Тема по обща психология


Категория на документа: Психология3. Роля на Аз-а

Ролята представлява нормативно предписана, стандартизирана форма на поведение реализирано от индивида, резултата на заеманата от него определена позиция. Така първата характеристика на ролята е нейната нормативна обезпеченост. А първата й особеност е, че нормите, които я управляват са от категорията частни норми, отнасящи се само до определена съвкупност лица, имащи съответния статус. Предписващият ефект на ролевите норми на индивида чрез ролевите очаквания на околните към него. Ролевите изисквания предвиждат натиск към конформизъм, стимулиране на определени модели на поведение. Значението на околните за ролевото поведение на индивида се заключва още във факта, че те изпълняват други, взаимосвързани с въпросните роли. За онази част от социалните роли, които са от жизнена важност за обществото, ролевите очаквания и средство за принуда са изрично дефинирани и прецизно специфицирани. Нерядко ограниченията, наложени от формалните роли върху поведението на индивида, намират отдушник в неформалните роли, където пренасят някои потискани форми на активност. Ролевата интерпретация се определя и от възприятията , които индивидът има за ролевите очаквания на другите от техните възможности за влияние, така че изпълняваната роля може да се отклони както от стандарта в статуса, така и от очакванията на другите. Реално осъществяваната роля претърпява и процес на адаптация към други роли, изпълнявани от индивида. С ролята взаимодейства и творческото, спонтанно Аз на личността, като я модифицира по свой модел. Степента и начинът, по който една роля ще влияе върху поведението на личността и самия индивид, зависят от нейната интериоризация. Интериоризацията на социалната роля е сложен многофакторен детерминиран процес, стоящ в основата на социализацията. Представлява степента на вътрешно самоопределение на индивида към дадено социално положение.

Ролята има различни аспекти и изпълнява различни функции.Основните функции на ролята са социалната, личностната и трудовата.

- социалната функция е насочена към поддържане на междуличностните отношения в групата;

- личностната функция се имплицира в Аз - концепцията на индивида, влиза в неговата идентичност, взаимодейства с потребностите и мотивите му;

- трудовата функция е свързана с организацията на управлението на труда и има родство с други функции от подобно естество - информационната и координационната.

4. Взаимоотношения

Взаимоотношенията между личността и Висшето съзнание (Висшето Аз) на различни етапи от революцията имат различна форма и се променят от етап към етап. В етапа на максимално потапяне в Материята, Съзнанието е потънало в сън. Може да се наблюдават само проблясъци в резултат на грубото външно въздействие върху формата - реакции на болката в резултата на въздействието. Именно болката е този стимул, който успява да раздвижи спящото Съзнание и да го стимулира за пробуждане и растеж. В еволюционни период на индивида взаимоотношенията на човешката личност със своето Висше Съзнание били несъзнателни и смътно се усещали във вид на непонятно, едва доловимо шесто чувство, чувство за интуиция.

Общуването със знаци прилича на едностранна връзка, когато едната страна вижда и чува всичко, а другата само се досеща за това, което й се съобщава отсреща. В процеса на своето развитие човекът ще се научи осъзнато да общува със своето Висше Аз. Затова Висшето Аз ще създава най-подходящите възможности и човекът по някакъв начин ще получи информация как да общува. От опита с общуването с хората с тяхното Висше Аз съществуват три вида задачи. Тези задачи се преплитат, комбинират, реализират едновременно или поотделно.

- първия вид задачи - ''очистване от кармичните плевели'' - решаване на тези въпроси, които лежат в подсъзнанието и пречат на непосредствената и чиста връзка с Висшето Аз. Това е очистване от страховете, обидите, озлоблението, завистта, ревността, изцеление на вътрешните травми и болка.

- втория вид задачи - получаване на желания и планиран опит. Висшето Аз иска да почувства и преживее какво е това справедливост или свобода.

- третия вид задачи на Висшето Аз - напълно овладяване на своите инструменти за познание, тялото. Пълно потапяне в реалността, така че да влияе върху нея, така че да има пълна свобода в своите изследвания. При тази задача човекът ще бъде поставян в такива условия и пред такива задачи, които ще изискват осъзнаване на своето вътрешно Достойнство, вътрешна Сила и Величие.

5. Защитни механизми на Егото

Зигмунд Фройд пръв предлага вижданията си за защитните механизми,но неговата дъщеря Ана Фройд ги систематизира и им предава стойността на понятието.Те представляват психични стратегии, които позволяват на Егото да редуцира или избегне негативните състояния на конфликт, фругстрация, тревожност или стрес. В борбата на Егото срещу нагоните краен резултат винаги е някаква форма на изкривено възприятие на реалността. Обща черта на защитните механизми е, че те се осъществяват несъзнателно, в момента на реализирането им Егото не ги осъзнава. Появата на защитните механизми може да бъде епизодична, но най-често представлява реакция спрямо травматични събития, въздействащи върху психиката. Някои от тях могат дори да се превърнат в част от личностната структура на индивида. Според Ана Фройд е възможно една група от тях да е предназначена за блокиране и редукция на сексуалните инстинкти, а друга - на агресивните инстинкти. Възможно е също дадени защитни механизми да се активират в случай, че други по-основни и универсални, не постигнат успех. Често защитните механизми се използват в комбинация с цел по-бързо и сигурно справяне с породената от даден инстинкт тревожност.

Съществуват 4 големи групи защитни механизми - нарцистични, незрели, невротични и зрели.

- нарцистични защитни механизми - наблюдават се при децата, както и при някои лица с психични разстройства;механизми на отричане,използване и проекция;

- незрелите защитни механизми - появяват се в юношеска възраст и при някои психични пациенти. Това са регресът, интроекцията, отреагирането, пасивно-агресивното поведение, хипохондризата, шизоидната фантазия, блокирането, соматизация.

- невротичните защити се наблюдават при невротично болни и при възрастни хора. Това са изтласкването, задържането, формирането на реакция, интелектуализацията, изолацията, дисоциацията, рационализацията, сексоализацията и контролирането.

- зрелите защити са налице в зряла възраст и при психично здрави хора. Това са алтруизмът, сублимацията, хуморът, супресията, предчувствието и аскетизмът.

Съдържание

1. Психологически особености на тревожния служител в организацията

2. Егото (АЗ) като част от психиката:

- 1. Значение
- 2. Функции
- 3. Роля
- 4. Взаимоотношения
- 5. Защитни механизми
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по обща психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.