Развитие от 11 до 14 годишна възраст


Категория на документа: Психология


 Развитие от 11 до 14-годишна възраст. Ранно юношество - физиологично съзряване.

I. Възрастова структура на юношеската възраст - биологично и социално юношество

Детството е част от живота за усвояване на знания и начини за използването им. Те трябва да осигурят съществуването не само на индивида след края на детството, но и на биологичния вид. Детството съществува, за да могат психиката и поведението да се настроят към състоянието и промяната на средата - тя да бъде опозната. Краят на детството поставя край на настройването на себе си към средата и начало на настройването на средата към себе си.

Юношеската възраст е край на детството - преход от него към възрастната част от живота. В края на детството усвоените знания и поведение трябва да станат достатъчно големи за използване от възрастен човек - да са такава големина, бързина, сила, продължителност, съобразителност като на възрастен.

* Еволюционен смисъл на детството - възрастната част от живота трябва да започне с достатъчно адаптивни знания и поведение, позволяващи съревнование с възрастните. Затова в последната част от детството - юношеската възраст - такива се появяват и създават особеностите на юношеската душевност - децата започват да разполагат с все повече качества на възрастните.

* Нееднородност на юношеството - юношеската възраст не е един период от развитието а последователност от няколко. Разликата между тях не е лесно обяснима затова тези периоди обикновено се наричат с една дума - юношество - създаваща илюзията за един период от развитието.

* Структура на юношеската възраст - започва с период на физиологично съзряване, продължаващ 3-4 години, през който се усвояват физическите възможности на възрастните; последван от също 3-4 годишен период на съзряване на мисленето, в който се усвояват умствените възможности на възрастните; последван от сходен по продължителност период за усвояване на социални качества, който може да бъде наречен социално съзряване.

1. Физиологично съзряване - (11-14 годишна възраст) - период, в който децата придобиват и започват да имат физическите възможности на възрастни хора - в този период те са хора с детска психика, в който се появява физическата сила, ловкост и бързина на възрастни хора. Този първи период на юношеството може да бъде наречен ранно юношество. Душевността в него е съвкупност от детска психика и появяващи се последователно физически способности на възрастни хора. В ранното юношество децата стават в състояние да усвоят основата от знания и поведения, без която не е възможно усвояването на най-важните от тях по-късно. Основните знания са общи за всички хора а организираното им усвояване е основното общо образование.

2. Интелектуално съзряване - периодът на развитие на мисленето до големина, позволяваща създаване на уникални нови идеи и поведение, е последният биологично закрепен период от детско-юношеската възраст затова може да бъде наречен период на биологично интелектуално съзряване. Юношеството обаче не завършва с този период, защото социалната среда е добавила след него още един. Времето на биологично интелектуално съзряване - между 15 и 18 години - може да бъде наречено още средно юношество. Душевността в този период е сума от вече съществуващи физически способности на възрастен и появяващи се последователно такива на мисленето. Едновременно с общообразователните знания юношите си създават уникални индивидуални качества на мисленето и поведението, които са главните и най-важните в този период от развитието.

3. Социално съзряване - социалната среда - отношенията между общностите и между тях и природата - също удължава или скъсява юношеската възраст. Този допълнителен период може да бъде наречен социално юношество, а тъй като е и последният му период може да бъде наречен още късно юношество. Развитието в този период е добавяне към вече съществуващите физически и умствени възможности на възрастни хора на качества на социална адаптация, изисквани от социалната среда.
Днес възрастовата структура на юношеската възраст има три обособени от еволюцията и от социалната среда периода:
1. БИОЛОГИЧНО ЮНОШЕСТВО - (11-18г. +/- 1г) - а) физиологично (полово) съзряване (11-14г. +/- 1г); б) интелектуално съзряване (15-18г. +/- 1г.)
2. СОЦИАЛНО СЪЗРЯВАНЕ - (19-23г. +/- 1г.)

II. Промяна на психиката, обвързана с половото съзряване
Настъпването на размножителна способности е промяна, чрез която еволюцията потвърждава наличието на минимално количество качества на психиката и поведението достатъчни за съществуване при отсъствие на значително противодействие от възрастните, каквото отсъства само в условия на екстензивно разширяване на популацията на средата. Минималното количество адаптивни качества обаче не е достатъчно за преодоляване на такова противодействие което съществува винаги в интензивните фази от адаптацията на популациите, в които преминава по-голяма част от съществуването на всяка общност. Затова цялостната адаптация на индивида изисква повече качества от минималните и съответно допълнително време за създаването им.
III. Нови качества в ранното юношество
Най - важните промени в ранното юношество са следствие от промяната на главната схема на развитието, закрепена от еволюцията за този период:
1. Емоционалността се насочва от усвояване на знания към усвояване на поведение
2. Физическите възможности на поведението стават сходни по големина с тези на възрастните.

1. Промяна на емоционалността и поведението

Промяната на емоционалността в началото на половото съзряване е особено драматична и често се нарича "криза", защото преходът не е просто от усвояване на знания към усвояване на умения, а е преход от детски към възрастен стил емоционалност, при който усвояването на знания и умения престава да е цел на съществуването и става негово средство. Експерименталното усвояване на поведение в този период се различава от това в предучилищната възраст със своята цялостност и физическа съизмеримост с това на възрастните.
2. Стремеж към общуване с връстниците

Същността на развитието в този период е да се усвои поведението на възрастните като процес, а не да бъде извършвано с някаква цел. Емоционалността насочва търсенето на партньори към връстниците, мотивирани от същия стремеж. Стремежът е към експериментиране с поведението на възрастни, но помежду си, което възрастните възприемат като самозатваряне и изолиране от тях. Затова се приема че главната закрепена за еволюцията дейност, с извършването на която се развива психиката в ранното юношество е общуването с връстниците. След началото на физиологичното съзряване децата стават критични и негативистични към предложенията на възрастните за външния вид и поведение, както и безкритични и силно внушаеми от връстниците си в това отношение.

* В периода на физиологично съзряване съзнателно се отхвърля ролята на обучаващ се ученик и единствената която са склонни да приемат е на равноправен участник в създаваните или възпроизвеждани отношения.
* Стремежът е към извършване на поведението на възрастните но без тяхното участие- игра на възрастни помежду си.
* В периода на физиологично съзряване децата престават да се стремят да общуват с възрастните, които пък, озадачени от това, започват все по-натрапливо да им предлагат общуването си.
* Стрелите и прашките в периода на полово съзряване са истински, правят се самоделни пистолети и други изстрелващи, избухващи и режещи приспособления и с тях се убиват котки, птици, кучета. Играта е с автомобил и мотопед - играе се с истински мотопеди и автомобили, които се движат по истински улици с истинска скорост
* В игрите със залагане спечелване, загуба или разплащане с пари и предмети, тези пари и предмети са истински. "Бягство от вкъщи". Играта на семейство между девойките на възраст 12-14 години и 2-3 години по-големи от тях младежи може да има необратими последици.

В периода на физиологично съзряване младежите усвояват най-важния за съществуването елемент от средата - отношенията между хората - мотивирани от закрепения от еволюцията за тази възраст стремеж към участие в група от връстници. Този стремеж е силен и затова групите са големи - от 15-20 деца като нови членове се приемат лесно. Учебният клас се разделя на 2-3 групи и тези групи са неформални защото не са организирани от възрастните а се създават според спонтанно възникващи симпатии. В групите юношите създават и възпроизвеждат помежду си поведението и правилата му между възрастни хора. Доста бързо в тях се появяват лидери и няколко равнища от устойчиви роли според привлекателността им. Авторитетът на лидера става по-голям от този на учителката. За първи път чрез емоциите и разума си децата разбират че за да се получи нещо важно от другите трябва да се даде нещо свое, съизмеримо по големина и важност. През този период се появява приятелството. За първи път се научават съзнателно да дадат нещо на някой преди да получат нещо от него. В начална училищна възраст приятелство все още няма.

Стремежът за обединяване в група присъства в детската психика с два образа:
1. Тревожност - самооценъчна и междуличностна;
2. Конформизъм

A. Самооценъчна тревожност - с началото на физиологичното съзряване децата започват да не харесват своите качества и да се тревожат от разликата между съществуващите и желаните. Всяко трето дете на 12-13 години оценява себе си и своите качества негативно. Към 13-14 години такива вече са половината от децата - това е периодът с най-ниската самооценка. А към 15 годишна възраст относителният им дял отново намалява до около една трета. В самооценъчната тревожност присъства посоката на промяната, която може да я намали - промяна на физическите и психичните си качества в такива, които връстниците имат, но младежът преценява като недостатъчни за себе си. Важен е фактът че все пак половината от децата оценяват себе си позитивно
B. Междуличностна тревожност - занижената преценка на поведението си от позитивна към негативна - децата започват да се тревожат от несъответствието между извършваното и желаното поведение. Тази тревожност е около два пъти по-мъчителна от другата и затова е по-силен мотив от нея за създаване на отношения с връстниците. Трудностите на влизането в група се преживяват като чувство за самота, което в сравнение с останалите периоди от детството е най-силно и мъчително.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие от 11 до 14 годишна възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.