Въпросници за психологично изследване на личността


Категория на документа: Психологиясъмнително невротични: при 7 - 9 оплаквания,

вероятно невротични: при 10 и повече оплаквания.

При момичетата

нямат невроза: при 0 - 4 оплаквания,

съмнително невротични: при 5 - 6 оплаквания,

вероятно невротични: при 7 и повече оплаквания.

Както се вижда от тези резултати, при децата се наблюдава противоположна на тази при възрастните тенденция по отношение разпределението на оплакванията по пол - момчетата дават средно повече оплаквания от момичетата.

При малките деца от 3 до 6 г.

Не се установяват различия по пол и резултатите се групират в две общи групи:

без невроза: при 0 - 4 оплаквания,

съмнителни за невроза: при 5 и повече.оплаквания.

Оценката на резултата от теста не е диагноза, особено при децата. Той сигнализира само за степента на адекватност или неадекватност на психичното развитие на детето, за налични отклонения в него.

Съществено значение за уточняване на диагнозата имат лекарският преглед и психотерапевтичната експлорация. Диагнозата невроза се подкрепя от липсата на органна патология, както и от намирането на разбираеми взаимовръзки между появяването на болестната симптоматика и отключващата конфликтна ситуация. Трябва да се има пред вид също, че въпросникът не може да отдифезенцира достатъчно добре моносимптомните невротични смущения в детска възраст, като заекването, енурезата, енкопрезата и др. При тези заболявания в повечето случаи обаче както е известно, родителите търсят сами своевременно лекарска помощ.

Диагностичните възможности на теста са ограничени поради относителната специфичност, респ. неспецифичност, на обхванатите от въпросника оплаквания, някои от които се срещат и при други заболявания или личностови и поведенчески отклонения (енцефалопатии, минимални мозъчни увреди и др.).

НЕВРОТИЗЪМ ИЛИ НЕВРОТИЧНОСТ

Според Н.Eysenck неврозата е състояние, коетосе характеризира с повишена емоционална възбудимост, предизвиква се от определени обекти или ситуации и се отличава почти винаги с дезадаптираност. За произхода на неврозата Eysenck се присъединява към хипотезата, която отчита ролята на индивидуалното предразположение и на стреса. Сами по себе си нито предразположението, нито стресът са достатъчни за заболяването. Именно предразположението авторът означава с термина невротизъм или невротичност (N). Eysenck разглежда невротичността като континуален признак, който се простира от "твърде незначителен" (но никога нула) до "твърде висок". За лица с високо N е необходим малък стрес, за да се получи невроза; за лица с незначително N - голям стрес. Психогенното натоварване при външен стрес зависи следователно от една константа - един конституционален фактор, определящ емоционалната лабилност или стабилност на индивида, неговата по-голяма или по-малка, податливост към невротично разстройство. Тази константа е мярката за неговата невротичност.

Невротиците дават обикновено високи стойности по скалата за невротичността, но те не са напълно хомогенна група. Eysenck въвежда като второ основно, независимо от невротичността измерение на човешката личност нейната интро- или екстравертираност. Интровертираните, респ. екстравертираните невротици обособяват двете основни подгрупи, доказвайки забележими предпочитания към определени клинични картини.

При интровертираните невротици се срещат по-често дистимни симптоми: страх, фобии, реактивна депресия, психастения и т.н.; екстравертираните невротици дават повече хистерични симптоми и показват по-висока психопатност и криминалност.

Съществува тясна връзка между невротичността и емоционалната възбуда. Лица с високо Н са лесно възбудими, те се вълнуват по-силно и тяхната възбуда трае дълго. Тази възбуда може да бъде регистрирана по три начина: интроспективно, поведенчески и физиологично. Едно лице може да каже колко е страхливо; поради страха, който изпитва и който се отразява върху неговите постижения, то може да покаже по-лоши резултати при определен експериментален тест; или то може да даде известни промени в честотата на пулса, в кожно-галваничната реакция или в други електрофизиологични показатели. Тези индикатори не корелират винаги напълно помежду си, но все пак достатъчно, за да позволят експериментална работа в тази област. По този път е постигнато експерименталното разработване на проблема за невротичността.

Eysenck свързва невротичността като измерение на личността, което определя нейната емоционална лабилност, респ. стабилност със степента на възбудимост на ВНС и на образуванията на висцералния мозък (хипокампа, амигдалата, цунгулума, септума и хипоталамуса), които участвуват в реализирането на емоционалните изживявания. Интро- респ. екстраверзията са тясно свързани с индивидуални особености на кортикалната възбудимост и на реакциите на индивида към външни дразнители. Интровертираните имат склонност към по-високо ниво на възбудно напрежение от екстравертираните. Те се обучават по-добре и създават по-лесно условни връзки.

Въпросниците, конструирани от Eysenck, имат пред вид преди всичко диспозицията, личностовите измерения, но опитът е показал, че и невротичният срив е свързан по правило с повишаване на скалата за невротичност, изразено различно в зависимост генерализирания или моносимптомен характер на неврозата.

EPI (Eysenck Personality Inventory)

ЕPI съдържа две паралелни форми А и В, всяка от по 57 въпроса, от които 24 съставляват скалата на невротичността (Н-скала), 24 - скалата на екстраверзията (Е-скала) и 9 - скалата на лъжата (Л-скала).

Резултатът от изследването може да се изрази нагледно в една координатна система, която включва двете ортогонални измерения на личността по Eysenck - стабилност / невротичнос по абсцисата и интровертираност - екстравертираност по ординатата - с количествени оценки по всяка от тях от 0 до 24 съответно на броя на получените значими отговори.

Стойностите от 11 до 13, заемащи центъра на системата, имат неутрален характер. Комбинациите от двете измерения дават характеристиката на четирите основни типа, разположени в четирите квадранта на системата: те съответствуват на класическите темпераментови типове, а именно;
* невротичен и екстравертиран = холерик;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпросници за психологично изследване на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.