само утвърдителен или отрицателен отговор.Няма човек с "чист" темперамент, а след като всеки човек притежава в себе си черти от различните типове, най- правилно е да се говори и изследва неговата темпераментова структура, т.е. последователността на подредбата на отделните темпераменти по силата на тяхната доминантност. Тестът за изследване на темпераментовата структура, всъщност представлява един "личностен паспорт" на темперамента.

ГЛАВА ТРЕТА.ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

ПРОУЧВАНЕ.ИЗВАДКА

Представителност: извадката е представителна за живеещите на територията на РБ български граждани по параметрите, показани в Таблица1.
Това са пол, възраст, образование, етническа принадлежност, местоживеене.

Обем на извадката: 16 души на възраст от 29 до 41 години. Попълнените въпросници са Въпросник за оценка на тревожността на Ч.Спилбъргър и Въпросник за определяне на типа темперамент "Формула темперамент" А. Белов.

Таблица1.Основни демографски характеристики

БРОЙСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психология на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.