Толерантността като качество на треньора


Категория на документа: Психология


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр.СОФИЯ

Р Е Ф Е Р А Т
по дисциплина:
"СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ"

тема:Толерантността като качество на треньора.Как да се разбира,придобие и развива.

Изготвил: Проверил:
Таня Томова Тренова проф.Никола Попов
Фак. № 3620

София - 2012 г.

Толерантността е една много сериозна легитимация на индивида.
Тя притежава дълбок смислов заряд, носи ярки нюанси на моралната палитра на човешката индивидуалност. В каталога на човешките чувства толерантността е преди всичко израз на принципност и себеуважение... Някои пък упорито внушават, че тя означава най-вече вежлива колегиалност. Но вежливостта е необходим компонент на културата в отношенията между хората.Докато толерантността се изразява не само в приемане и разбиране на човешките качества,а и на културните различия,различни гледища и гледни точки,относно проблематика в съответна област.За да се прояви толерантност трябва да има и голяма компетентност,свързана с разисквания проблем и умения за изслушване и разбиране.

За треньора е важно да познава много добре това качество,за да може да го развива и прилага,а и да го разбира,когато е проявено от страна на състезателите му.Разбирането на същността на това ключово качество е от огромно значение,за да може да има приемане,уважение и правилно разбиране на човешката индивидуалност и нейните различия.Но за тази цел от изключително значение е на 1-во място човек да познава и разбира много добре себе си,за да бъде толерантен и към околните.Трябва да се разграничи много добре това да си толерантент от това да си твърде снизходителен,примирен и отстъпчив.

В отбора качеството толерантност на треньора има широк обхват и различни прояви в раличните области.За да се формира е нужно треньорът да има нагласа да допуска различни ситуации,да ги приема,както и да допуска различия в характерите на състезателите,които също да приема и разбира.Да проявява,когато се налага търпимост към различните гледни точки и поведенчески прояви.

Прекалената толерантност може да се превърне в негативно качество на треньора,тъй като прекалената търпимост към различията води до прекалено многообразие в отбора,което го прави неустойчив,лабилна система,която трудно понася по-острите предизвикателства на спортната дейност.За да не се превърне толерантността в отрицателно качество е необходимо свойството променливост-да не е строго фиксирана като размер.При обикновена конфликтна ситуация треньорът може да прояви по-голяма толерантност при различия от разнообразно естество,когато няма достатъчна яснота кое мнение е правилно-на треньора или на състезателя.При наличието обаче на остри и екстремни ситуации многообразието на гледни точки е противопоказно,и в този случай се налага толерантността на треньора да се сведе до минимум.

Толерантността като качество може да се развива,когато в отбора има климат на доверие.В основата на формирането на този климат е треньорът,като основен фактор.Той е този,който ги насърчава,вярва в тях и непрестанно им показва доверието си към тях,което доверие от своя страна поражда и доверие между състезателите и доверие към своя треньор.В тези условия, за треньора не представлява никаква трудност да прояви толерантност.Но този климат на взаимно доверие не може да бъде постоянен,защото в различните ситуации може да възникне момент на недоверие,мнителност и подозрителност.Тук ролята на треньора е много важна,за да умее да реагира спрямо различните,постоянно променливи ситуации в процеса на подготовка или състезание,да умее да прояви толерантност,когато е необходимо в различни дози.За да успее да повиши ефективността в спортната подготовка,добре е треньорът да полага постоянни грижи за поддържането на климата на доверие в отбора.От горепосоченото се забелязва,че доверието и толерантността са взаимно свързани и се допълват.

За да се създаде такъв климат в поведението на треньора трябва да са вградени три установки:1-да бъде истинен,искрен,конгруентен;2-да има безусловно положително отношение към спортистите;3-емпатийно разбиране на състезателя.

-За изпълнението на първото условие е необходимо и задължително треньорът да е самият той,да е автентичен-да изразява истинските си чувства,преживявания,които са характерни за дадена систуация или момент.Доколко са истински преживяванията и мислите на треньорът зависи от конгруентността-съответствието между съзнанието и поведението.Например-когато треньорът е потънал в мисли,загриженост и тъга,а се опитва да покаже безгрижие,да бъде весел и засмян,тогава се проявява липса на конгруентност,т.нар."изкуствени маски".

-Второто условие е да се приеме спортистът такъв,какъвто е,без никакви условия и желание да бъде такъв,какъвто го желаем,какъвто ни е удобен.Това безусловно възприятие е на пръв поглед парадоксално и фасадна окраса на толерантността на треньора.Това е така,защото това положително приемане на спортиста изглежда не дотам безусловно.Но тук нямаме предвид неговото оценяване на игровите му способности,тренираност и качества,а признанието,доброжелателността на треньора към неговите лични качества,без скрита критичност към личността му.

-Емпатийно разбиране на състезателя означава треньорът да разбира и познава напълно чувствата и преживяваниета на спортиста,да прониква в неговия вътрешен свят и да създаде в съзнанието си точен портрет на всеки състезател,което е истинко изкуство.От изключителна важност е да се вникне и в несъзнателната психика на състезателят-дори и в това,което го има като мотив,смисъл,ценности,за които дори самият той не подозира.

От написаното дотук става ясно колко сложно качество е толерантността.Нужни са много опит и проницателност за разбирането и развитието й като качество.Много добра преценка отстрана на треньора,колко точно толерантност да приложи в дадената ситуация,за да не се разчете погрешно от състезателите-да не се приеме като безразличие и рутина,или неразбиране на "другия".Толерантността е част от "пакета"с качества,които добрият треньор трябва да притежава и заема огромна роля.Важно е всеки треньор да разбере това,но за целта е нужно да бъде толерантен на първо място към себе си,а после и към останалите и да им даде шанс да се опознаят взаимно.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Толерантността като качество на треньора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.