Въпросници за психологично изследване на личността


Категория на документа: Психология


* невротичен и интровертиран = меланхолик;
* стабилен и интровертиран = флегматик;
* стабилен и екстравертиран = сангвиник.

Холерикът е чувствителен, неспокоен, агресивен, възбудим, непостоянен, импулсивен, оптимистичен и активен.

Меланхоликът се разстройва лесно; той е тревожен, ригиден, склонен към разсъждения, песимистичен, сдържан, необщителен, тих.

Флегматикът се отличава с пасивност, предпазливост, благоразумие, доброжелателност; той е разсъдлив, контролира се добре, надежден; внушаващ доверие; равен и спокоен.

Сангвиникът е общителен, приказлив, отзивчив, непринуден, жизнерадостен, безгрижен, склонен да доминира.

Авторът дава следните норми за теста :

Форма А
Форма Б
Общо
Скала на лъжата
1 - 5
1 - 5
до 10
Екстравертираност
12 ± 4
14 ± 3
26 ± 7
Невротичност
9 ± 4
10 ± 4
19 ± 9


При стойности над 5 (респ. над 10 при работа с двете форми) по скалата на лъжата е налице тенденция от страна на изслвания за прикриване на собствените недостатъци.

При стойности от 7 до 9 резултатът е недостоверен и тестът не се обработва.

При много ниски стойности по тази скала (0-1) пациентът е склонен да се подценява или да излага на показ недостатъците си.

При стойност 2 - 3, той има реална самооценка, но е прекалено самокритичен.

МИНЕСОТА-ТЕСТ

(MMPI - Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

ММРI е съставен от 550 твърдения, 16 от които се повтарят с оглед установяване на консистентността на отговорите, така че тестът като цяло съдържа 566 твърдения. Те засягат различни страни на човешката личност - здравословно състояние, интереси, морал, социални, политически и религиозни възгледи и пр. Тестът използва техниката на въпросниците, но въпросите са формулирани "като твърдения", а не като директни въпроси, изискващи алтернативен отговор "да" или "не"; изследваното лице трябва да вземе отношение към предложеното му твърдение-"така е" или "вярно е", респ. "не е така" или "не е вярно", което улеснява неговото решение.

Клиничният профил, получаван с помощта на ММРI, се изгражда от 4 скали за валидност и 10 клинични скали. Освен тези основни скали съществуват повече от 200 допълнителни.

Скалите за валидност или надеждност на теста отразяват достоверността на отговорите на изследваното лице. Към тях се отнасят:

1. Скала на твърденията без отговор (скала ?). Тя се определя от броя на твърденията с отговор "не мога да преценя". Високата стойност на тази скала се отразява забележимо на значимостта на другите скали, като при стойности над 70 Т може да се допусне, че действителният профил лежи по-високо от получения. Ако броят на твърденията без отговор е твърде висок, останалите скали са невалидни. При някои личностови особености (психастения и депресивност) се намират по-високи стойности по тази скала, така че в определен обсег тя има значение и на личностова скала.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпросници за психологично изследване на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.