Теми по когнитивна психология


Категория на документа: ПсихологияУсещания - общи свойства и закономерности.

Общите свойства на усещанията са качество, интензивност, продължителност и
пространствена локализация.
- Качеството е основно св-во на всяко усещане и се изразява в различието му от другите усещания. То варира в пределите на дадения вид усещане.
- Интензивността представлява количествена хар-ка на усещането и се определя от действащия дразнител и функционалното състояние на анализатора. Изразява се чрез следната формула: S = KlgV + C. Това е закон на Вебер-Фехнер.
- Продължителността е времева хар-ка на усещането. Определя се от функционалното състояние на рецептора, но преди всичко зависи от времето на д-е на дразнителя и от неговата интензивност.
- Пространствената локализация на усещането се изразява в определяне мястото на дразнителя. Има два вида рецептори: дистантни - дават сведения за локализацията на дразнителя в пространството, контактни - дават сведения за онази част на тялото, в/у която въздейства дразнителя.

Психофизичните отношения свързват физическите и психическите променливи и се проявяват в определени закономерности.
1) Чувствителност - намира израз в силата на дразнителя, която може да
предизвика дадено усещане. Закономерността тук е, че колкото силата на дразнителя е по-голяма, толкова чувствителността на хората е по-ниска. Тази закономерност се изразява с т. нар. абсолютен и диференциален праг. Минималната сила на дразнителя, която предизвиква едва забележимо усещане, се нарича долен абсолютен праг. Долният праг на усещанията определя равнището на абсолютната чувствителност на даден анализатор. Горен праг на чувствителността се нарича максималната сила на дразнителя, при която възниква усещане, адекватно на действащия дразнител. Диференциален праг е минималната разлика м/у действието на два еднородни дразнителя, която поражда едва забележимо различие в усещанията.
2) Адаптация - изменение на чувствителността на сетивните органи под възд-ето
на дразнителя. Съществуват три вида адаптация:
- Адаптация като пълно изчезване на усещането в процеса на продължително д-е на дразнителя.
- Адаптация като понижаване на чувствителността под влияние на д-ето на някой силен дразнител (негативна адаптация).
- Адаптция като повишаване на чувствителността под въздействието на някой слаб дразнител (позитивна адаптация).
Изменението на чувствителността на анализатора под влияние дразненето на други
сетивни органи:
- Сенсибилизация - повишаване на чувствителността в резултат на взаимод-ето на анализаторите и миналия опит. Тя се осъществява главно чрез д-ето на ориентировъчни рефлекси.
- Синестезия - възникване под влияние на дразнене на даден анализатор на усещане хр-но за друг. Най-често се срещат зрително-слухови синестезии.

Възприятие - същност, основни свойства, видове възприятия.

Възприятието включва организация и интерпретация на изолираните стимули от
усещанията с цел тяхното осмисляне. По-нататък възприятието прераства в един по-сложен процес на интерпретация, който включва паметта и мисленето и се дефинира като познавателен.

Терминът перцептивна организация се отнася до начина, по който групираме някои елементи в изображението, за да получим съдържателна конфигураия или форма. Една от първите задачи на перцептивната организация е да раздели елементите в стимула на фигура и фон. Съществуват три св-ва на организацията:
- Фигурата изглежда по-наситена и разпознаваема от фона.
- Фигурта изглежда рзположена пред фона.
- Фонът е безформен и, като че ли се простира зад фигурата.
Закон за перцептивната организация - закон за организация на Гещалта. Те приемат
Схващането, че възприятието на форма е свързано с определени организиращи св-ва на мозъка. Гещалтпсихолозите твърдят, че организацията на възприятието на обектите става въз основа на вродени перцептивни процеси, а не на миналия опит. Те разглеждат тези процеси като закони на организацията.
Закон
Дефиниция
Пример
1. Близост
Елементи, които са разположени физически близо един до друг, имат тенденция да образувт една група.
Буквите на една страница обрзуват редове, а не стълбове, защото всяка от тях е по-близо до буквите от ляво и от дясно, отколкото до тези от горе и от долу.
2. Подобие
Съществува тенденция за групиране на елементи, които си приличат.
Думите, напечатани в курсив, се възприемат като образуващи една група, различна от думите, напечатани с обикновен шрифт.
3. Продължение
Елементи, които образуват прави или плавноогъващи се линии, имат тенденцията да се групират.
Ако погледнете през прозореца и видите две клончета на дърво, които се пресичат, вие ще възприемете две прави, а не два прави ъгъла, които се докосват с върховете си.
4. Затвореност
Ако в една фигура има някаква празнина, съществува тенденцията фигурата да бъде възприемана като затворена или завършена.
Ако затворите една книга и я вземете в ръка, тя ще продължи да изглежда като правоъгълник, независимо, че ръката ви ще покрива част от една от страниците и.
5. Обща съдба
Съществува тенденция елементи, които се движат в една и съща посока, да бъдат възприемани като едно цяло.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по когнитивна психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.