Социална компетентност, социална отговорност и дисциплина. Функции на морските лица, нива на компетентност и отговорност.


Категория на документа: Психология


Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"

РЕФЕРАТ

ПО

Психология на безопасността на корабоплаването

Тема:
Социална компетентност, социална отговорност и дисциплина. Функции на морските лица, нива на компетентност и отговорност.

Същност на социална компетентност

В най-развитите страни на света на социалната компетентност на ръководителите се гледа като на ключът към успеха. Тя е издигната като основна цел на обучение в предприятията и фирмите и за нейното повишаване се влагат много усилия и инвестиции с голяма възвръщаемост. Днешните разбирания за социална компетентност и култура на управление намират приложение в стандартите на IMO и изискванията, които са отразени в STWC`95. В модерните техники за управление се обръща голямо внимание на засилване на дейността на подчинените и мотивацията им. В моделният курс Human Resources Management(№ 5.04) са разкрити съвременните възгледи за структурата на корабна организация и характера на взаимоотношенията в екипажа на хората. От съвременните морски кадри се изисква да притежават висока социална отговорност в интерес на по-добрата работа с хората на борда на кораба. Марди Гроут изследва проблемите, свързани с ръководството и управлението, като стига до интересни изводи. Стресът у подчинените предизвикан от своенравни началници може да доведе до различни форми на бягство от действителността. Също така може да доведе до промяна в общото отношение към работата и живота, намаляване на работоспособността. Ханс Селие издига идеята за взаимна зависимост между индивидите в групата и за хармония в отношенията помежду им. Социалната комптентност се основава на стриктно спазване на определената корабна йерархия във взаимоотношенията на трите нива - управленско, оперативно и изпълнителско. Точното спазване на уставният корабен ред и етикет в общуването изразява висока организационна, фирмена и морска култура; представлява неизчерпаем източник на успехите на кораба или компанията; гарантира доброто управление на екипажа и неговото благополучие. Активността на екипажа се увеличава с нарастване на информираността за целите и задачите на плаването.

Социална отговорност

В новите ръководни документи на IMO отговорността се разглежда не само като човешко качество, но и като взаимна обвързаност и зависимост между морякът и корабната компания. Правата и задълженията на компанията са точно определени към всеки моряк на кораба. Също така отговорностите, които морякът има към останалата част от екипажа на борда и корабната фирма са ясно изразени. В Кодекса STCW`95 Code са заявени минималните норми на компетентност по лична безопасност и отговорност и са представени в четири групи. Като важна област на компетентност се отразява съдействието за установяване на добри взаимоотношения между хората на борда. IMO предявява изисквания за компетентност към морските офицери относно човешките взаимоотношения и тези изисквания са за знание, разбиране и професионални навици. Изяснени са и следните обществени отговорности - условия за наемане на работа, правата и задълженията на всеки човек и опасностите от употребата на наркотични вещества и алкохол. Кодексът определя и методите за доказване на компетентността в областта на обществената отговорност. Оценката на резултатите от подготовката, получена при инструктаж или преминаване на съответният курс. Опоменати са и точни критерии за оценка на компетентността - очакваните норми за работа и поведение да бъдат под постоянно наблюдение; Поставено е и изискването общуването да бъде ясно и ефективно по всяко време както в нормални работни условия, така и при аварийни и кризисни ситуации.

Дисциплина

Дисциплината е задължително спазване на уставен ред, правила и други изисквания от членовете на дадена организация. Международната морска организация поставя дисциплината като едно от най-важните изисквания за ефективна работа на корабният екипаж, за безопасността на корабоплаването и за добрите взаимоотношения в екипажа.В моделния курс Human Relationship (IMO 1.21) се дават определения за съвременното разбиране на понятието дисциплина:
1.Дисциплината е основа на легалните изисквания или на поведенческите норми в обществото.
2.Дисциплината в мениджмънта е действие за налагане на организационни стандарти и процедури.
3.Дисциплината е превантивна мярка, която насърчава хората да следват правилата и стандартите чрез самодисциплина.
4.Дисциплината се разглежда и като коректив.
Новите разбирания за дисциплината утвърждават, че тя е не е натиск и принуда на личността, а метод за утвърждаване на организационните стандарти на организацията. Дисциплинарна отговорност е санкция за нарушаване на вътрешният ред и трудовата или служебна дисциплина от членовете на една организация. Дисциплината на кораба осигурява качествено изпълнение на задачите и е в основата на безаварийното плаване. Дисциплината на море е с особенна важност и поради това в Устава за служба по корабите е записано, че всеки член на екипажа е дължен "да бъде дисциплиниран и да изпълнява точно и бързо заповедите на началниците си." Проблем, който е тясно свързан с дисциплината на моряците, със социалната отговорност и социалната компетентност на ръководният състав се явява умението на офицерите да откриват и разрешават конфликтите на борда на кораба както и конфликтите, възникващи между екипажа. Това са т.нар. ролеви конфликти. За целта морските офицери трябва да имат познания по организационни поведенчески системи, социални системии управление на конфликтите.
Причините, пораждащи конфликтите са няколко групи: Външни-те са свързани с организацията и условията на дейност, стила и методите на ръководството,стимулирането на персонала и др. Вътрешни-те се определят от равнището на възпитание на човека, възрастта и характера на човека.Други-конфликти възникват и относно разпределение на ресурси, различие в целите,представите и ценностите. Конфликтите възникват като крайна форма на развитие и проявление на някакво противоречие, което е формирано в повечето случаи за по-кратък или по-продължителен период от време. Основните теории, които обясняват произхода на конфликтите са: психоаналитична, социално-дарвинтска; социално екологическа; концепция на Ралф Дарендорф за социалният конфликт и др. Съществуват няколко начина за разрешаването на конфликтите: Чрез компромиси, чрез разрешаване на проблемите,които са породили конфликта. Важно е да се спазва правилото, което гарантира трайно увреждане на конфликта: всички страни на конфликта,трябва да бъдат удовлетворени от начина на разрешаването му.Ако това правило не бъде спазено, конфликтът рано или късно ще избухне отново. Офицерският състав от управленското ниво може да използва разнообразни методи за разрешаване на конфликти. Като например правене на подходящи организационни промени, арбитражно разрешаване на конфликта, преговори и договаряне на спорещите страни, едностранна инициатива и др.

Нива на компетентност и отговорност на морските лица

По смисъла на Наредба № 6 Морски лица са лицата, които имат необходимата подготовка и притежават свидетелство за правоспособност и/или свидетелство за допълнителна и/или за специална подготовка, придобити по реда на тази наредба, и заемат длъжности на кораб или на брега. Компетентност на морските лица е способността им да изпълняват задълженията си на борда на кораба в съответствие с нормативните изисквания и при наличие на необходимите знания, умения и опит, а за длъжностите, за които това се изисква - и наличие на правоспособност, съответстваща на функциите им и на нивото на отговорност. Морски правоспособни лица за речно или морско корабоплаване са лицата, които притежават свидетелство за правоспособност, придобито или признато при условията и по реда на тази наредба.

STCW`95 определя седем функции за морските лица:

-Корабоводене;

-Обработка и подреждане на товара;

-Управление и експлоатация на кораба и грижа за лицата на борда;

-Морско инженерство;

-Електрообзавеждане, Електронна апаратура и системи за управление;

-Техническо поддържане и ремонт;

-Радиосвръзки

По новите документи на IMO и Наредба №6 корабните длъжности, за заемането на които се изисква съответна правоспособност, се категоризират на три нива в зависимост от отговорностите им.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална компетентност, социална отговорност и дисциплина. Функции на морските лица, нива на компетентност и отговорност. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.