Тема 5, 6 и 7 по "Въведение в психологията"


Категория на документа: Психология


5. Сетивна и краткосрочна памет. Обем на краткосрочната памет:
1. Краткосрочна памет/ Работна памет - информацията се преработва по различни начини (изчисления наум,повторения) и се прехвърля в дългосрочната памет

2. Кодиране в краткосрочната памет
а. звуково артикулационно на вербалния материал (индикатор за различи между краткосрочна и дългосрочна памет)
Б. обем на краткосрочната памет- Краткосрочната памет е с ограничен обем. Тя включва запаметяването на факти, числа, думи, образи, цветове и др. за период от няколко секунди до една минута. Паметовите следи от краткосрочната памет се извикват много лесно, но също така лесно се заместват от нова информация. 7 +/- 2 единици могат да се повтарят едновременно
В. смислово обединяване при разграничаването на единици- използването на езикови подсказки ( в процеса на запомняне на безсмислени стимули) води до разширяване на обема на краткосрочната памет (напр БТР,СДС)
- процеси на спонтанно осмисляне на основата на асоциация (с широко използвани съкращения например)

3. ефект на подготвеност
А. даден обект току-що възприет се възприема по-лесно при следващо представяне- запомнянето му временно се облекчава
Б. по-лесно възприемане, благодарение на вече натрупаната осмисленост

Дългосрочна памет и организация на паметта. Конструктивност на паметта

1. Д.п- базирана на смисъла (на информационната единица). Дългосрочната памет има неограничен обем. Тя включва натрупаната информация, която може да бъде извикана след продължителен пориод от време, напр. години. За извикването й могат да протекат няколко минути. Това продължително време е необходимо за последователна активация на различни мозъчни области, за да може да се възпроизведе временният и простанствен образ на минали събития
А. грешки при дългосрочно запомняне на думи- заместване на д. със сходна по смисъл
Б. запомняне на изречение- помни се смисълът, а не точните думи
В. при възпроизвеждане на сложни житейски ситуации/ политически/икономически събития- може да се объркат подробности, помни се основната ситуация- възстановяване на смисъла
Г. възпроизвеждане на разказ- припомняне с често срещани промени на съдържанието-това, което бихме очаквали в подобна ситуация
Д. схемата- вътрешна репрезентация/ модел на знание за нещо конкретно. За декодиране и съхранение на информация
Е. организиране в смислено и подредено цяло- решаващо значение за качеството на заучаване и припомняне
-йерархична смислова структура- така организирани обектите са по-лесни за запомняне
- създаване на допълнителни смислови връзки в материала за усвояване
-разбиране как се са представени смисловите връзки в материала за усвояване
2. Запомняне и възпроизвеждане на смисъл в д.п.- семантична памет и памет за случки и събития
А. Епизодична памет- Фактическо знание за лични преживявания в специфично място и време
Б. семантична памет- Теоретично знание независимо от време и място; частица информация (например знанието, че ябълката е "плод")
-има 4 базисни модела на д.п. Основно внимание се обръща върху този на Румелхарт,Линдзи и Норман- където има интегриране на паметта за общи факти и тази за събития в общ модел - показва как се извлича смисъл. Има 2 основни части на модела
a) информационна база- понятийни възли, мрежи от понятия и сведения за събития заедно с взаимодействията им
- сегмент памет- мрежи от понятия и връзки между тях, йерархична организация (род,вид,клас)
- свойства, общи за всички обекти от даден клас- в понятиен възел на този клас не се повтарят във всеки възел и представителите му (носители на всички свойства на класа + свои отличителни особености)
- -връки към други възли- към клас, свойства, примери
b) Механизъм за интерпретиране на данните от които зависи:
-оценка на новата инфо
-идентифициране къде да се впише
- осигуряване на данни за отговор на въпроси
-преобразуване на смисловия запис в свързана последователност на изказване на отговора
При отг на всеки въпрос се намира съответния възел, тръгва по стрелките на другите възли, достигайки до В?! съобщава за него и за характера на връзката, свързваща го с предишния. Това продължава докато бъде спряно отвън или от вътрешни критерии за изчерпателност на отговора
Йерархична подреденост на семантичните мрежи прави информацията от дългосрочната по-ефективна
Този модел позволява разграничаването на голям обем информация на малки,смислово свързани помежду си части, не се налага многократно претърсване на думи, които не са подходящи

Конструктивност на паметта
1.Припомняне на неща, които не са се случвали, несъществуващи детайли
2. Запомняне на събитие
А. вписване във вече съществуващи семантични мрежи, съдържащо образци за подобни случки
Б. използване на общото натрупано познание за света
В. към реално ставащото се прибавят неща, които са част от общото знание за подобни ситуации и се включва към смисловите връзки, с които се запомня събитието
3. Припомняне на събитие
А. отново добавяне на връзки, които биха могли да се открият в подобни ситуации +богато лично съдържание
- чрез компоненти, включени по подразбиранеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема 5, 6 и 7 по "Въведение в психологията" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.