Системни семейни констелации


Категория на документа: Психология


 СИСТЕМНИ СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Думата констелация идва от латинската дума "cum" и "stella".Първоначалното и значение се свързва с диспозицията на небесните тела и тяхната произтичаща от правилата на слънчевите системи взаимна зависимост.Когато една звезда отпадне, образувалата се черна дупка привлича в тъмния си водовъртеж и светещите в близост звезди.В тълковния речник думата констелация означава -стечение на обстоятелства, положение.
Системните фамилни констелации са създадени като форма за групова терапия.В тях индивида не се разглежда като отделна единица, а като част от по-голямо цяло - фамилна система.Индивидуалното ни поведение, чувствата ни и нагласите се разглеждат и осмислят в контекста на по - голямата група, тъй като всеки човек е част от дадено семейство и поема определени роли в семейната структура.Всички ние сме част от колективното и сме емоционално зависими от него.Нашата елементарна потребност е да принадлежим към семейството си.Загубата на принадлежност е равносилна на смъртна присъда. Аз избрах темата за Системните фамилни констелации, защото този метод е еклектичен по своята същност.Той обединява в себе си Психоанализ, Транзакционен анализ, Гещалт терапия, НЛП, Психодрама, психосинтеза и различни форми на Семейна терапия.Това са източниците, от които черпи неговият създател. Избрах този метод, защото не предизвиква чувство за вина.В него идентификацията се разглежда като обективно описание на процес, който не е породен осъзнато от някого.Затова няма виновни.Въпросът за вината е безсмислен.Това е динамика, която произхожда от констелацията, без някой да я иска осъзнато и без някой да може да се противопостави на това. Този метод е близък до моя светоглед, а именно, че всичко в природата е свързано.Природата е единна система, обединяваща в себе си невъобразим брой елементи, които работят в един незабележим синхрон.Човешкото тяло е единна система и ако някой от елементите на тази система е асинхронна, се получава дисбаланс.Семейството също е система.Когатто е нарушен редът на системата и законите, според които тя функционира, се получава дисбаланс, който за да се преодолее се проявява в някой от новото поколение.Всеки от нас има собствено място във фамилната си система.Всички сме свързани един с друг и когато някой то системата извършва нещо, или го е извършил, няма значение в кой край на системата се намира, то рефлектира върху останалите.Когато човек следва законите на природата, той стремително се развива като творец. Според Системните фамилни констелации членовете на семейството като част от системата носят колективно несъзнавано или един резервоар на преживяванията на цялата фамилия.С колективното несъзнавано К. Юнг обяснява голямото символно и митологично сходство между различни култури, които не са били в достъп една с друга.Има проведен експеримент, който се нарича "ефектът на стоте маймуни".През 1952 г. японски учени провели експеримента на група малки островчета.На брега на океана в пясъка оставяли батати, които били лакомство за местните маймуни.Бататите имали остатъци от кал и пясък по тях.Но една от маймуните отишла и го измила в океана.По пътя на елементарното подражание това започнали да правят и другите маймуни.Когато броят на миещите бататите маймуни прехвърлил сто, постепенно същото започнали да правят и маймуните от другите острови.Което вече не може да се обясни с подражание, тъй като те нямали връзка по между си. Ние сме част от едно голямо енергиино поле, което от своя страна е част от още по-голямо поле.Енергиините потоци в тези полета и съдържащата в тях информация не се губят, а само променят своята форма и се съхраняват в колективното съзнавано и несъзнавано.Създателят на Системните фамилни констелации нарича това колективно съзнавано и несъзнавано - поле на знанието или морфогенетично поле.Биохимикът Ръпърт Шелдрейк смята, че Вселената се управлява от полета, които служат за матрица за формата и поведението на материалното.Това са т. нар. морфогенетични полета.Понятието идва от гръцките думи "morphe"- форма и "genesis"-възникване.Това поле действа от "разстояние" както по отношение на пространството, така и по отношение на времето.Това означава, че минали събития могат да окажат влияние върху други събития, настъпили някъде другаде в друго време.Същото нещо доказва и принципа на нелокалността изведен от Айнщайн и Подолски "Всичко, което е материално проявено е сформирано от смесването на информация, енргия и материя, без които тази информация не би могла да се прояви".Експериментът на Аинщайн, Подолски и Розен доказва, че съществуват нелокални или фини връзки между отдалечените частици.Системата се характеризира с единство, а единството е качество, присъщо само цялото.Следователно нещо, което се случва с отдалечени частици, може да окаже влияние върху организиращото поле на други частици. Аз избрах тази тема, защото точно както в квантовата физика се установява, че всяка частица от сложната система от атоми влияе на другите частици и е повлияна от тях, същото е валидно и за по-големи системи, включително и човешкото семейство. Системните фамилни констелации е метод съответстващ на нашата култура.В България преобладават християнските патриархални семейства, в които има ред и всеки си знае мястото.В религията ни има ритуали.Те имат лечебна сила.Според Е. Ериксън религиозните ритуали спомагат за успешното личностно развитие.Фамилните констелации ги разглеждам като ритуал дотолкова, доколкото имат най-вече символно значение.Ние не сме отделни индивиди, а сме неразделна част от семейната система и сме дълбоко свързани с културата и обществото, в което сме отгледани от семейството си, и сме директно повлияни от неговите правила.Семейните констелации разглеждат цялостната картина, както в холистичната медицина, която третира тялото и ума като една цялостна динамична система, така и в Системните констелации на индивида се гледа като на част от семейната система, функционираща като органична единица.Избрах тази тема, защото е едно обединяващо звено между нова епоха и архаичност. През 90-те години на миналия век немският психотерапевт Берт Хелингер привлича световния интерес, като представя един напълно нов подход при работата със семейства и организации.Миналия век двама западно-европейци Берт Хелингер, който живее в Германия и Идрис Лаор, които живее във Франция са открили на две различни места в света по своему този метод.Те са посветили голяма част от времето си да го адаптират към условията на съвременния начин на живот и да го практикуват.Берт Хелингер е провокиран за работа с метода от африканското племе "Зулуси", а Идрис Лаор от една общност на дервишите в Кифиристан. Берт Хелингер е роден през 1925 г. в Германия.Изучавал теология, психология, педагогика и е работил 16 г. като член на католически орден при Зулусите в Ю. Африка, където наблюдава живота на племето.Расовите конфликти го подтикват към изучаване на груповата динамика.Самият той коментира, че в африканското племе никога не е наблюдавал някой от по- младите членове на племето да се държи неуважително към своите родители и по- далечни предци.Вряща се в Германия и изучава Психоанализа, Транзакционен анализ, Гещалт терапия , НЛП, Психодрама и различни форми на Семейна терапия, изследва тадиционната култура на различни племена.Търсейки най-ефективната психотерапия, създава метода на Семейните констелации, основаан на дълбочинните връзки на любов и деформациите им.Първоначално обучен в класическата психоанализа, Хелингер синтезира няколко различни елемента на психологическо наблюдение с теорията за Семейните системи.Той интегрира всичко това със собствените си наблюдения от времето си като мисионер сред южноафриканските племена Зулу, когато изследва как те възприемат семейните взаимоотношения.В по-новите модификации на метода Хелингер добавя елементи от Психодрамата, първоначално развита от Дж. Морено, както и от метода Семейни статуи, създаден от Виржиния Сатир.Психодрамата показва емоционалните проблеми от ранното детсво на клиента по театрален начин, като група от участници, включително и клиентът, изиграват ролите на членовете от семейството- все едно са на сцена, опитвайки се нагледно да представят и да разрешат проблема. Сатир, която често е наричана "майка на Семейната системна терапия" също използва присъстващите участници, за да изиграят сцени от семейния живот, но по един по-символичен начин.Тя е първата, която забелязва, че разстоянието между хората, както и позата на тялото, са индикатор за връзката между тях.Първоначално тя работи с истинските членове на семейството, но когато някой от тях не се явяват за сесия, се налага тя да включва непознати хора като техни представители.Така тя установява, че други хора, влизайки в роля, действително усещат чувствата, които истинските членове от семейството биха имали. Хелингер е използвал също и работата на Ерик Бърн-основателят на Транзакционния анализ.Бърн установява, че всеки човек живее живота си по "таен сценарии", създаден още в ранното детсво, който, ако се извади наяве може да бъде осъзнат и променен.Хелингер открива, че човек от по-късно поколение може да поеме този "сценарии" от свой по-възрастен роднина и да го изживее като свой.След като се установи наличието на "тайния жизнен сценарии" се предлагат "отключващи фрази", които помагат на човека да излезе от ограниченията на даден сценарии. Връзката с Гещалт- терапията е осъзнаването какво се случва точно "тук и сега".Това е позиция, която позволява нещо да бъде направено, било то по отношение на минали събития или свързано с бъдещи цели .Животът ни е свързан с всичко и всички, които ни заобикалят.Това, от което имаме нужда е фокусът на вниманието ни, то е фигура, а всичко останало е фон.Дисбалансът в семейната система е един незатворен гещалт, едно недовършено движение по посока на задоволяване на потребност.За да се разбере проблемът на клиента, е необходимо той да бъде разглеждан в отношение с другите членове на семейството.Животът на семейната система се подчинява на закона за хомеостазата-всяка система се стреми към стабилност и постоянство. Връзката на Семейните констелации с Психоанализата се изразява в несъзнателните асоциативни връзки, определящи човешкото поведение.Преживяването на катарзис в древногръцкия смисъл, което е "очистване" особено от чувството за вина.Понякога осъзнато, но най-често несъзнавано ние хората носим постижения и грешки, моделите на поведение, елементи от светогледа и социалните очаквания на своите родители и тези преди тях, нашите предшественици.Феноменологичен по своята същност, методът Системни фамилни констелации прави видими скритите динамични тенденции на взаимоотношенията в семейството, в обществата, в етническите групи и дори в групите хора, работещи в една организация.По този начин той помага за възстановяването на правилната поредност и йерархия и така създава условия за отключване на оздравителни процеси.В работата си с няколко хиляди членове на семейства Берт Хелингер преоткрива и описва архаичните правила на изначалната първична любов, които са дълбоко вкоренени в несъзнаваното поле на семейните системи, групи, общества.Според Хелингер две са основните причини, които водят до житейски трудности, болест, неудовлетвореност и невъзможност да се достигне на по-високо ниво на индивидуална реализация: -Несъзнателна идентификация с някой друг от семейната система -Прекъснато движение към значимите други-родители
Да гледаме в същността на нещата-голата истина, фактите разсъблечени от убеждения, предубеждения, социални и личностни очаквания- е базата, върху която Б. Хелингер изгражда метода Системни фамилни констелации. Фамилните констелации са създадени като форма за групова терапия.В условията на семинар(терапевтична група) клиентът идентифицира свой проблем или симптом и заявява какво би желал да е режението.Терапевтът събира информация за важни хора и случки в живота на клиента, за родителите и прародителите му.Базирана на факти и чувства терапевтът създава хипотеза за фамилните динамики и проверява тази хипотеза в констелация.Клиентът избира представители от групата на участниците да представляват членове на семейството му, като избира включително и представител за себе си.Подрежда ги в пространствени взаимоотношения един спрямо друг като следва свой вътрешен образ.Терапевтът пита всеки от представителите за техните физически усещания, чувства и ориентация.Тази информация от представителите потвърждава или променя първоначалната хипотеза.Терапевтът разширява своята представа за динамиките и възможните развития на констелацията и започва да експериментира с промяна на позициите в нея.Понякога се включват и допълнителни представители, които оказват влияние върху динамиките на системата.Когато всички представители намерят своето "добро място", клиентът заема мястото на своя представител в констелацията.Терапевтът може да изиска от представителите да кажат определени кратки изречения или да извършат определени ритуални движения с цел да подпомогнат клиента да се придвижи по посока достигане на решение. Според теоретичния модел на семейните констелации психичното страдание се разглежда като породено от нарушаването на законите, управляващи семейната душа-закона за принадлежността, закона за реда и закона за баланса.Аутсайдерите, мъртво родените деца, починалите рано, насилниците и жертвите, хората с особено тежка съдба стоят в семейната памет и според действието на изброените по-горе закони влияят върху съдбата на някои от следващите поколения.По-чувствителните членове на семейната система(семейната душа) по силата на безсъзнателна идентификация, разглеждана като сляпа любов към предшественик, който или е имал тежка съдба, или е бил отхвърлен от семейството поради това, че е извършил нещо неприемливо, преживяват отново неговата драма, без да са налице реални основания за това.Психичното страдание се поражда също така от спрял поток на "любовна енергия" надолу към поколенията, когато родителите не са могли да дадат на децата си вниманието и обичта, от която те са имали нужда, защото те самите не са я получили от своите родители. Съответно, лечението се извършва като се възстанови правилното функциониране на тези закони и се разпознаят патологичните идентификации. -Отхвърлените и аутсайдерите в семейната история се възвръщат и им се признава правото на принадлежност към семейството. -Нарушени отношения между родители и деца се възстановяват като децата заемат мястото си на "малките", а родителите на "големите" и прекъснатият поток от любов потича отново надолу към поколенията. -Сляпата любов "проглежда" за безсъзнателните механизми на идентификация и се трансформира в зряла форма на почитане и обич към предшествениците, които са страдали особено много. Понятия, без които не можем да разберем метода на семейните констелации са: -семейна душа -базисни нужди (закони), действащи в човешките взаимоотношения(семейни системи) -сляпа любов Ето как Хелингер определя, съвсем в стила на феноменологичния си подход, какво представлява семейната душа."Изглежда, че има сили, които действат отвъд границите на нашето обичайно разбиране.Отвъд нашето традиционно разбиране за душата изглежда, че има по-голяма душа, която обединява живите и умрелите или "семейна душа", която съединява умрелите и живите членове на семейството.Ние всъщност можем да видим обхвата на семейната душа когато наблюдаваме, че само определени членове са повлияни и може би заплетени в съдбите на други семейни членове." Хората, които са включени в семейната система са: -децата, включително абортираните, мъртвородените и тези, които са умрели много рано -родителите и техните братя и сестри; -бабите и дядовците; -понякога някой от прабабите или прадядовците, и дори предшественици, които са още по-назад; -всеки- и това е особено важно за терапевтичния процес-който е отстъпил мястото си, за да го заемат изброените по-горе членове.В частност това включва бивши партньори на родителите или бабите и дядовците, а също и всички тези, чието нещастие или смърт са довели семейството до привилегия или печалба; -жертви на насилие или убийство от членове на семейството или в семейството
Знанието за семейната душа и кой принадлежи към нея е изключително важно при правенето на семейни констелации, тъй като именно някой от нейните членове бива избран от терапевта да бъде представен на сцената, за да се изследва връзката му с протагониста.Това, което е интересно в случая, защото е по-различно от психодрамата( а и от другите психотерапевтични подходи) е ,че се пита само и единствено за факти от семейната история.Всякакви психологически интерпретации за това какъв е бил по характер дадения човек и какво е правел не само че са ненужни, но са и нежелателни.Терапевтът в началото на констелацията е в ролята на изследовател на факти, като най-голямо влияние обръща на тези членове на семейната система, които са имали особено тежка съдба-били са жертви на насилие или самите те са били насилници, умрели са твърде млади или са мъртвородени. Според Берт Хелингер, в многообразието от взаимоотношения има три основни нужди, които си взаимодействат по комлексен начин: -нуждата от принадлежност, което е всъщност нуждата да си свързан; -нуждата от поддържане на баланс между даване и вземане, т. е. нуждата от равновесие; -нуждата от сигурност на социалната конвенция и предсказуемост, т. е. нуждата от ред. Признаването на тези нужди като базисни за успешното взаимодействие е основата, на която можем да анализираме как, според възгледа на семейните констелации, възниква психичното страдание."Нашите отношения са успешни, когато ние сме способни да задоволим тези нужди и да ги балансираме една с друга и стават дисфункционални и деструктивни, когато не можем да ги задоволим."Приложени към разширената семейна система, тези нужди изясняват защо е толкова важно за лечебния процес аутсайдерите в семейната история да бъдат включени обратно и да се признае тяхното право на принадлежност към системата.Насилниците, които не са част от семейството, но са свързани с него чрез своите жертви, също имат право на принадлежност към семейната памет.Причината е много проста: във финалната сцена на констелацията, съдържаща разрешение, жертвите намират покой само, когато се срещнат отново със своите насилници, но по един нов начин, носещ помирение. Втората нужда-нуждата от равновесие в семейната система, може да се прояви например, когато ситуации на неправомерно облагодетелстване в миналото се балансират в настоящето чрез подсъзнателно самосъботиране от страна на някой по-късен представител на семейството, чиято душа е "решила да включи" в семейната система ощетените, като изживее тяхната съдба на хора, с които е било злоупотребено.Тук стигаме до друго важно понятие в теорията на семейните констелации-сляпа любов. С това понятие се описва механизъм на идентификация с друг член на семейството, който е имал тежка съдба или е бил изключен по една или друга причина от семейната система.Тази идентификация се нарича "сляпа" поради изключително несъзнавания характер на избора, и "любов", тъй като е водена от желанието това страдание, което е преживяно в миналото, да бъде зачетено и запомнено.Ако душата можеше да говори с думи, те биха били: "От любов към теб няма да си позволя да имам по-добра съдба от твоята.Начинът, по който ще си спомням за теб, е като живея съдба, същата като твоята."Разбирането за идентификация в дадения случай е по-различно от традиционно разбираното в психологическата литература.Тази идентификация минава през спомените и връзките в семейната душа и може да се случи между хора, които не просто никога не са се виждали, но и за чието съществуване дори не сме подозирали.Лечението е превръщането на сляпата любов в осъзната любов, в разпознаването на това, че има по-зрял начин да се обича и да се помни страданието на нашите предшественици.Този начин е в разделянето на това, което е било слято до този момент и до изричането на "гещалтиското" : "Аз съм си аз-ти си си ти", но с много важна добавка : "в сърцето ми винаги ще има място за теб". Предимствата на този терапевтичен метод е, че е дълбока краткосрочна интервенция.Това е метод, чрез който се достига до най-дълбоките нива на несъзнаваното, без да се поставя клиентът под хипноза.Метод, който с много нежност и разбиране претворява системата, в която живеем и лекува нанесените и рани.В него не се търся виновни или невинни.Този метод носи и друго име "Картините, които лекуват". Недостатъците са, че основните концепции в семейните констелации са създадени на основата на феноменологичен, основан на наблюдението подход и не са резултат на научно изследване и експеримент. Системната фамилна терапия спомага за лечението на широк спектър от разстройства.Най-добри са резултатите при хранителни разстройства, зависимост от наркотици и детски поведенчески разстройства.При клинична депресия системната терапия се оказва също много ефективна.Поради обръщане на особено внимание на интерактивните взаимодействия този метод е подходящ и за консултиране и коучинг на отделни хора, групи и организации. Системните фамилни констелации е един от най-съвременните подходи за дълбока краткосрочна итервенция.Чрез нея се разкриват скритите динамики, които дейсват в семействата, организации и общества, като резултат от неразрешени и непризнати проблеми или стари травми в широката система на принадлежност.В процеса се разкриват нови възприятия и инсайти, които отварят нови решения и водят личността, организацията, социалната група до по-ефективно функциониране.
Използвана литература:

Свагито Р. Лийбермайстер - "Корените на любовта:ръководство по семейни констелации" Издателство:Фондация "Синята птица" изд.-2007 г.
Берт Хелингер - "Закони на любовта" ; издателство : "Жануа 98" ; изд. 2011 г.
Берт Хелингер - "Духовно семейно констелиране - обзор" ; издателство : "Жануа98" ; изд. 2011 г.
http://familyconstellations.bg/
http://www.hellinger.com/
http://bg.wikipedia.org/

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системни семейни констелации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.