Тест за изследване на интелекта - Векслер


Категория на документа: ПсихологияПУ "Паисий Хилендарски"

Психологически измервания

Тема:
ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА НА ВЕКСЛЕР

Изготвил:
Съдебна психология - специализация
Фак.№

(Wechsler - Test)

Давид Векслер е роден в Румъния през 1896 г., но още 6 годишен заминава с родителите си в САЩ, където завършва образованието си и работи в областта на психологията. По време на Първата световна война провежда изследвания на интелигентността на военнослужещи - първите групови тестове за интелигентност. Създава световно известния тест за интелигентност, чиято последна редакция прави малко преди смъртта си през 1981 г.

Тестът на Векслер за интелигентност е един от най-разпостранените. За първи път той е предложен през 1939 г. (Wechsler Bellevue Skale). Модификацията му от 1955 г. е в два варианта: за изследване на възрастни (Wechsler Adult Intelligence Skale; немски вариант HAWIE) и за деца (Wechsler Intelligence Scale for Children; немски вариант HAWIK). У нас той е адаптиран на основата на немския вариант и се прилага главно в клиничната и училищната практика.

Векслер създава един комплексен тест за интелигентност, в който залага и нов изследователски подход.Той се отказва от традиционния начин за оценка на равнището на интелигентност IQ посредсвом въведената от Щерн, Бине и техните последователи формула за съотношението на "умствената възраст" /УВ/ и "хронологичната възраст" /ХВ/, умножено по 100:

IQ = УВ / ХВ х 100.

Оценката на IQ по това съотношение предполага линейна зависимост между умствената и хронологичната възраст. Изследванията още от началото на 20 век водят до извода, че интелектуалното развитие протича неравномерно през целия жизнен път на човека. Особено интензивно и относително неравномерно се формират и развиват тези функции в детската възраст. Проблемно е прилагането на тази формула при изчисляване на IQ при възрастни, а също и сравняване интелектуалните постижения на деца с изпреварващо умствено развитие в различни възрастови периоди.

Сравнението между IQ предполага не само тяхното тъждество в отделни жизнени периоди, но също тъждество на средното стандартно отклонение. В такъв случай едно дете на 6 години ще има IQ = 112 /тъй като стандартното отклонение при този тест е установено, че е 12,5/. Същото дете ще има IQ = 120 на 12 годишна възраст, при s=20.
Същите трудности се установяват при опитите да се съставят норми за възрастни.

Векслер приема, че по-точно е изразяването на резултатите от теста в единици на стандартното отклонение, което дава възможност за сравняване на резултатите от различни тестове /с различни стандартни отклонения/.

Интерес представлява концепцията, която Весклер залага в основата на теста, конструиран от него. Той отстоява тезата, че интелектът е глобална способност, проява на личността като цялост. При конструирането на теста, заданията се подбират така, че да са отразени не само интелектуалните, но и неинтелектуални фактори. Така той предприема внимателно опит да отчете значимите променливи, от които зависи ефективността на интелектуалната дейност.

Тест на Векслер

Тестът принадлежи към смесения тип тестове за интелигентност, т. е. съдържа вербални и невербални задания.

Вербални задания

1. Субтест за обща осведоменост.

Изследва се запаса на относително елементарни знания за факти, събития, личности.

Примери:

Кой е министър-председател на Р.България?;

Защо на слънце ни е по-топло в тъмни дреха, отколкото в светла?;

Какво е гносеология? и т. н.

Субтестът съдържа 29 айтема. Всеки правилен отговор носи 1 точка. Оценява се обема и точността на съхранените в паметта знания, а в известна степен и насочеността на интересите. Опитите показват, че общата осведоменост не намалява с възрастта.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тест за изследване на интелекта - Векслер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.