Социално познание. Атрибутивни теории. Типични грешки в социалната перцепция.


Категория на документа: Психология1. Съдържанието на човешкото знание.

2. Природата на умствените процеси, които подпомагат ученето.

С тези два типа въпроси се поставя разграничителна линия между съдържанието и процеса на познанието.

Като цяло познанието е трудно за определяне от психологията, защото няма ясно изразен еталон. За едни познанието е просто съзнаване, за други включва висши психични процеси, а за трети е неразривно свързано с интелигентността.

Основната тема на съвременната когнитивна психология е, че познанието е активен процес, и затова подходът към изучването му приема гледната точка на анализа на обработената информация. Компонентите на знанието се разглеждат като последователно свързани, но понякога могат да фукционират паралелно, по-точно в първоначалните етапи на познанието.

Когато става дума за социално познание, се търсят прилики между него и обикновеното познание. Очевидно е, че общите принципи, ръководещи познавателната дейност на човека, важат и за социалното познание, но едновременно с това тази област има и своята специфика. Напоследък обаче повечето психолози смятат, че социалното познание трябва да се разграничи от познанието на физическите събития. Това се дължи на факта, че социалните събития са по-нестабилни и променливи, което предизвиква повече интуитивни мисловни стратегии, докато при физическите събития, които са по-устойчиви, се използва повече логически мисловни стратегии. Повечето изследвания посочват, че социалните области могат да бъдат независими, като връзките между тях често са нелогични или произволни, като всяка може да е в собствена фаза на развитие.

Според някои психолози основните различия между физическото и социалното познание могат да бъдат следните :

1. Хората имат намерение, а обектите - не.

С други думи ние опитваме да влияем на средата и да я променяме според собствените си нужди, докато физическите обекти нямат тази способност. Те са целенасочени субекти.

2. Хората са толкова субекти, колкото и обекти на социалното познание.

Под това се разбира, че човек наблюдава и прави заключение за другите, но те правят същото за него т.е. социалното познание е един вид "взаимно познание".

3. Междуличностното въприятие е динамично.

Хората се променят в самият процес на наблюдение, стремейки се да се приспособят и да адаптират поведението си според изискванията на околните.

4. Психичните процеси и личностните качества са ненаблюдаеми.

Някои от характеристиките на физичните обекти също може да са невидими, но те са малко критични и лесно заменяеми. При хората е точно обратното - няма начин да заменим личностна характеристика с друга.

5. Поради постоянните последствия за Аза на човека, социалното познание включва интерпретация и социално обяснение на средата, което води до субективно изкривяване на социалните събития според личната история на индивида.

Нека сега да разгледаме атрибутивната теория и нейните видове.

Атрибутивната теория се занимава с начина, по който възприемащият социална информация я използва, за да достигне до каузално обяснение (обяснение на причинно-следствените връзки) на събитията. Атрибутивната теория не е ясно формулирана, а по-скоро представлява набор от идеи и правила за начина, по който разбираме причините за собственото ни поведение и това на другите.

Атрибутивният процес започва с някакво събитие, когато човек не успее да изпълни успешно дадена задача или пък съществени за него резултати зависят от други хора. Атрибутивният процес обикновено отговаря на въпроса " Защо даден индивид се държи по определен начин?" Атрибутивният процес има няколко основни компонента, а именно :

I. Всички събития се очертават по следната схема

Актьор (А) - действие - ситуация (S)

II. Типове причини (каузални локуси), от които се избира :

1. Нещо по отношение на актьора - А-атрибуция

2. Нещо по отношение на ситуация - S-атрибуция

3. Нещо по отношение на актьора във връзка със ситуацията - и двете са необходими (A-S атрибуция)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално познание. Атрибутивни теории. Типични грешки в социалната перцепция. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.