Съдържателни теории за мотивацията


Категория на документа: Психология


2. СЪДЪРЖАТЕЛНИ ТЕОРИИ ЗА МОТИВАЦИЯТА

"Някои теории за мотивацията твърдят, че хората имат определени потребности, които са важни в детерминиране на мотивацията. Потребностите включват специфични физиологични или психологически дефицити, които организмът трябва да задоволява. Потребността от храна и инстинктът на глада са физиологичнаи потребност и инстинкт, който притежават всички живи организми. Потребността от човешки контакт е психологическа потребност. Теориите за мотивацията от гледна точка на потребностите издигат тезата, че мотивацията е процес на взаимодействие между различните потребности и импулсите те да се задоволяват." (2, 200)

2.1. Теории за основните потребности

"Две теории за основните потребности са предложени от Ейбрахам Маслоу и Клейтън Олдърфър. И двете твърдят, че съществуват няколко различни типа или категории потребности, които играят роля в човешката мотивация. Теорията на Маслоу, наречена теория за йерархията на потребностите, приема, че има пет категории потребности, които формират йерархия от най-базисните към по-сложните, по-високоранговите потребности." (2, 200)

Йерархията на потребностите на Маслоу (подредена от най-нискоранговите до най-високоранговите потребности)
• 1. Физиологични потребности: основни потребности за оцеляването - от вода, храна, въздух, сън и секс.
• 2. Потребности от сигурност: потребностите от физическа безопасност (от подслон) и потребности, свъзразни с психологическа сигурност.
• 3. Социални потребности: потребността да си приеман от другите и потребности от любов, привързаност и приятелство.
• 4. Потребност от оценка: потребностите да бъдеш признаван за постиженията си и да ти се възхищават и уважават.

• 5. Потребности от себеактуализация: потребностите да осъществиш най-висшия си потенциал и да постигнеш чувство на осъшествяване; най-висшата от всичкипотребности.

Таблица 1. Йерархията на потребностите на Маслоу

"Според Маслоу по-нискоранговите потребности (физиологични, от сигурност и социални) - това, което той нарича "потребности на дефицита" - трябва да се задоволят стъпка по стъпка, преди човекът да може да се придживи към по-високоранговите потребности (от оценка и себеактуализация) - това, което той нарича "потребност от растеж". Тъй като по-високоранговите потребности е малковероятнода бъдат задоволени при типичния работник, съществува и непрекъснат стремеж, който обяснява защо например дори имащите успех висши ръководни кадри продължават да бъдат силно мотивирани." (2,200)

Таблица 2. Прилагане на теорията на Маслоу в управлението
Категория на потребности
Области на управленски въздействия

Области на управленски въздействия
Потребности от безопасност и сигурност;
Области на управленски въздействия
Потребности от безопасност и сигурност;
Социални потребности
Възможност за социално взаимодействие; стимулиране на сътрудничеството;
Потребности от безопасност и сигурност;
Безопасни условия на труд; сигурност на работното място; допълнителни блага;
Физиологични
Справедлива заплата; удобни условия на труд: топлина, осветление, пространство;


"Отчасти надграждайки теорията на Маслоу, Клейтън Олдърфър предлага теорията ERG , която свива петте категории потребности на Маслоу в три: потребност от съществуване, които са подобни на основните физиологични потребности и потребности от сигурност на Маслоу, потребности от свързаност, кото произтичат от соцаилното вазимодействие и са аналогични на социалните потребности в йерархията на Маслоу, и потребности от растеж, които са най-високоранговите потребности, имащи отношение към потребността човек да се развива изцяло и да реализира потенциала си. Олдърфър прави прогнози, подобни на тези на Маслоу: че когато всяко ниво на потребности се задоволи, следващото по-високо равнище става силен мотиватор." (2, 201)

Таблица 3. Йерархията на потребностите на Олдърфър

2.2. Теорията на Макклелънд за мотивацията за постиженията

"По-всеобхватна теория за мотивацията от гледна точка на потребностите, която се занимава конкретно с мотивацията за труд, е теорията на Дейвид Мкклелънд за мотивацията за постижения Тоерия за мотивацията за постижения: моделъ на Макклелънд на мотивацията, който подчертава значението на три потребности - постижения, чласт и принадлежност - в детерминирането на мотивацията на работника. Тази теория гласи, че три потребности са от централно значение за мотивацията за труд: потребностите от постижения, от власт и от принадлежност. Според Макклелънд хората са мотивирани от различни модели потребности, или мотиви - термини, които той използва взаимозаменяемо. Факторите, кото водят да мотивация на труд, могат да са различни при отделните хора в зависимост от конкретния им модел на потребностите. Трите ключови мотива, или потребности, в неговата теория са:
1. Потребност от постижения: неопределимияр импулс да се успява и да свърши работата. Хората с много силна потребност от постижения са тези, кото обичат предизвикателстват на работата. Те са мотивирани от желанието да напредват в работата, да решават проблеми, да бъдат изключителни работници. Потребността от постижения е свързана и с ориентацията към задачата, предпочитанията към ситуацията, предлагащи умерен риск или трудност и желанията за обратна връзка за постигането на целите.
2. Потребност от власт: нуждата да се насочват и контролират дейностите на другите и да се притежава влияние. Хората със силна потребност от власт са ориентирани към статуса и са по-мотивирани от възможността да спечелят вличние и престиж, отколкото да решават лино конкретни проблеми или да осъществяват свързаните с изпълнението цели. Макклелънд говори за две страни на потребността от власт: едната е личната власт, която се използва за лични цели, а другата е институционалната власт, или властта, ориентирана км целите на организацията.
3. Потребност от принадлежност: желанието да си харесван и приеман от другите. Хората, мотивирани от потребност от принадлежност, се стремят към прятелство. Те са силно загрижени за междуличностните отношения на работното място и предпочитат да работят заедно с колегите по дадена задача. Мотивирани са от трудови ситуации на сътрудничество, а не на конкуренция." (2, 201-202)

"За да оцени мотивационните потребности на човека, Макклелънд използва вариант на Тематичния аперцептивен тест (ТАТ). Респондентите са инструктирани да разгледат всяка от поредица доста неопределени картини в продължение на няколко минути и след това да "напишат историята, която картинката внушава". Кратките разкази след това се обработват, използвайки стандартната процедура, която измерва присъствието на трите основн потребности, за да се получи "мотивационен профил" за всеки респондент. ТАТ е известен проективен тест, т.е. респондентите проектират вътрешните си мотивационни потребности в съдържанието на разказа, който създават. Една от критиките срешу теорията на Макклелънд засяга използването на ТАТ, защото обработката му понякога може да е ненадедна, като е възможно различните оценители да интерпретатират раказите по различен начин. Освен това съществува тенденцията участниците, които пишат по-дълги разкази, да получат по-високи оценки по мотивация за постижения. Важно е да се отбележи, че съществуват и други мерки за мотивационните потребности, които не разчитат на проективни техники. Независимо от критиките срещу варианта на ТАТ на Макклелънд и критиките срещу психометричните свойства на проективните тестове по принцип, мртаанализите показват, че ТАТ е дост адобър инструмент за измерване." (2, 202)

"Изследванията на Макклелънд и на неговите сътрудници са довели до няколко приложения на теорията на мотивацията за постижения за подобряването на мотивацията в трудовата среда. Една стратегия е програмата, която съчетава мотивационните профили на работниците с изискванита на конкретните работни места, за да поставяр хората на позиции, които най-добре ще им позволяват да задоволяват пробладаващите си потребности. Второто приложение, ефективно на позиции, кото изискват силна потребност от постижения, е тренинговата програма, в коята хората са учени да бъдат по-силно ориентирани към постиженията чрез ролево разиграване на ориентирани към постижения действия и стратегии и разработване на планове за поставяне на свързани с постиженията цели." (2, 203-204)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдържателни теории за мотивацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.