Внимание, теория на Фройд, памет, темперамент


Категория на документа: Психология


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ГР.ПЛОВДИВ

Реферат
По психология:Вариант "В"
1.Внимание
2.Теория на Фройд
3.Памет
4.Темперамент

Изготвил: Проверил:
Вили Радичева /гл.ас.Ив.Стоянов /
Фак.№1108451051

Специалност: Маркетинг

ОКС "Бакалавър"

гр. Пловдив, 2012
1.Внимание
А) Същност: Вниманието е особено състояние ,присъщо на всички животни,включително и на човека.Изразява се в способността да насочваме психологичната си дейност към важни за нас обекти.
Вниманието е обект на изследване от автори като А.Ф.Добринин,който десетилетия наред изследва видовете внимания;от И.В.Страхов,който изследва вниманието във връзка с типологическите особености на висшата нервна дейност,а Б.Г.Ананиев изследва проблемът за възпитанието на вниманието.
Вниманието е процес,който обслужва главно познавателните психични процеси,то е неделимо от тях и макар да носи дълбоко личностен характер,би трябвало да се разглежда заедно с тях.

Б)Характеристики на вниманието-това е своеобразен механизъм на психичната дейност,механизъм,който притежава редица общи и специфични особености.
Към общите спадат следните:насоченост,избирателен характер и съсредоточеност на психиката,интензивност на ангажираните психични процеси.
*Насочеността на психиката свежда до фокусировката на психични явления в дадена област под влияние на външни дразнители или вътрешни предпоставки.Тя характеризира потребностите на човека,нагласи и установка.
*Избирателния характер се свежда до диференциация на обектите в зависимост от тяхната значимост за субекта или в зависимост от тяхното внезапно и силно въздействие върху личността.
*Съсредоточеността на вниманието се свежда до игнориране на едни обекти и продължително задържане на психиката върху други.Това изразява задълбочеността като качество на вниманието,свързващо се до проникване в същността на изследваните предмети чрез ангажирани психични явления.

Към специфичните особености на вниманието спадат:устойчивостта,разпределеността,разсеяност,колебанието,
превключваемостта,обем.
*Устойчивост-способност да задържим вниманието си върху един от множество еднородни дразнители.Това е показател по оношение на времето,а то е функция на характера на дейността,която вършим /диапозаон на устойчивост/.Тя зависи от степента на активност у личността.
*Разпределеност-способност да се възприема целия обем,а не отделни негови части.Това е и свойство на психиката да извършва няколко операции едновременно.Разпределителността може да се разглежда в няколко аспекта:
-изключително бързо превключване и преминаване от един към друг обект;
-осъществява се посредтвум йерархични нива на съзнателна активност.

*Разсеяност-неспособност да задържаме вниманието си върху определен обект.Тя има 2 разновидности:
-положителна разсеяност-когато човек в следствие на голяма задълбоченост неумело координира операцийте си в други области на своята дейност;
-отрицателна разсеяност-свежда се до неспосоността на човек да се съсредоточи върху даден обект.Може да се дължи на умора,на известна дисхармония между възбудните и задръжните процеси в короната на мозъка и на редица други причини.

*Колебание на вниманието-представлява нееднакво възприемане на един и същи обект

*Превключваемост-безразборно прехвърляне на вниманието върху няколко обекта без абсолютно никакъв порядък,което е много изморително

*Обем на вниманието-способността на възприемане определен брой еднородни дразнители за много кратък период от време.

В)Видове внимание:неволево,волево,послеволево.
*Неволево внимание-има за предпоставка деиствието на фактори като:особеността на самия дразнител /сила,яркост,внезапност и действие/.Такива дразнители отклоняват вниманито от една към друга сфера и то остава извън волята на човека.Например внезапен трясък на предмет,поява на ярък предмет.Неволево внимание се предизвиква от дразнители,носещи характерна и неизвестна информация,както и в резултат на натрупан предишен опит на човек.
*Волево внимание-свързано с цялостно умствено развитие на личността.Протича на основата на определена цел,на налични потребности,мотиви,развити психични процеси,а не на базата на случайно появили се дразнители,както е при неволевото внимание.Този род внимание има голямо значение при формирането на навици,установки,стериотипи на действия в процеса на учебно-възпитателната работа.
*Послеволево внимание. Този вид внимание се появява, когато субектът развие силна положителна мотивация за някакъв вид дейност. Неговите прояви са комплексни: в началото, докато индивидът се "вработва" в СР на конкретната дейност, той се самопринуждава, а след това усещането за полагане на усилия изчезва и съсредоточаването става леко, но продължително. Това се случва, когато един учен пише статия по любим замисъл, при упражняването на трудна пиеса от изтъкнат пианист и т. н. Това внимаване започва преднамерено и с известна принуда от страна на Аза, но след това става след-волево. Разновидност на последния тип внимание е присъщ на умелите дейности, където усилия и спонтанно съсредоточаване се редуват по разнообразен начин.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Внимание, теория на Фройд, памет, темперамент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.