Същност на емоциите и чувствата. Място и роля на емоциите и чувствата за реализиране на ефективно общуване.


Категория на документа: Психология
РЕФЕРАТ

ПО

ДИСЦИПЛИНАТА "Психология"

на тема:

Същност на емоциите и чувствата.
Място и роля на емоциите и чувствата за реализиране на
ефективно общуване

Симона Божидарова Бонева
Фак.номер. 15761
Специалност: Бизнесадминистрация
Поток: 1

2013

Увод

Чувствата и емоциите са важен фактор в изграждането на самата личност и характер на човека. В психологията съществуват редица термини и понятия, с които те се описват, но несъмнено всичките се свързват с това, че емоциите и чувствата представляват състояния свързани с преживяванията, инстинктите, потребностите, представите и усещанията за всичко, което ни заобикаля. Това се изразява в преживяване на положителни (напр.радост) или отрицателни (напр.тъга) емоции, които са в основата на емоционалният живот при човека и неговото цялостно изграждане.

"Eмоциите изразяват отношението на детето към света и начина, по който възприема себе си."
(Д. Вискът)

Емоциите

Емоциите изразяват психичното състояние на индивида, повлияно от различни субекти или обстоятелства. Възникват по конкретни поводи, т.е. те са ситуативни и разнообразни. Една от главните им функции е информационната, тя помага да се ориентираме в околната действителност, да оценяваме предметите и явленията от гледна точка на тяхната желаност, полезност или вредност. Емоциите се явяват и като регулатор на поведението.

Съществуват много теории за емоциите, една от тях е "двуфакторната теория" на Шехтер.Според нея емоциите притежават два компонента: физиологично възбуждане и когнитивно. За определянето на емоциите е необходима когнитивна интерпретация, свързаща конкретните ситуации, поводите и причините за вътрешното състояние на възбуда.

В психологическата литература и в изследванията на А.Е. Олшанникова, сред многообразието на различните емоции се различават и анализират четири вида, които са първични и представляват основна съставна част от съдържанието на повечето от другите емоции. Те са радост, гняв, страх и печал. Съотношението между посочените емоции е важна характеристика на емоционалността и разликата в характерите на хората. Способността на човек да изпитва емоции се нарича емоционалност.

"Емоционалността e едно от основните свойства, които съставят темперамента в човека."
(В.Д. Небилицин)

Чувствата

Чувството е форма на отразяване на отношението на отделния индивид към околната среда, обекти или субекти. То може да бъде положително, отрицателно или безразлично. За разлика от емоциите, чувствата са по-дълготрайни и по-устойчиви. Много от чувствата са обусловени генетически, но се формират и в обществото и играят огромна роля за поведението на човека. В преносен смисъл изразяват наличието на силна емоционалност.
Чувствата са нещо основно в разбирането на духовността.Те пораждат емоции, отразяват не обективна, а субективната оценка на човек за нещата. Чувствата имат изразена обектна свързаност т.е възникват по отношение на някого или нещо, а не към ситуацията като цяло. "Аз се страхувам от този човек" - това е чувство, а "Страх ме е" - емоция. Във връзка с това чувствата за разлика от емоциите и настроенията могат да бъдат амбивалентни.
По въпроса за систематиката на чувствата има различни тези. Вунд посочва 50000 чувства у човека; Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов. Най-обективна е систематиката, която се изгражда въз основа на силата и продължителността им. Висшите чувства са характерни само за човека и се пораждат от културата, науката, изобщо от обществения начин на живот. Те биват морални, интелектуални, естетически, практически и др. Моралните чувства (за дълг и отговорност, любов и дружба) са свързани с нравствеността.
Практическите чувства произтичат от работата на човека в професионалната му дейност. Естетическите чувства са свързани с възприемането и преживяването на всичко красиво, например произведения на изкуството, природни красоти и т.н.

" Половината от нашите грешки в живота идват от чувства там, където сме длъжни да мислим и от мисли там, където трябва да чувстваме. "
(Джаки Колинс)

Място и роля на емоциите и чувствата за реализиране на ефективно общуване
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на емоциите и чувствата. Място и роля на емоциите и чувствата за реализиране на ефективно общуване. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.