Увод в психологията


Категория на документа: Психология


Възникване на психологията като самостоятелна наука

Психологията като самостоятелна наука възниква през 1875г. ,когато немския философ Вилхелм Вунд основава в град Лайпциг първата в света лабораториа за психологически изследваниа.Това касно определяне, като самостоятелна наука учените назовават като парадоксално.Парадоксът се състои от това, че: психологиата е наука с далга история и кратко минало.Едно от обяснението на парадокс.

1.Необходимо е да бъде определена област от материалната,социалната,психическа реалност,която да баде специално изучена.Тази предпоставка в отнощение на Психологията възниква в древногръцката школа ,тъй като още в нея душата се определя ,като реалност ,която следва да баде изучавана.

2.Описание на основните закономерности проявите на определената за изучаване част от действителността със специални понятия и термини (тази предпоставка в отношенията на Психологиата също така се създава в рамките на философските школи).

3.Наличие специфични методи ,с които е възможно точното адекватно познание на определената за изучаване област в действителността(тази предпоставка е налице едва след 1879г.Според съвременните изследователи Психологията е наука ,която изучава умствените процеси и наблюдаемото поведение. Интроспекция-самонаблюдение.

Когато се прави анализ на предпоставките за възникването на Психологията ,като самостоятелна наука обикновено се подчертава ,че тя е наука ,която има интернационални и мултидисциплинарни корени. Доказателство за това може да се намери в някои факти свързани с със живота и дейността на учени считани като основоположници на науката.
- Вилхелм Вунд (1832-1920г) - той е германец и е физиолог и философ.
- Иван Петрович Павлов(1849-1936г) - руснак физиолоф-теория за ученето,учение за условни рефлекси.
- Зигмунд Фройд (1856-1939г) австриец - лекар,психиатър,учение за безсъз-нателното,създаване на психоанализа, 3 компонента на структурата на личността.
- Жан Пиаже (1896-1980) швейцарец-биолог,първият учен създал теорията за интелекта на децата.
- Уилям Джеймс (1842-1910г) американец,философ,автор на първия учебник по Психология-заглавие-Принципи на Психологията-1890г.

Задачи според Вунд

1.Какво е Психологията?

а) наука за"душата"

б) наука за" вътрешния или външния опит"- Вътрешния опит се дели на" самонаблюдение"и "вътрешно чувство"

2.Изразяване на вътрешен и външен опит-2 вида фактора

а) опит на обектите

б) изследван субект

3. Всички науки на психологията - философия, история, учението за държавата и обществото.

а) метод на психологията

б) Определение на вътрешен и външен свят

4. Естествознанието и психологията

а) естественно научно и псигологическо талкуване

б) метод за познание

5. Биография на Вунд. Какви са свойствата на субектите при абстрахиране от обекта?

След като психологията се отделя като самостоятелна наука нейното развитие продължава в няколко направления. От една страна учените се опитват точно и ясно да дефинират предмета на науката.От друга страна се създават психологически школи от трета страна от която върви науката, създават се различни дялове в науката. В отношение на дефинирането на предмета на науката се очертават следните акценти:

- от 1879 до 1920 сред учените доминира схващането, че психологията е наука за душевни живот. Така например Вунд определя психологията като наука за вътрешните чувства, усешания и мисли, които се изучават с помоща на основния метод - интроспекция - самонаблюдение и самоизследване на емоционалния опит.

- От 1920 до 1960 -разбирането на предмета на психологията е силно повлияно от изследванията и теориите на американската школа.А според тях психологията е наука за самонаблюдаемото поведение. В този смисъл според тях основния метод, чрез който се получава информация за психичното е наблюдението. Хората немогат непосредствено да наблюдават мислите, чувствата, усещанията на другите, но могат да наблюдават непосредствено тяхното поведение, като резултат на определени стимули. От друга страна когато знаем стимулите ние можем да предскажем и съответните поведенчески реакции. Това са основните положения на бихевиоризма.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увод в психологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.