Темперамент, характер, личност. Взаимовръзка. Диагностика, диференциални особености и патология.


Категория на документа: Психология


ТЕМА 10

Темперамент, характер, личност. Взаимовръзка. Диагностика, диференциални особености и патология.

1.Личност

Личността като понятие означава съвкупност от устойчивите психологически качества на човека, съставящи неговата индивидуалност. От своя страна индивидуалността е своеобразно съчетание на индивидуалните свойства на човека, отличаващи го от другите хора. А индивидът е отделният човек със съвкупността от всички присъщи на него качества: биологични, физически, социални, психологически и др. В структурата на личността се включват като правило способностите, темперамента, характера, волевите качества, емоциите, мотивацията, социалните нагласи и насочеността на личността.Личността се проявява единствено в обществото.Следователно личността носи изразения социален елемент.Тя има своята биологична основа в темперамента, психологична основа в характера ,а личността е социално формирана.

Личност наричаме човека, разглеждан като субект, т.е. като принципно свободен да избира своите цели и да насочва своето поведение така, че да направлява хода на собствения си живот, както и да влияе върху света, в който живее, утвърждавайки по този начин своето неповторимо присъствие в него.

Човек не се ражда личност - личност се става в хода на живота, на общуването с другите хора на решаването на разнообразни задачи, които изникват пред нас. По думите на Жан-Жак Русо ние се раждаме два пъти: веднъж - за да съществуваме и втори път - за да живеем. Истинският живот е животът на личността. За степента на развитие на обществото може да се съди и по това - доколко то осъзново ценността на личностното начало у човека.

Важно значение в структурата на личността има Аз-концепцията. Тя представлява съвкупност на всички представи на индивида за себе си свързани с тяхната оценка: Описателната част на Аз-концепцията се нарича Аз-образ. Тази част, която е свързана с отношението към себе си или отделните качества на личносtта се нарича самооценка. Аз-концепцията се определя не само от представата на индивида за себе си, но и от неговите мисли за себе си, отношението към себе си и възможностите за своето развитие в бъдеще.

Различни теоретици разглеждат личността по различен начин.
Първата теория за личността,е т. нар. теория за личностните черти,която е предложена от Г. Олпорт,според който всеки човек е уникален и неповторим, защото е носител на съчетание на качества и потребности, които Олпорт определя като личностни черти /предразположеността човек да се държи по определен начин в различни ситуации. /
Според Олпорт съществуват идивидуални черти, специфични за всеки конкретен човек и общи, присъщи за повечето хора.
Според Кетъл чертите на личността представляват конструкции, предразполагащи човека към устойчиво поведение в различно време и при различни обстоятелства. Структурата на личността се описва от него като включваща шестнайсет фактора или изходни черти. Айзенк смята, че в основата на структурата на личността стоят два главни типа: екстраверсия - интроверсия и емоционална стабилност - лабилност/невротизъм/. Всички особености на поведението на хората са резултат от комбинацията на тези два типа.
Типичния екстраверт е общителен,контактен,отворен към външния свят и хората, обича промените и риска ,оптимистично настроен,весел,подвижен нуждае се от възбуда и стимулации .

Типичния интраверт обърнат към себе си, тих ,затворен. Резервиран и дистанциран към външния свят.Обича реда,избягва шумните компании,има малко приятели,на които е предан.

Емоционално лабилните хора са неспокойни и тревожни . Впечатлителни са и реагират бурно на някои стимули.Предразположени са към стррес.

Емоционално стабилните лица имат по-високи прагове на емоционално реагиране , спокойни , уравновесени , не са високо тревожни.

По-късно Айзенк добавя третата суперчерта психотизъм.Лицата с висок психотизъм са егоцентрични , студени , агресивни , социопатни и странни.

2.Темперамент

Темперамента има латински произход и буквално означава ''съотношение на черти''.Темпераментът е такава проява на нервната дейност на човека, която засяга поведението и начина на протичане на неговата психична дейност.Темпераментът не е тъждествен с типа нервна дейност, а е само една негова проява.За темперамента съдим по особеностите на човешкото поведение, засягащи динамиката на поведението и начина на неговото протичане. Темпераментът е феномен, особеност на личността, която се характеризира с изключително устойчиви свойства на психиката.Темпераментът притежава наследствена основа и е зависим от средата.Свойствата на темперамента се образуват от обединяване на наследствените явления и влиянията на средата. Древногръцкият лекар Хипократ, живял в 5 - ти век преди новата ера, описал четири темперамента, които са получили следните имена: сангвиничен флегматичен, холеричен и меланхоличен темперамент.

- Сангвиник- сангвиника е силен и уравновесен,смее се на висок глас, жив и с голяма възбуда откликва на всичко, което привлича вниманието му. Бързо съсредоточава своето внимание, висок праг на чувствителност, енергичен, работоспособен. Лесно се поддава на дисциплина, умее да сдържа чувствата си , бързо съсредоточава вниманието си. Лесно и сполучливо се приспособява към условията на живота, бърз и гъвкам ум, находчивост. Променливи чувства, настроения, интереси и стремежи. Лесно усвоява контакти с нови хора, екстравертен .

- Холерик - силен, неуравновесен, невъздържан, нетърпелив, избухлив.Реагира бурно и афектирано.Има затруднения в превключването на вниманието. Усвояването на навиците при тях трае най-дълго време. Мислите им изпреварват думите.

- Флегматик - силен, уравновесен, бавни и спокойни емоционални реакции. Трудно може да бъде разсмеян, разгневен или опечален. Енергичен е и с висока работоспособност. Бавно съсредоточава вниманието си и трудно го превключва. Трудно променя навиците си, интравертен; трудно осъществява контакти с нови хора.

- Меланхолик - Меланхоликът е печален, часто обеззверен и със забавени реакции. Извънредно докачлив, болезнено чувствителен, тих глас, плаче тихо, рядко се смее на глас, понижена активност, неуверен в себе си, стеснителен. Неенергичен, ненастойчив, лесно се уморява, слабо- работоспособен, вниманието му е неустойчиво и лесно се отвлича, бавен психически темп.

Няма лош темперамент.

Кречмер посочва три типа темпераменти : пикничен - весел нрав, склонност към удобствата; естетичен - слабо и високо тяло,пресметливост; атлетичен - силно развита мускулатура, студенина, благородство, педантизъм. Към втората класификация Кречмер отнася два типа: шизотимен - лесна възбудимост, несоциалност и циклотимен - добродушие, безпринципност.
Проблемът за класификацията на типовете е интересувал много учени. И. П. Павлов посочва, че типовете са много повече от 4, той посочва 24 типа.

Несъмнено човек не се ръководи в своята дейност от темпераментните си особености, но ги изявява в дейността си без да желае. Всеки темперамент притежава свои особености, които отнесени към различните дейности, намират покритие в една или друга от тях. Практиката е показала, че хората от различните типове могат да постигнат върхови постижения в една или друга област.

3.Характер

Понятието характер е тясно свързано с понятието личност. Най-общо с него се означава съвкупността от психични свойства на личността, които определят поведението и спрямо обществото и социалната среда и най-вече поведението при взаимоотношенията с другите хора. Всеки човек е отделна личност и се отличава от другите със своята индивидуалност,със своя характер и темперамент. В психологията характерът е индивидуално съчетание от съществени свойства на личността, изразяващи отношението на човека към реалността, и се проявяват в поведението му, в постъпките му. Характерът не се наследява и не се явява вродена черта на личността, не се явява също и постоянен и непроменен.Характерът се формира и развива под влияние на обкръжаващата среда, жизнения опит на човека, неговото възпитание.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Темперамент, характер, личност. Взаимовръзка. Диагностика, диференциални особености и патология. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.