Власт, влияние и авторитет в организациите


Категория на документа: Психология


Софийски университет " Св. Климент Охридски"
Философски факултет
Катедра " Социална, трудова и педагогическа психология"
Специалност ОПКО
Курсова работа
по
Организационно поведение

ТЕМА:
Власт, влияние и авторитет в организациите

Преподавател:

Съдържание:

I. Въведение
II. Изложение
1. Същност и определение на понятието власт
2. Власт, авторитет, влияние
3. Източници на власт
4. Видове власт
5. Пълномощия и тяхното делегиране в организацията
6. Баланс на властите в организацията

III. Заключение

I.Увод
Интерпретирането , разбирането и практикуването на властта са проблеми, които дълго време са занимавали умовете на хората по света. Още от древни времена на властта се отделяло особено внимание. С нея се свързвало налагането на собствената воля над другите, господстването над тях, подчиняването им на собствените интереси .
Въпреки дългата историческа дистанция смисълът , който се придава днес на разбирането за властта, не се е променил значително . За властта продължаваме да говорим на всекидневно равнище , абстрактно , без да разбираме и да си даваме ясна сметка какво всъщност представлява този социален феномен и в каква степен той моделира отношенията в обществото . Обикновено неизяснен остава въпросът какво точно представлява процесът на налагане на подчинение и с какви методи се постига това подчинение . Страхът ли е основният му двигател , или очакваното придобиване на облаги . В действителност властта е твърде сложно отношение , което трудно може да бъде определено в цялост , ясно и конкретно.
Най-често, като стане дума за власт, тя несъзнателно се олицетворява с определена личност или организация. Това е така , защото у обектите на властване съществува , осъзнаван или не, стремеж за фиксиране на собственото подчинение към нещо обективно съществуващо. Изхождайки от това, можем да заключим, че личността и организацията са първостепенните източници на власт в обществото .
С настоящата курсова работа си поставям за цел да разкрия същността на понятието власт, сходствата и различията между понятията власт, авторитет и влияние, източниците и видовете власт и да анализирам баланса на властите в организацията.
II. Изложение

1.Същност и определение на понятието власт
Властта пронизва целия живот на организацията, поддържа нейната структура. Без власт няма организация. Успехът и неуспехът от прилагането на властта или реакцията спрямо нея основно се определя от разбирането на властта, от знанието и умението кога и как тя да се използва, а също така и от способността да се предвидят последиците от нейното упражняване.
Властта е възможност да се влияе върху поведението на определена личност или група хора и дава право да се вземат решения, да се предприемат действия и да се изпълняват определени задължения. Тя дава възможност да се въздейства върху дадена ситуация или върху другите хора. Властта е необходима в управлението на организацията, за да се постигнат нейните цели при вземането на управленски решения. Особеното при нея е, че тя не винаги е легитимна и при нея целите не винаги са общи. Властта е възможност за промяна на поведението на другите.
Следователно способността да се оказва влияние върху поведението и действията на хората се нарича власт. Властта е възможността А да влияе върху поведението на Б, така че Б да извърши нещо, което при други условия не би извършил.
Властта може да се отнася към индивида, групата и цялата организация. Дефинирането на властта в организацията откроява следните основни нейни моменти:

- Тя представлява съвкупност от взаимосвързани средства за оказване на определено въздействие върху функционирането и развитието на управляваните обекти, дейности и процеси (отношение на зависимост) .

- Tя е потенциал (възможност), който е налице у мениджъра, който управлява т. е. съществува не само тогава, когато се прилага;

- Налице е връзка между онзи, който използва властта, и този към когато е насочена (зависимост);

- Лицето, към което е насочена властта има определена свобода на действие (алтернативи) .
Зависимостта е ключ към властта, защото властта е функция на зависимост.Има три основни причини, които обуславят подобен род зависимост:
- Значимост на ресурса -ресурсът, чрез който А поставя Б под зависимост, трябва да бъде желан от Б:
- Недостатъчност на ресурса -за да поставим някога в зависимост, ресурсът, който притежаваме трябва да е недостатъчен;
- Независимост на ресурса - колкото по-малко заместители има един ресурс, толкова по-голяма е властта на този, който го контролира.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Власт, влияние и авторитет в организациите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.