Развитие на личността


Категория на документа: Психология


Същност и развитие на личността

Развитието е общо свойство на природата, обществото и човешката личност. Всяко развитие е изменение, но не всяко изменение е развитие. Развитието съдържа обща положителна насоченост, противоположно на регреса, макар че може да включва и техни елементи.
Развитието на личността е система от положителни изменения, които характеризират движението от низша към висша жизнена дейност. То съдържа последователността от етапите, през които преминава индивидът под влияние на външните и вътрешните фактори на развитието. Външните и вътрешните условия на развитието са противополжности, които взаимно се обуславят и определят развитието на индивида. Развитието се разгръща върху основата на усилията на индивида да разреши противоречията между външните изисквания и собствените му способности да удовлетвори тези изисквания. В процеса на развитието се създава специфична взаимообусловеност между външните въздействия и способността на индивида да им отговори адекватно в определен момент от онтогенетичното развитие. Прогресивните изменения водят до съзряване на индивида. Тези изменения се изразяват в :
- Формиране на ново отношение и поведение;
- Изграждане на все по-сложни механизми на приспособяване;
- Създаване на образци на поведение, които подпомагат удовлетворяването на изискванията и създават нови изисквания и средства за тяхното удовлетворяване;

Посочените изменения се обуславят от:
1. наследствените предразположения;
2. въздействието на социалната и природната среда;
3. възпитанието.

Сред тези фактори ръководна е ролята на възпитанието, защото то оптимизира тенденциите в развитието на детето върху основата на отразително-преобразуващите дейности, съобразно със социално детерминиран модел на личността.
Педагогиката се интересува от проблемите на развитието, за да подчини закономерностите на развитието на целите на възпитанието. Възпитанието формира личността. То може да направи много за развитието на личността , но не всичко.То не може да даде на човека това, което природата му е отнела./Д.Дидро/

Развитието на човека е целенасочен процес. Изразява се в различни форми. Човешкият организъм живее и се развива физически благодарение на енергетичните ресурси, които получава от външната среда. Съществен елемент в живота на човека, който обезпечава развитието му е обмяната на веществата. Споровете и поляризацията на мненията се отнася най-вече до факторите, от които зависи психическото развитие, за отношението между биологичното и социалното, за причинната му обусловеност.

До. Р. Бабалова
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.