Психосексуално консултиране при сексуални дисфункции


Категория на документа: Психология


* Взаимното въздействие, което двамата партньори си оказват един на друг. Всеки един от участниците в двойката е своеобразна съвкупност от качества, част от които стимулират полово партньора, друга част го потискат/блокират, а трета част са индиферентни, полово безразлични. Тези, качества, носени и обикновено двамата взаимно алансират и този баланс помежду им определят еротичното въздействие. Дали едни качества ще имат полово стимулиращо действие или полово отблъскващо, или полово индиферентно е индивидуално.

С времето и качествата, и вкусовете на хоратасе менят и въздействията, които преди това силно са ни привличали, сега да са ни неприятни. И обратното.
* Условията на средата има важно значениеза успеха на половата дейност. В тях се вклюват и битовите и трудовите условия, които също са пряко свързани с общуването. Ако трудовите условия са такива, че на практика приключването на работния ден на човек, тези трудови условия не се отразяват положително на половия живот на човека. Тези условия могат да поощряват и потискат половото поведение.

Отделните компоненти, влизащи във формирането на половото поведение могат взаимно да се компенсират. Личностните особености, често по-топъл темперамент могат да компенсират неблагоприятни условия на средата. Добри и чистосърдечни условия на средата компенсират лоши условията на средата.

Особеностите насексуалността в зряла човешка възраст трябва да уточним, че тези особености са както биологични, така и социални, така и псхологични в най-голяма степен, но винаги са свързани и с половата принадлежност на самия индивид една такава категория различия между двата пола е свързана и с т.нар. крива на сексуалното развитие при двата пола.
Крива на сексуалността

Когато говорим за особеностите на детско-юношеската сексуалност в началото на половия живот представите на двата пола започват от "качествено" различни позици При момчетата в резултат от бурната и нерегулирана хормонална обмяна, с приоритет на андрогенните хормони, е налице младежка хипурсексуалност. Тази МХ се характеризира с ъс силно полово желание като основна роля играе чувствената компонетн Това се проявява н желанието за многобройни сексуални контакти. Емоционалната компонента е недоразвита и от там обект на либидото е нетолкова конкретния представител на другия пол, колкото просто партньор. Тази особеност обяснява по-ниско приоритетното поведение на голям брой млади мъже, както и поведението на уксцесни прояви при тях (ексцесните прояви- колко поредни полови акта могат да се извършат в един полов сеанс). Този период в МХ има различна продължителност. Зависи от индивидуалните особености на мъжа, но обикновено приключва между 23-25 годишна възраст на индивида.

Тогава в повечето пъти настъпва регулиране от една страна на хормоналните процеси у мъжкия организъм, но от друга страна емоционалната компонента в реализирането на половото влечение вече е формирана в значителна степен. В този възрастов период 23-25г., 28-30г. Проявите на тази МХ постепенно намаляват и мъжа постепенно навлиза в периода на зляла и стабилна мъжка сексуалност. Този период на ЗСМС също има различна продължителност взависимост то индивидуланите особености на човек. В повечето случаи трае минимум 2, а понякога и повече десетилетия. За проявите на ЗСМС са характерни намаляване на броя и честотата на половите изяви в сравнение и половата хиперсексуалност, но за сметка на това броят и честотата постепенно влизат в рамките на личната и индивидуална норма за индивида. Освен това влечението вече не е насочено към партньор въобще, а към конкретен , избран и предпочитан полов партньор.

Друга особеност при ЗСМС е, че през целия този период половото влечение и възбуда са налице предимно тогава, когато са налице и адекватните условия за реализацията на половия контакт. Т.е. ако сравним периода на МХС и периода на ЗСМС виждаме, че има едно разреждане на половите изяви.

Този елемен на разреждане особено когато е налице полово информационен дефицит погрешно се възприема като проява на намаляла мъжественост (по-скоро и точно обратното). След този период на ЗСМС много постепенно и забавено във времето започват промените, характеризиращи времето към преминаване към старостта.
МХС преход към ЗСМС начало на преход на преминаване

Преминаване към старостта

към ЗСМС

Високо либидо при старта, намаляване при младежка възраст, стабилизиране при ЗСМС и след това постепенно намаляване.

При същия този период представителките на женския пол стартират от съвсем сруга позиция. Обикновено в юношеството и младежката възраст при жените също е налице засилена и още нерегулирана хормонална продукция, но в нея преобладават естрогенните хормони. Влиянието на естрогенните хормони върху половото поведение е качествено различно от това на андрогените (по тази причина естрогените предизвикват блокиране на женското либидо; противозачатчните таблетки в началото са съдържали естрогени и това е намалявало женското либидо). Освен това при младите жени е налице силно развита емоционална компонента, докато чувствената компонента е все уще недоразвита и влиянието на тоази чувствена компонента върху женското полово поведение в тази възраст е минимално. По тази причина и половият живот в тази възраст се реализира от голям брой жени, по-скоро от желанията и потребностите на партньора и по-малко поради някакви лични сексуални потребности. Подобно на мъжа и при жената този младежки период има различна продължителност взависимост от индивидуалните особености, но в повечето случаи обхваща времето от 20-23г., когато жената постепенно навлиза в периода на зрялата женска сексуалност- ЗЖС. Характерни за периода на ЗЖС е постепенното развитие и включване в действие на чувствената компонента в половото развитие на жената на практика това се изразява в нарастването на потребността от полови контакти вече не е само поради желание и потребност на партньора, а и поради удоволственото преживяване на самата полова близост, а това води до възникването на стремеж за по-интензивен сексуален живот.

Когато има полово информационен дефицит тази естествена промяна на женското либидото някои индивиди се тълкува погрешно като проява на неморални и лековато поведение. След този период на МЖС навлизането в ЗЖС е период, който продължава минимум 2, а понякога и повече десетилетия. След това жената постепенно навлиза в прехода на остаряването и старостта.

Графика 2. Крива на сексуалността при жените
стартиране на сексуалността

сексуалност

МЖС ЗЖС начало на прехода към стареенето и старостта

Женската крива на сексуалността е малко по-ниска от мъжката крива (по статистичеки данни).

Индивидуалните особености естествено при всеки човек са твърде рознообразни и различни така, както и ние хората сме различни и разнообразни. Независимо от цялото това разнообразие и различие иднивидуалните полови особености на човек зависят от неговата полова конституция.

Проявата и правилата на неговата полова конституция се влияят от многобройни социални и психологически елементи, но в основата им лежи биологичния терен, с който всеки един човек се ражда. Както за всички останаи особености на човешкото развитие, някои неща можем да променим, но без това с кой сме се родили. Половата конституция е биологическа индивидуална даденост по отношение възможностите на цялата полова система в недебимата й свързаност с всички останали органи и системи в човешкия организъм. Човешката полова конституция най-общо може да се раздели на слаба, средна и силна. Принадлежността на всеки един окнкретен индивид към един от тези три варианта оказва влияние върху половото развитие и поведение на индивида на жива биологична осигуреност. От там нататък върху този биологичен терен се наслагват психични и социални влияния , които са в състояние било да стимулират, било да потискат изявите на тази биологическа даденост. Тези три варианта на полова конституция най-общо могат са се характеризират по следния начин:

* Слаба ПК- при хора със слаба ПК половото развитие започва малко по-късно, но в рамките на нормата. Протича с бавни темпове, половите жлези произвеждат малко полови хормони и периодът на активна полова продукция на половите хормони е по-кратък.

Тази специфика на ПК се изразява в по-късно настъпване на пубертетните прояви и по-рано настъпване на климаксните промени половото поведение е най-кратко. Налице са и по-слаба изразеност на половото влечение и относително по-малки полови потребности. При тези хора склонността към мастурбация като заместителна дейност е по-рядка, изявите на спонтанна полова възбуда са по-малко.

В годините на зряла сексуалност потребността от реализация на полова близост е по-ниска. Липсват или почти липсват ексцесните прояви, а освен това най-дребните неблагоприятни въздействия оказват силно въздействие върху половото влечение, половите потребности и възможността за изява. Това потискащо влияние е в количествено и качествено отношение. Хората с принадлежност към слабата ПК поради по-ниските си потребности сравнително много рядко могат да стигнат до смяна на сексуалния партньор по свое желание. Не са склонни към изневери. Най-рядко се среща този тип ПК.

* Средна ПК- масовият тип ПК. По тази причина характеристиките на половите изяви са най-близко до среностатистическите показатели. При този тип ПК е налице едно долре изразено полово влечение, но средното ниво на полови възможности налага необходимостта от честото и периодично включване в действие на множество и много нови стимули и дразнители. Половата активност постепенно обаченамалява. Поради тази причина хората с принадлежност към средния тип ПК в най-голяма степен съ склонни към честа смяна на половия партньор (склонни към изневери; т.е. от типа "Дон Жуан").

* Силна ПК- по-малко разпространена от средната, но значително повече в сравнение със слабия тип ПК. Отличава се с рано начало на пубертетните промени и съответно по-късно настъпване на климакса/инволюцията. Има най-дълго полово дълголетие. Изявите на спонтанна полова възбуда са по-чести; проявети на масутрбация при невъзможност за реализация на половия акт сзначително по-чести. В годините на зрялата сексуалност е налице силно изразено полово влечение и засилени полови потребности. Освен това поради добрите и чести възможности сексуалния живот е интензивен и за поддържане на този интензитет не е необходимо непрекъснато включване на нови стимули и дразнители. Оттук по принцип липсва склонност към по-честа смяна на половия партньор по лично желание, както и склонността към бузразборни сексуални контакти със случайни и неслучайни партньори (ниска или липсваща склонност към изневери). Неблагоприятните въздействия се отразяват в много по-малка степен върху влечението, потребностите и възможностите за полови изяви. Силната ПК дава най-голяма възможност за сексуално дълголетие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психосексуално консултиране при сексуални дисфункции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.